Läsfrämjande insatser

advertisement
1 (3)
REDOVISNING AV PROJEKT- OCH
UTVECKLINGSBIDRAG
Läsfrämjande insatser
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Adress
Uppgiftslämnare
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Mobil
Fax
E-post
Ev. webbadress
Projektet
Ärendenummer
Projektets namn
KUR
Om redovisningen avser ett flerårigt projekt ange om redovisningen avser:
År 1
år 2
år 3
av totalt 2 år
3 år
Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen skall på begäran kunna styrkas med kopia av verifikationer avseende de kostnader som täckts av bidraget från
Kulturrådet, alternativt att utgifterna bestyrks av revisor.
Intäkter
Kronor
Kostnader (specificera)
Bidrag Kulturrådet
Övrigt statligt bidrag
(specificera)
Övrigt statligt bidrag
(specificera)
Bidrag från landsting/region
Bidrag från kommun
EU-bidrag
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Egen insats
Summa intäkter
Summa kostnader
Ange länk till dokumentation på webben
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygas
Ort
Underskrift
Datum
Namnförtydligande
Kronor
2 (3)
Beskriv kortfattat projektets genomförande. (Max 1000 tecken)
Beskriv resultatet av projektet utifrån det syfte och de mål ni angett i er ansökan. Ange eventuella avvikelser från planeringen. (Max 1000
tecken)
Ange samarbetspartner för projektet och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)
Beskriv hur projektet har integrerats i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken)
Beskriv hur erfarenheter från projektet har tagits tillvara och spridits vidare. (Max 1000 tecken)
3 (3)
Beskriv hur projektet har utvärderats. (Max 1000 tecken)
Beskriv hur ni i projektet integrerade ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt hur ni arbetade med att öka tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
Ange antal deltagare inom följande åldersgrupper
0-12 år
13-18 år
19-25 år
26 år-
Hur stor del av projektets verksamhet riktade sig till åldersgruppen 0-18 år?
%
Kommentar
Antal projektdeltagare
Därav antal
Totalt
kvinnor män
Antal projektmedarbetare
Därav antal
Totalt
kvinnor män
Övriga upplysningar
Blanketten ska skickas per mejl till [email protected]
Download