1 (4)
REDOVISNING AV PROJEKT- OCH
UTVECKLINGSBIDRAG
Nationella minoriteters litteratur
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Adress
Uppgiftslämnare
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Mobil
Plus/bankgiro
Kontoinnehavare
E-post
Fax
Ev. webbplats
Ärendenummer
KUR
Projektet
Författares namn
Författarens kön
Kvinna
Bokens titel
Titel på svenska
Utgivningsspråk
Eventuell översättare
Uppgifter om format, upplaga, f-pris
Antal sidor
Skuret format
Bandtyp
Häftad
Inbunden
Tryckt upplaga (antal)
Inbunden med skyddsomslag
Förlagsnettopris
Övrigt
Utgivningsdatum
Till redovisningen ska bifogas ett exemplar av boken
Kontaktperson på Kulturrådet: Heli Hirsch, tfn 08-519 264 88, e-post [email protected]
Redovisningen ska vara Kulturrådet tillhanda senast två månader efter bokens utgivningsdatum.
Projektet redovisas i sin helhet på denna blankett
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygas
Ort
Underskrift
I separat bilaga
Datum
Namnförtydligande
Man
2 (4)
Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen skall på begäran kunna styrkas med kopia av verifikationer avseende de kostnader som täckts av bidraget från
Kulturrådet, alternativt att utgifterna bestyrks av revisor.
Intäkter
Kronor
Bidrag från Statens kulturråd
Bidrag från kommun:
Bidrag från landsting/region:
Övriga intäkter
Egen insats
Summa intäkter
Kostnader
Redaktionella kostnader
Kronor
Ange ev. antal timmar
Kronor
Ange ev. antal timmar
Lektör
Fack-/språkgranskning
Redigering
Register
Korrektur
Summa redaktionella kostnader
Produktionskostnader
Tecknare
Fotograf
Bildrätter
Omslagsoriginal
Layout inlaga
Sättning/ombrytning
Tryckning+bindning
Repro
Antal s/v
Bildmaterial
Royalty alt. engångsersättning
Översättning
Summa produktionskostnader
Summa kostnader
Antal färg
3 (4)
Kommentarer till projektets genomförande
Övriga frågor
Redogörelse för marknadsföring av boken
Redogörelse för distribution av boken
Ev. övriga upplysningar
4 (4)