Minnesanteckningar för möte med nätverk

advertisement
Minnesanteckningar för möte med nätverk ”Unga män och pojkar läser” den 6 mars.
Närvarande: Jonas Löfberg, EYRA/NBV, Katarina Möller, 52:an, Christina Larsson, Vivalla
bibliotek, Göran Paju, Haga bibliotek, Linda Berg Ottoson, Kumla bibliotek, Eva Hweem,
Tegelbrukets bibliotek, Anders Nordlund, Ljusnarsbergs bibliotek, Pernilla L Wedin,
Studieförbundet Vuxenskolan, Kristina Stenman, SISU Idrottsutbildnarna, Peter Zetterman,
ABF, Örebro län, Darina Gustavsson, Askersunds bibliotek, Cay Flydén, Degerfors, Pelle
Blohm, skribent/journalist, Marianne Redman, Örebro stadsbibliotek, Johan Södergren,
EYRA/NBV, Peter Alsbjer, Länsbiblioteket Örebro, Sylvia Blomberg, Länsbiblioteket Örebro
och Christer Klingberg, Örebro stadsbibliotek.
1. Peter Alsbjer hälsar alla välkomna och inleder mötet med en presentationsrunda.
2. Kristin Stenman berättar att SISU sökt och fått pengar från Kulturrådet för projektet
Läsmatchen. SISU samarbetar med 400 idrottsföreningar i länet. De kommer att arbeta
med idrottande förebilder. Till hösten planeras en läsmatch där lagen tävlar mot
varandra i läsförståelse. Se bilaga för mer info om projektet.
3. Peter A. berättar om de möjligheter som finns att söka pengar från Kulturrådet. Nytt är
läsfrämjande insatser i samverkan med idrottsrörelsen på regional nivå. Se bilaga.
Kristin Stenman föreslår att länet ska söka pengar för fortsatt arbete med
filmklipp/videoklipp.
4. Peter frågar vad studieförbund och föreningar som inte jobbar med idrottande
ungdomar kan göra för att öka unga mäns läsande?
 Jonas och Johan från EYRA/NBV berättar om ett nystartat projekt ”Äg din värld” där
unga killar läser tillsammans och gör podradio.
 Pernilla berättar om ett försök med läskurser på Tullängsskolan.
 Peter på ABF berättar om ett intensivt arbete inför mässan. Länets högstadieskolor är
inbjudna att lyssna till Petter. Tror på arbete med hip hop som ett sätt att nå killar.
 Örebro stadsbibliotek delar ut en 13-årsbok till alla sjundeklassare och erbjuder
bokprat i klasser. 75 % har hämtat ut böckerna tidigare år.
 Alla elever i år 8 bjuds på bokprat i Kumla. Bloggen ”Kom in i matchen” visas.
5. Peter A. har inget färdigt förslag till ansökan från Kulturrådet. Länsbiblioteket tänker
som start söka pengar för en fortbildningsserie för ledare av olika slag. Gruppen är
positiv till detta och ställer sig bakom ansökan. Peter, ABF, önskar att Länsmuseets
personal involveras i utbildningen.
Ansökan ska vara inne den 27 mars. Peter skickar den till alla i nätverket för
kommentarer innan den sänds till Kulturrådet. Ansökan ska gälla tre år. I steg två
tänker Peter sig en paraplyorganisation med olika aktiviteter riktade mot unga män.
Får Länsbiblioteket pengar kommer gruppen att uppgraderas till referensgrupp igen
och inbjudas till nya möten i höst.
6. Peter berättar att det är vernissage för Bokholkar – små fria bibliotek den 5 april. Plats:
Konstfrämjandet, Wadköping.
Marianne Redman antecknade
Download