Leveransavtal bilar

advertisement
Kommersiella villkor
1(4)
KOMMERSIELLA VILLKOR
De kommersiella villkoren ligger till grund för avtal mellan Beställare och Uppdragstagare. Villkoren i
förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen kommer att bilda underlag för det kontrakt
som Beställaren utformar. I anbudet ska det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren
i sin helhet, vänligen svara i bilaga Anbudsformulär.
RAMAVTAL
1.
Parter
Beställare:
Sörmlands Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm
Org.nr: 556742-9302
Uppdragstagare:
/Företagsnamn/
/Adress/
/postadress/
Org.nr:
2.
Omfattning
Extrapersonal till Återvinningscentralerna i Flen och Vingåker.
Behovet är som störst under april-oktober då antalet besök på Återvinningscentralerna ökar. Därtill
uppkommer behovet främst vid semestrar, personalens kurser, kvällar och helger. Behovet kan variera från
0–4 personer per dag samtidigt per plats.
Behovet avser:
 Personal som hjälper kunderna på sorteringsrampen
 Personal som har behörighet att hantera farligt avfall
 Personal som har behörighet och kan köra lastmaskin
Återvinningscentralernas öppettider är måndag-fredag kl.07:00–16:00, onsdagar till kl.19:00 och lördagar
kl.09:00–13:00. Helger stängt.
3.
Avtalstid
Ramavtal för tiden 2014-04-01 – 2016-03-31 med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet under
valfri tid, dock max två (2) år. Om förlängningsklausulen utnyttjas meddelas detta av Beställaren
skriftligen. Avtalet upphör vid avtalstidens utgång utan föregående uppsägning.
4.
Handlingars inbördes ordning
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller
föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i förljande
rangordning:
1. Detta ramavtal med ev tillhörande bilagor och kompletteringar
2. Förfrågningsunderlag daterat 2014-01-xx
3. Uppdragstagarens anbud daterat 2014-XX-XX
5.
Kontaktuppgifter
Beställare:
Emil Pantzar
Driftchef
Uppdragstagare:
/Namn/
/Titel/
Kommersiella villkor
Tel. 0150-800 141
e-post: [email protected]
2(4)
Tel.
e-post:
6.
Pris
Ange pris per timme i SEK, exklusive mervärdesskatt, för bemanningspersonal. Observera att inga övriga
kostnader godkännes utan i pris skall samtliga kostnader ingå såsom resor, traktamente samt administrativa
kostnader.
6.1
Prisjustering
Pris är fast till 2015-03-31. Därefter kan prisjustering begäras efter Konsumentprisindex, KPI, med
basmånad februari 2014. Prisjustering skall skriftligen begäras och godkännas av motpart.
7.
Fakturering
Fakturering skall ske månadsvis i efterskott.
Faktura utställs på i ett (1) exemplar och sändes till adress enligt punkt 1, ovan.
Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer Beställaren. Vid eventuella felaktigheter
reklameras fakturan för åtgärd.
Fakturor med ofullständiga uppgifter kommer att återsändas. Förfallodag räknas från den dag fakturan
återkommer i rättat skick.
Om Uppdragstagaren under avtalstiden ändrar faktureringssystem eller post/bankgironummer, adress eller
telefon/telefax skall detta omgående meddelas Beställarens kontaktperson.
8.
Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura, såtillvida inte sista
betalningsdag (30 dagar efter godkänd fakturas ankomstdag) infaller på en fredag eller dag före helgdag då
sista betalningsdag istället skall anses infalla närmast nästföljande bankdag (betalningsfria fredagar).
Dröjsmålsränta i enlighet med svensk lagstiftning.
8.1
Administrativa avgifter
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.
8.2
Moms
Moms skall särredovisas.
8.3
Rätt att innehålla betalning
Har Beställaren krav på grund av Uppdragstagarens dröjsmål eller på grund av att uppdraget inte är
genomfört på överenskommet sätt har Beställaren rätt att hålla inne så mycket av betalningen som
motsvarar kravet.
9.
Personal/bemanning
Bemanning utefter samråd och föreslagen bemanning i antaget anbud.
Förändring av bemanning på uppdraget skall skriftligen godkännas av beställaren.
10.
Service/kundbemötande
Personalen ska vara serviceinriktad och sätta besökaren i fokus vid allt arbete på och vid
återvinningscentralerna. Beställaren sätter ett stort fokus på kundbemötande då återvinningscentralerna är
en av Sörmland Vatten och Avfall AB:s största kontaktytor med kunderna.
11.
Underleverantör
Kommersiella villkor
3(4)
Om anbudsgivare avser att anlita underleverantör skall detta anges i anbudet. Sådan underleverantör får ej
nyttjas utan beställarens skriftliga godkännande har erhållits. Samma krav som gäller Uppdragstagare
gäller även för underleverantör.
12.
Ansvar
Uppdragstagaren ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande hos
Uppdragstagaren eller av dennes personal. Uppdragstagaren är skyldig att hålla sig försäkrad för sådan
skada och skall, om Beställaren så begär, utan fördröjning uppvisa gällande försäkringsbesked.
Uppdragstagaren är även ansvarig för av denne anlitade underleverantörer på samma sätt som för den egna
verksamheten.
Uppdragstagaren ansvarar för att levererade produkter och/eller tjänster uppfyller gällande lagar och regler
på området.
Part får utan motpartens skriftliga medgivande inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt
kommande leveransavtal på någon annan.
13.
LEVERANSVILLKOR
Överenskommelse i samband med upprättande av uppdragsavtal.
14.
SÄRSKILT KONTRAKTSVILLKOR
Leverantör är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag och gällande svenska kollektivavtal för arbetet
åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för
leverantörens anställda. Detsamma skall gälla för eventuella underleverantörer som leverantören anlitat för
att fullgöra avtalet.
På begäran av uppdragsgivaren skall leverantören lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att
skyldigheter enligt ovan skall kunna kontrolleras.
Skulle leverantören brista i fullgörande av detta åtagande äger uppdragsgivaren rätt att häva avtalet om
bristen är väsentlig.
15.
Statistik
Uppdragstagaren skall på Beställarens begäran lämna skriftliga uppgifter över vad som levererats under
efterfrågad tidsperiod. Uppdragstagaren skall tillhandahålla uppgifterna utan kostnad för Beställaren.
16.
FÖRÄNDRINGAR I AVTALET
16.1
Omförhandling
Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal om
det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka väsentligen förändrar endera partens
förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Part är härvid skyldig att omedelbart
underrätta andra parten om sådana befarade och/eller inträffade omständigheter vilka kan leda till att
omförhandling kan komma att begäras. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd
avtalsförpliktelse till eventuell ändring inträffar.
Omförhandling gäller ej prisjustering.
16.2
Ändringar och tillägg
Ändringar eller tillägg till avtalet kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig
företrädare för Beställaren och Uppdragstagaren.
Ändringar och tillägg gäller ej pris.
17.
FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständigheter som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet av
förpliktelsen. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sett.
Såsom befriande omständigheter anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, konflikt på
arbetsmarknaden, eldsvåda och därmed jämställd händelse.
För att få befrielse enligt första stycket ovan skall part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.
18. HÄVNING
Om Uppdragstagaren under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet innebär kommer
skriftlig erinran att ske från Beställaren. Om Uppdragstagaren efter en skriftlig erinran fortfarande inte
Kommersiella villkor
4(4)
uppfyller sina åtaganden kan avtalet komma att sägas upp med omedelbar verkan. Ersättning för utfört och
godkänt arbete kan då maximalt utgå enligt verifikation.
Beställaren har även rätt att häva detta avtal om uppdragstagaren ej uppfyller kraven i Lagen om Offentlig
Upphandling, LOU, kap.10 §§ 1-2 (SFS 2007:1091).
19.
GARANTIER
19.1
Fel i utfört arbete
Uppdragstagaren förbinder sig att omgående rätta till styrkta fel och brister i sitt genomförande utan
särskild kostnad för beställaren.
20.
FÖRSENAD ELLER UTEBLIVEN TJÄNST
Vite utgår om uppdragstagaren inte kan fullgöra sitt åtagande, d v s utlovad personal uteblir eller av annan
orsak ej kan utföra uppdraget (sjukdom, bristande kompetens, samarbetssvårigheter mm).
Utebliven tjänstgöring:
Kommer anvisad personal för sent till avtalad tid utgår vite med tre hundra (300 SEK) kronor per timme
för bekräftat uppdrag som ej fullgörs. Uppdragstagaren ersätts endast för den tid som personal fullgör det
aktuella uppdraget. Vite enligt denna punkt kan maximalt utgå med tjugo (20 %) procent av värdet av
aktuellt uppdrag.
Andra orsaker:
Om av uppdragsgivaren tillhandahållen personal ej kan fullfölja påbörjad tjänstgöring på grund av akut
sjukdom, bristande kompetens, samarbetssvårigheter mm ska ersättningspersonal tillhandahållas inom en
(1) arbetsdag. Uteblir ersättningspersonal utgår vite med tusen (1 000 SEK) kronor per arbetsdag. Vite
enligt denna punkt kan maximalt utgå med tjugo (20 %) procent av uppdragets värde.
21.
TVIST
Tvist med anledning av detta avtal löses i första hand genom förhandling mellan parterna. Om uppgörelse
ej kan träffas skall tvisten avgöras genom av Beställaren vald allmän domstol.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav part erhållit var sitt.
För Sörmland Vatten och Avfall AB
Katrineholm 2014-XX-XX
För Uppdragstagaren
XXX 2014-XX-XX
____________________________
Björnar Berg
VD
____________________________
Download