Uppdragsavtal (exempel)

advertisement
Uppdragsavtal (exempel)
1. Avtalsparter
Avtal mellan NN, nedan kallad uppdragstagaren och XX, nedan kallad uppdragsgivare.
2. Uppdragets art och omfattning
Beskrivning av uppdraget och eventuell tidsplan. Skrivs antingen in direkt under denna
punkt eller om uppdraget är omfattande i en särskild upprättad bilaga.
3. Uppdragets genomförande
Uppdragstagaren skall utföra alla delar av uppdraget i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal. Vidare skall uppdragstagaren utföra uppdraget med omsorg och på ett i
övrigt fackmannamässigt sätt.
Uppdragstagaren skall genomföra uppdraget i enlighet med den härtill bifogade
tidsplanen, Bilaga …
Vid förändring av uppdraget skall tidsplanen justeras i den utsträckning som erfordras ed
hänsyn till förändringens art och omfattning.
Tidsplanen skall också justeras vid förekomsten av sådan befriande omständighet som
omnämns under bestämmelsen om force majeure.
4. Ändring av uppdraget
Om någon av parterna finner att det föreligger behov av att ändra uppdragets
omfattning, tidsplan eller karaktär skall parten snarast meddela den andra parten detta.
Ändring av uppdragets omfattning, tidsplan eller karaktär kan endast ske genom särskild
skriftlig överenskommelse mellan parterna.
5. Rapportering
Uppdragstagaren skall avge rapporter till uppdragsgivaren i enlighet med vad parterna
har kommit överens om.
Vid uppdragets slut skall uppdragstagaren avge slutlig rapport innehållande bl.a.
beskrivning av det arbete som uppdragstagaren har lagt ned på uppdraget samt
redogörelse för uppdragets resultat och förslag till åtgärder.
6. Ansvarsfördelning
Uppdragstagaren ansvarar för uppdragets genomförande i alla delar. Uppdragsgivaren
skall dock utföra och bekosta följande delar:
7. Ersättning
Ersättning för uppdraget utgår i form av en fast ersättning om ……..kronor exklusive
mervärdesskatt. Ersättningen omfattar, förutom arvode till uppdragstagaren, även andra
med uppdraget förenade kostnader. Vid väsentlig förändring av uppdraget skall skälig
justering av ersättningen ske.
Ersättning för uppdraget utgår med ……kronor/timme exklusive mervärdesskatt.
Utöver arvode till uppdragstagaren skall ersättning utgå för andra skälig kostnader som
uppkommer vid utförandet av uppdraget.
8. Betalning
Uppdragsgivaren skall erlägga betalning med en …..-del av den överenskomna
ersättningen varje den………..med början den…………..
Betalning sker mot faktura. Uppdragstagaren skall vid varje fakturatillfälle redovisa antal
timmar som nedlagts, specifikation av andra kostnader.
9. Äganderätt och nyttjanderätt
Uppdragstagaren har äganderätt till allt material och alla resultat som framkommer vid
uppdragets utförande. All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt eller annan immateriell
rätt hänförlig till resultatet utgör uppdragstagarens egendom.
Uppdragstagarens äger rätt att utnyttja resultatet i sin fortsatta verksamhet.
Alternativt: Uppdragsgivaren erhåller genom detta avtal rätt att nyttja allt material och
alla resultat som framkommer vid uppdragets utförande.
Uppdragstagaren har ej rätt att utnyttja resultaten i sin fortsatta verksamhet.
10. Sekretess
Uppdragstagaren förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information,
vilken uppdragstagaren erhåller från uppdragsgivaren eller som framkommer vid
genomförandet av uppdraget. Detta gäller dock inte information som är allmänt känt.
Uppdragstagaren har att iaktta sekretess enligt gällande lagstiftning. Uppdragstagaren
ansvarar för att anställda informeras om gällande sekretessbestämmelser.
11. Hävning
Uppdragstagaren äger rätt att häva avtalet om uppdragsgivaren i väsentligt avseende
ändrar eller utökar uppdraget eller inte fullgör sina åligganden eller om uppdragsgivaren
vidhåller begäran av innebörd att uppdragstagaren skall efterge yrkesetiska krav.
Ersättning skall härvid utgå för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad samt för
utebliven skälig vinst.
Uppdragsgivaren äger rätt att häva avtalet om uppdragstagaren i väsentligt avseende
brutit mot avtalet eller misskött uppdraget.
Vardera part har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar
ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
12. Force majeure
Part är befriad från ansvar för skada eller omständighet såsom krigshändelse, strejk,
lockout, blockad, eldsvåda, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför
parternas kontroll. Befrielsen vara endast så länge hinder kvarstår.
13. Försäkring
Om inte annat avtalats skall uppdragstagaren under avtalstiden ha gällande
ansvarsförsäkring.
14. Ändringar i avtalet
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknad av båda
parter för att vara bindande.
15. Avtalstid
Detta avtal löper från och med den……………..till och med den……………Om avtalet inte
skriftligen har sagts upp senast tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet
med ett år i sänder.
16. Tvist
Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav vardera part har tagit var sitt.
………………………….den……………….
Download