Projektförslag fördjupningskurs i barnkirurgi

Projektförslag fördjupningskurs i barnkirurgi
Observera att samtliga frågeställningar gäller barn, även där så inte är
preciserat i frågan!
1. Är det indicerat med utvidgad missbildningsutredning vid (fyll i valfri missbildning), och hur
bör den i så fall utföras?
2. Är Nd-YAG laser det bästa valet för minimalinvasiv behandling av hemangiom och
kärlmissbildningar?
3. Är laserbehandling en bra behandlingsmetod vid hypertrofiska ärr?
4. Är laser doppler flowmetry en känslig och specifik metod att bedöma brännskadedjup och
läkningsförmåga, respektive ett bra verktyg för att fatta rätt beslut om hudtransplantation?
5. Finns evidens för bakteriell silver-resistens in vivo?
6. Vid pleuraempyem, finns något vetenskapligt stöd att thoracotomera innan thoracoskopi
prövats?
7. Skall ljumskbråck hos små barn opereras öppet eller med laparoskopi?
8. Leder ljumskbråcksoperation i barndomen till sänkt fertilitet?
9. Skall en tvååring med hydrocele opereras eller kommer det att försvinna av sig själv?
10. Påverkar tiden för sectio barnets viktuppgång efter födseln vid "small for date" på grund av
gastroschisis?
11. Kan pro-calcitonin skilja mellan funktionell och infektiös CRP-stegring hos nyfödda barn med
bukväggsdefekter?
12. Finns det evidens för protonpumpshämmare eller Nissen som förstahandsbehandling vid GE
reflux hos barn?
13. Leder transanastomotisk sond vid esofagusatresi till högre komplikationsfrekvens i form av
anastomosläckage?
14. Kan hög viskositet i sondnäringen minska GE refluxen hos barn som opererats för
esofagusatresi?
15. Skall barn cholecystektomeras vid asymptomatisk gallstenssjukdom?
16. Skall barn med gallblåsepolyp opereras, eller hur tätt skall de följas?
17. Skall gallsten hos barn behandlas med Ursofalk eller med cholecystektomi?
18. Skall gallsten hos barn behandlas med cholecystolithektomi eller cholecystektomi?
19. Ökar risken för coloncancer efter cholecystectomi?
20. På en patient med gallvägsatresi, bör Kasais portoenterostomi göras laparoskopiskt eller
öppet?
21. Skall men behandla Kasaiopererade patienter med långtidsprofylax med antibiotika?
22. Vid operation av gallvägscysta, skall man göra en hepatikojejunostomi eller en
hepaticoduodenostomi?
23. Minskar risken för postoperativa smärtor i axlarna efter laparoskopiska ingrepp efter ett par
djupa aktiva andetag vid peritoneal exsufflation?
24. Resektion av Meckels divertikel: Sitter parietalcellerna enbart långt ut i divertikeln, eller går
de ner mot tunntarmen? Leder avstapling av enbart divertikeln till mer komplikationer än
wedge resektion/tarmresektion?
25. Hur länge skall man antibiotikabehandla perforerad appendicit som opereras?
26. Hur länge skall man antibiotikabehandla perforerad appendicit som inte opereras?
27. Skall appendicit hos barn opereras med öppen eller laparoskopisk kirurgi?
28. Skall ett spädbarn med behov av långtids-TPN ges en tunnelerad CVK eller en subcutan
injektionsport?
29. Skall saltersättning till barn med tarminsufficiens ges peroralt eller intravenöst?
30. Har immunohistokemiska metoder någon roll vid den patologiska diagnostiken av
Hirschsprung?
31. Är aethoxysklerolbehandling en adekvat behandling vid analprolaps hos barn?
32. Ökar risken för infektion om antibiotikaprofylax avslutas samma dag som blåskateter dras
efter behandling med KAD pga postoperativ EDA?
33. Behöver man ge antibiotikaprofylax pga KAD under postoperativ smärtbehandling med EDA
om urinprov preoperativt inte indikerar pågånde infektion?
34. Ger förhudsplastik lika gott resultat som circumcision vid operation av phimosis?
35. Hur länge skall KAD-avlastning ske hos barn med urinretention utan klar genes?
36. Hur länge skall man fortsätta med antibiotikaprofylax efter Cohen operationer (dvs. op för
vesicoureteral reflux)?
37. Hur länge skall man fortsätta med antibiotikaprofylax efter njurbäckenplastiker?
38. Finns det evidens för att rutinmässigt ge intravenös vätskeersättning enligt så kallad maxlista efter öppen uretärocystostomi (neoimplantation enligt Cohen) eller njurbäckenplastik
(Anderson-Hynes plastik)?
39. Behöver man rutinmässigt ge antibiotikaprofylax inför renografi (MAG3 skintigrafi)?
40. Bör ett isolerat ultraljudsfynd av mikroförkalkning i testikelvävnad följas upp?
eller
Är ultraljudsfynd av mikroförkalkningar i testikelvävnad en riskfaktor för malignitet senare i
livet?
41. Är Dermovat en adekvat behandling av patienter med phimosis?
42. Räcker paracetamol eller behöver man spola förhuden för att behandla balanit?
43. Skall en till synes nekrotisk testikel tas bort vid operation för testistorsion eller kan den
lämnas kvar?
44. Vid vilken ålder skall hypospadi opereras?