Bostadsförmedling med kösystem för ungdomar i Göteborgs kommun

advertisement
Handling 2006 nr 114
Motion av Marie Lindén (v) om bostadsförmedling med kösystem för ungdomar i Göteborgs
kommun
MOTION till Göteborgs kommunfullmäktige
Bostadsförmedling med kösystem för ungdomar i Göteborgs kommun
Situationen på bostadsmarknaden är, trots de satsningar som gjorts under den gångna mandatperioden
för att bygga bort bostadsbristen, fortfarande ett stort och allvarligt problem. Vänsterpartiet i Göteborg
har under den gångna perioden aktivt deltagit i den politiska majoritet som haft som mål att bygga 2
000 bostäder per år. Vi anser dock inte att målet räcker och vänsterpartiet vill under den kommande
mandatperioden bygga
12 000 bostäder varav 4 000 skall byggas av de kommunala bostadsbolagen som hyresrätter.
Att producera nya bostäder är inte den enda medicin som behövs för att komma åt den starkt
infekterade bostadsmarknaden. Det är inte bara bristen på bostäder som gör det svårt att få ett eget
boende, det är också bristen på ett rättvist fördelningssystem. I dag har vissa förtur till bostäder genom
personliga kontakter och svarta kontrakt. De som inte har ekonomi att köpa ett kontrakt eller saknar
kontakter trängs undan. Många tvingas också bo under otillåtna former via tredje- eller
fjärdehandsavtal.
Den nuvarande ordningen slår hårt mot dem som försöker ta sig in på bostadsmarknaden och drabbar
inte sällan ungdomar och invandrare hårdast. Här sker en dold diskriminering som är svår att avslöja,
men vars existens är oerhört tydlig om man tittar på boendestrukturen i Göteborg.
Nyligen presenterade Lotta Jaensson, nationell bostadssamordnare, en delrapport kallad ”Om bara
någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det”. Rapporten tar upp
många av de problem som ungdomar möter på bostadsmarknaden. Studier och intervjuer är gjorda
med unga bostadssökande samt en del övriga aktörer inom bostadssektorn. Situationen ser inte särskilt
ljus ut för ungdomar som söker ett förstahandskontrakt i Göteborg.
Vänsterpartiet har tidigare drivit kravet på en allmän bostadsförmedling och motionerat om detta i
kommunfullmäktige. Vi kommer under den kommande mandatperioden att fortsätta arbeta för en
bostadsförmedling.
Göteborg är en ort dit människor flyttar för att studera och arbeta. Bostadssituationen gör att Göteborg
går miste om kompetens då kommunen inte klarar av att leverera bostäder och inte heller har ett
rättvist system för att förmedla lediga bostäder. Detta har även delar av miljöpartiet och
socialdemokraterna insett då ledamöterna för (mp) och (s) i SDN Biskopsgården tillsammans med
vänsterpartiet menar att det är klokt att inrätta en kommunal organisation för fördelning av lägenheter.
Ungdomar som inte studerar har svårt att få en egen lägenhet i Göteborg. Har de inte ekonomi och ett
fast arbete så att de kan köpa en bostad återstår det bara att söka, söka och åter söka hos BoPlats
Göteborg, men de är då helt utlämnade till hyresvärdens godtycke.
SGS Studentbostäder har ett kösystem för bostadssökande studenter, där kötiden avgör vem som får
sökt bostad. Det bör vara möjligt att införa ett liknande kommunalt databaserat kösystem för
ungdomar som inte studerar. Kriteriet för att få stå i en sådan ungdomsbostadskö skulle kunna vara
ålder och avsaknad av egen bostad.
I väntan på att Göteborgs kommun inrättar en kommunal bostadsförmedling där alla bostadssökande
kan anmäla sig vill vi utreda hur ett kösystem riktat till enbart ungdomar, som aldrig haft ett eget
förstahandskontrakt, skulle kunna bli verklighet och hur detta skulle påverka deras möjlighet att
komma in på bostadsmarknaden .
Kommunfullmäktige föreslås besluta
- Att uppdra åt kommunstyrelsen att genom lämplig kommunal nämnd eller styrelse utreda och lämna
förslag till inrättandet av en kommunal bostadsförmedling riktad till ungdomar enligt intentionerna i
denna motion.
Göteborg 2006-08-17
Marie Lindén (v)
Download