.
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Alandsbanken SICAV : China, andelsklass A (SEK) (LU0896577508)
.
en delfond i Alandsbanken SICAV
Denna delfond förvaltas av Conventum Asset Management.
.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Mål
Målet med delfonden är att generera kapitaltillväxt genom exponering mot
den kinesiska markanden.
.
.
.
.
Placeringsinriktning
Delfonden investerar huvudsakligen i aktier från medelstora och stora bolag, där största delen av deras intäkter kommer från kinesiska fastlandet. Sådana aktier (eller aktierelaterade derivatinstrument) är huvudsakligen noterade på börsen på kinesiska fastlandet (Shenzhen och Shanghai),
Hongkong, Taiwan eller USA.
Delfonden riktar in sig på tillväxtorienterade aktier. Delfonden har inte några begränsningar avseende sektorer.
Delfonden kan investera i finansiella derivat, där underliggande huvudsakligen utgörs av aktier eller valutor, för att effektivera delfondens förvaltning samt för att skydda delfondens värde.
Finansiella derivat kan generellt beskrivas som ett avtal mellan två parter
som är överens om att utbyta en viss underliggande tillgång till ett tidigare
fastställt pris och på ett tidigare fastställt datum. Derivatinstrumenten kan
vara noterade på en erkänd börs eller handlas utanför en erkänd börs direkt
mellan avtalsparterna (vanligtvis kallade over-the-counter eller OTC).
Delfonden kan investera upp till 10% av sitt andelsvärde i andra fonder.
Delfonden använder säkringsstrategier med målet att lindra följderna av 1)
ogynnsamma villkor på de marknader som delfonden investerar på och 2)
kursrörelserna för de valutor som delfonden investerar i.
Delfonden förvaltas diskretionärt.
Fondandelsklassens valuta är SEK.
Investeraren har rätt att få sina fondandelar inlösta på begäran. Handeln
med fondandelar sker varje hel bankdag i Luxemburg. Investeraren uppmärksammas på att möjligheten att kräva inlösen av sina fondandelar kan
begränsas eller skjutas upp vid exceptionella omständigheter.
Dessa fondandelsklasser är kapitaliseringsandelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras.
Rekommendation
Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina
pengar inom 5 år.
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
.1
.2
Högre möjlig avkastning
.3
.4
.5
.6
.7
Vad betyder denna samlingsindikator?
• Fondandelarna i andelsklass A (SEK) tillhör kategori 6 eftersom delfondens värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten
till vinst kan därmed vara stor.
• Riskkategorin har fastställts baserat på historiska och simulerade
uppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Det är inte säkert att risk- och avkastningskategorin förblir
oförändrad och klassificeringen av fonden kan förändras med tiden.
• Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
• Återbetalning av den ursprungliga investeringen garanteras inte.
Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn?
• Investeringen på tillväxtmarknader utsätter delfonden för risker i
form av politiska, tillsynsrelaterade, finansiella och skattemässiga instabiliteter eller osäkerhetsfaktorer som kan ha en negativ inverkan
på investeringarna eller till och med ifrågasätta delfondens äganderätt.
• Aktiekurser kan variera kraftigt. Kvaliteten på tillväxtbolag grundar
sig på framtida vinstkalkyler.
• Om delfonden är fokuserad på ett visst land innebär det en risk för
att händelser kopplade till det aktuella landet kan få en väsentlig och
negativ inverkan på värdet på delfondens hela portfölj.
• Avsikten med användningen av derivatinstrument är att öka delfondens potentiella vinster, men innebär en hävstångsrisk i den mening
att delfonden blir mer exponerad för finansiella instrument i form av
de finansiella kontraktens underliggande tillgångar.
• Användningen av finansiella derivatinstrument som inte är börsnoterade och inte handlas på annan reglerad marknad (“over-thecounter-instrument”) innebär en motpartsrisk i den mening att delfondens motpart vid handel med sådana instrument kan hamna i en
situation där man inte kan uppfylla alla eller delar av sina åtaganden
gentemot delfonden.
• Avsikten med användningen av derivatinstrument är att minska risken för variationer i fondens värde, emellertid utan att helt undanröja riskerna.
Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?
Mer information om riskerna med delfonden finns i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från fondbolagets huvudkontor eller hämtas
på www.conventum.lu.
AVGIFTER
.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
0,00%
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
2,37%
Årlig avgift
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Ingen
Avgifterna som betalas av en investerare används för att täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av fondandelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen
för en investering i denna fond.
Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen
som får belasta det kapital som investeraren placerat i fonden. I vissa fall
behöver investeraren betala mindre. Investeraren kan kontakta sin ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de faktiska
insättnings- och uttagsavgifterna.
Konvertering av en del eller alla fondandelar till fondandelar i en annan
delfond eller en annan fondandelsklass är kostnadsfri.
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på
31.12.2014. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.
Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:
• Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid
köp och försäljning av underliggande fonder.
Mer information om avgifter finns under rubriken “Charges and expenses”
i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från fondbolagets huvudkontor eller hämtas på www.conventum.lu.
TIDIGARE RESULTAT
.
Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.
Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.
Tidigare resultat beräknades i SEK.
Delfonden inrättades år 2013.
Denna fondandelsklass inrättades år 2013.
PRAKTISK INFORMATION
.
Förvaringsinstitut
Banque de Luxembourg
Mer information och kurser
Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för fondandelar i
Alandsbanken SICAV kan utan kostnad beställas från fondbolagets huvudkontor eller hämtas på www.conventum.lu.
Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten
finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk
som dessa dokument är tillgängliga på.
Ansvar
Alandsbanken SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Skatter
Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga
ställning.
Särskild information
Delfonden Alandsbanken SICAV : China kan även ge ut andra fondandelsklasser.
Information om andra fondandelsklasser som eventuellt marknadsförs i
ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.
Detta faktablad innehåller information om en delfond i Alandsbanken SICAV, som kan bestå av flera delfonder. Fondens informationsbroschyr samt
års- och halvårsrapporterna sammanställs för hela fonden.
Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en
delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.
Varje delfonds fondandelar kan konverteras till fondandelar i en annan fondandelsklass i samma delfond eller i en annan delfond. Mer information
om denna rättighet finns i fondens informationsbroschyr under rubriken
“Conversion of shares”.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Conventum Asset Management är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10.02.2015.