Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans ojämlikhet ihop?

advertisement
Hur hänger en socialt hållbar
utveckling och hälsans ojämlikhet
ihop?
Per-Olof Östergren
Socialmedicin och global hälsa,
Inst för kliniska vetenskaper,
Malmö, Lunds universitet
SKL/FHM 11 mars 2014
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Begrepp att knyta ihop:
Hållbar utveckling
Hälsa
Socialt hållbar utveckling
Socialt kapital
Hälsans jämlikhet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Hur ska vi förstå begreppet
hållbar utveckling?
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Historia (1):
Thomas Malthus 1800-talet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Historia (2):
Brundtlandkommissionen:
Definition av hållbar utveckling
1980-talet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Hållbarhetens delar
(enligt Brundtlandkommissionen)
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Människans överlevnad och
välfärd är beroende av en
globalt hållbar utveckling,
Påstående (1): Hälsa är ett sätt
att mäta begreppet hållbar
utveckling
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Hållbar utveckling:
Kommunicerande kärl - En
modell med begränsningar
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Påstående (2):
Det behövs en systemteoretisk
förståelseram till
Brundtlandkommissionens
defintion av hållbar utveckling
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Vad är ett system?
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Vad är ett öppet komplext
system?
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Människan (individen) är ett
öppet komplext system
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Påstående (3):
Hälsa kan definieras som en
systemfunktion
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Påstående (4):
Brundtlandkommissionens
modell definierar det
humanekologiska systemet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Det humanekologiska systemet:
Tre delsystem:
Ekologiska delsystemet
Ekonomiska delsystemet
Sociala delsystemet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Det humanekologiska
systemet
Påstående (5): En hållbar
utveckling kräver att alla tre
delsystemen har en
hållbar utveckling
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Det humanekologiska öppna
komplexa systemet
Icke-linjära samband
“Tipping points”
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Social hållbarhet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Social hållbarhet
Tipping point: Det sociala kontraktet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Det sociala kontraktet
Socialt kapital
Tillit
Deltagande
Delade värderingar
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Tillit
Förväntan att bli rättvist behandlad
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Påstående (6):
En snabbt växande social ojämlikhet hotar
den sociala hållbarheten genom att
undergräva tilliten i samhället och
därmed det sociala kontraktet
(delsystemets tipping point)
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
”Statussyndromet” (Marmot) och
”Jämlikhetsanden” (Wilkinson och Pickett)
”The price of inequality. How today’s divided
society endangers our future” (Stieglitz)
”Åtstramning till döds” (Stuckler och Basu)
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Alltså (1):
En socialt hållbar utveckling
förutsätter
ett mer jämlikt samhälle
(globalt såväl som lokalt)
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Alltså (2):
Den globala hållbara
utvecklingen hotas
av en växande ojämlikhet
(globalt såväl som lokalt)
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Social hållbarhet
Påstående (7): Hälsans
jämlikhet är ett mått på social
hållbarhet
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Den ”nya kopernikanska
revolutionen”
Människans hälsa och välfärd i centrum
och som måttstock för en hållbar utveckling
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Tack för uppmärksamheten!
Östergren P-O, Avd för socialmedicin, Samhällsmedicinska institutionen
Download