Mötesanteckningar2014-09-17 (word, nytt fönster)

Minnesanteckning 2014-09-17, Eksjö
Regionalt centrumråd för Hälsa, Psykiatri samt Barn- och
Kvinnosjukvård
Närvarande ordinarie centrumråd:
Lena Lundgren, regionsjukvårdsansvarig E-län, ordförande
Ditte Persson-Lindell, centrumchef Barn-kvinnocentrum (BKC)
Ragnhild Holmberg, regionsjukvårdsansvarig H-län
Ninni Borendahl Wodlin, medicinskt sakkunnig E-län
Annika Lind, medicinskt sakkunnig F-län
Göran Atterfors, regionsjukvårdssakunnig E-län, sekreterare
Gunnel Lindell, ordförande RMPG kvinnosjukvård
Bo-Kenneth Knutsson, ledamot RMPG Psykiatri
Jolanda van Vliet, ordförande RMPG hälsofrämjande strategier
Anna Bengtsson, sekreterare RMPG hälsofrämjande strategier
Noomi Carlsson, sekreterare RMPG barnsjukvård
Anna-Karin Forsmark, sekreterare RMPG psykiatri
Anders Östberg, ekonomichef BKC
Övriga närvarande:
Maria Engman, verksamhetschef KK Eksjö
Marita Wenemark, statistiker, E-län
Marit Eriksson, enheten för Folkhälsa, F-län (del av dag)
Ingvor Andersson, chef Barn- och ungdomsenheten, Eksjö
Frånvarande
Ulf Samuelsson, medicinskt sakkunnig E-län
Christina Gunnervik, medicinskt sakkunnig F-län
Marie Törnlöf, ordförande RMPG barnsjukvård
Henning Elvtegen, sekreterare RMPG kvinnosjukvård
Gunvor Rundqvist, avtalsansvarig E-län

Välkomna
Bo-Kenneth hälsade välkomna till Eksjö med en kort introduktion till dagens tema om
psykisk ohälsa. Bo-Kenneth introducerade också gruppen i det nationella projektet
(H)järnkoll för ett friskare psykiskt Sverige. Noterades slutligen ökningen av psykisk
ohälsa för ungdomar.
1
Målet för dagen är att beskriva exempel där vi kan lära av varandra för att förebygga
och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland barn, ungdomar och unga vuxna inom
Sydöstra sjukvårdsregionen.
Upplägget av dagen var enligt följande:
- Hur och vad vet vi om sjukdomspanorama och hur behovsbilden ser ut/utvecklas ?
- Exempel på insatsmöjligheter
- Diskussion i mindre grupper om vad vi kan göra tillsammans framöver för att
o Förebygga psykisk ohälsa
o Tidigt identifiera riskgrupper och/eller riskindivider
o Se somatiska problem vid psykisk ohälsa
De olika presentationerna bifogas minnesanteckningarna.

Hur och vad vet vi om sjukdomspanorama och hur behovsbilden ser ut/utvecklas ?
”Hälsosamtal i skolan”
Marit Eriksson, enhet för folkhälsa vid landstinget i F-län, informerade om hur man
fångar den psykiska hälsan bland barn och unga i F-län. Man jobbar huvudsakligen i två
dimensioner:
- Hälsosamtal med hälsokurva inom skolan som primärt avser att fånga individer och
där samtalet är en viktig del
- Folkhälsoenkät ung som primärt inriktas på en kartläggning av generellt hälsoläge
(bakgrundsfaktorer)
”Ungdomsenkäter”
Marika Wenemark, statistiker vid landstinget i E-län informerade om arbetet med
ungdomsenkät som genomförs med start i september. Man har varit kritisk mot tidigare
enkätupplägg som upplevts fokusera mer på det negativa (som man frågar får man svar).
Vid denna enkät har man tagit hjälp av ungdomar och konstruerat en enkät på
ungdomarnas egna villkor.
”Befolkningsenkät psykisk hälsa”
En regional befolkningsenkät ska genomföras inom Sydöstra sjukvårdsregionen med
start hösten 2015. Som introduktion redogjorde Marika Wenemark för den
befolkningsenkät som genomförts om östgötarnas psykiska hälsa 2002. Denna enkät har
utmynnat i en del frågeställningar som bör klarlägags inför kommande regionala enkät.
Att fundera på:
- Ska enkät genomföras på kommunnivå ?
- Enkätens utformning, exempelvis förekomst av öppna frågor
- Enkäten design (anonymitet ?, web-papper ? m m)
- Beredskap för hantering av låg svarsfrekves
- Vilka jämförelsemöjligheter eftersträvas.
Marika efterlyste regionala diskussionspartners.
2

Exempel på insatsmöjligheter
Enhet ”Första linjen”
Ingvor Andersson, chef för Barn- och ungdomsenheten i Eksjö (Nässjö), informerade
om den nystartade enheten ”Första linjen” som är en samverkansorganisation mellan
landsting och kommun för barn- och ungdomar 6-17 år med måttlig psykisk och
psykosocial ohälsa. Enheten kan bildligt sägas ligga mellan den breda basen
”Familjecentral” och den specialiserade barnpsykiatriska vården. Enheten har också
som mål att nå baren på ”deras villkor” exempelvis med ny teknik.
”Första hjälpen”
Bo-Kenneth informerade om ett nationellt pilotprojekt där F-län och Stockholm deltar
kallat ”Första hjälpen” med mål att utbilda et brett spektrum av ”fösta hjälpare” vid
psykisk ohälsa. Nyckelord BLEUS
- Bedöm situationen, ta kontakt
- Lyssna öppet och fördomsfritt
- Erbjud stöd och information
- Uppmuntra till professionell hjälp
- Stöd till andra hjälpresurser
”Självskadenod Syd”
Bo-Kenneth informerade om Nationella självskadeprojektet, som på uppdrag av
regeringen och SKL, drivs av
Division Psykiatri i Region Skåne,
Centrum för psykiatriforskning i Stockholm läns landsting och
Centrum för psykisk hälsa inom Västra götalandsregionen
Projektet har uppdraget att förse beslutsfattare och politiker med korrekt information
angående vårdbehov vad gäller patienter som har självskadebeteende.
”Familjecentral”
Delar av centrumrådet avslutade dagen med besök på Familjecentralen i Eksjö som
är en samverkan mellan kvinnohälsovården, barnavårdscentralen, socialtjänsten och
öppna förskolan. Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Arbete sker
tillsammans för familjens hälsa och utveckling. Ytterligare ett mål är att stärka
föräldrarollen och skapa kontaktnät för barnfamiljer.

Gruppdiskussion
En heltäckande sammanfattning av alla åsikter som framfördes i de olika
grupperingarna låter sig inte göras utan nedan redovisas ett axplock på temat över
aktiviteter för att tidigt identifiera riskgrupper och/eller riskindivider för att förebygga
psykisk ohälsa:
- Kan screening vara en lämplig metod ?
- Psykiatrin ska ses som ett naturligt inslag i våra processer
3
-
Insatser i tid är A och O
Organisera insatser på ungdomars villkor (Ungdomsmottagning på nätet kan
tjäna som gott exempel)
Utnyttja sociala medier i större utsträckning
Personcentrerad vård
Riktade insatser mot socioekonomiskt utsatta områden
Utnyttja frivilligorganisationer i större utsträckning
Mer konkret handlingsplan hur våra regionala strukturer kan utnyttjas kommer att tas
upp på kommande centrumråd.

Övrig fråga
Anders Östberg redogjorde för bakgrunden till det avtalsförslag som presenterats
angående förstärkning av neonataljour inför 2015. Underlagsmaterial delges den
regionala ekonomi- och uppföljningsgruppen för ett ekonomiskt övervägande. RMPG
Barnsjukvård ges i uppdrag att uttala sig i den rent medicinska delen.

Kommande möte
Torsdag 16 oktober, kl 8-10 (videomöte) framförallt med inriktning mot att fånga upp
frågeställningar av verksamhetskaraktär och avtalsförändringar inför 2015 gällande
barn- och kvinnosjukvården.
Vid pennan / Göran Atterfors
4