Mötesanteckningar 2014-05-14 (word, nytt fönster)

advertisement
Minnesanteckning 2014-05-14, Jönköping
Regionalt centrumråd för Hälsa, Psykiatri samt Barn- och
Kvinnosjukvård
Närvarande:
Lena Lundgren, regionsjukvårdsansvarig E-län, ordförande
Ditte Persson-Lindell, centrumchef Barn-kvinnocentrum (BKC)
Ragnhild Holmberg, regionsjukvårdsansvarig H-län
Ulf Samuelsson, medicinskt sakkunnig E-län
Christina Gunnervik, medicinskt sakkunnig F-län
Annika Lind, medicinskt sakkunnig F-län
Göran Atterfors, regionsjukvårdssakunnig E-län, sekreterare
Gunnel Lindell, ordförande RMPG kvinnosjukvård
Bo-Kenneth Knutsson, ledamot RMPG Psykiatri
Jolanda van Vliet, ordförande RMPG hälsofrämjande strategier
Marie Törnlöf, ordförande RMPG barnsjukvård
Linda Frank, sekreterare RMPG barnsjukvård
Henning Elvtegen, sekreterare RMPG kvinnosjukvård
Anna-Karin Forsmark, sekreterare RMPG psykiatri
Anders Östberg, ekonomichef BKC
Frånvarande
Anna Bengtsson, sekreterare RMPG hälsofrämjande strategier
Ninni Borendahl Wodlin, medicinskt sakkunnig E-län
Gunvor Rundqvist, avtalsansvarig E-län

Föregående minnesanteckningar
Godkändes

Redovisning av RMPG:s årsrapporter (generellt)
Dagen huvudtema utgjordes av respektive RMPG:s årsrapport 2013. Rent generellt har
årsrapporternas utvecklats till en jämn och bra standard avseende samtliga ingående
programgrupper i centrumrådet.
De olika presentationerna kommenteras inte närmare i minnesanteckningarna, däremot
görs en sammanfattning av presentationernas ”nyckelpunkter” och några korta ”att
notera”.
1

RMPG – Hälsofrämjande strategier
Jolanda presenterade årsrapport från RMPG Hälsofrämjande strategier
Nyckelord:
- jämlikhet i hälsa och hälso- och sjukvård
- psykisk hälsa
- samverkan inom hälso- och sjukvården samt med andra aktörer - i profilerade
frågor
Att notera:
- hälsokalkylatorn som pedagogisk modell
- ”proportionell universialism” – rätt sker för rätt grupp

RMPG – Psykiatri
Bo-Kenneth presenterade årsrapport från RMPG Psykiatri
Nyckelord:
- gemensam rek-läkemedelslista
- gemensamma indikatorer för jämförelser och analyser från kvalitetsregister
- vårddokumentation i Cosmic
Att notera:
- stora problem med kvalitetsregistren
- arbetsgrupper med tydliga uppdrag som arbetsmetod
- psykiatri i ordinarie vårdprocesser – lär av H-län
I samband med mötet delgavs också sekreteraren en liten ”kom-ihåg-lapp” om första
hjälpen till psykisk hälsa.
- Bedöm situationen, ta kontakt
- Lyssna öppet och fördomsfritt
- Erbjud stöd och information
- Uppmuntra till professionell hjälp
- Stöd till andra hjälpresurser
Se även www.ki.se/nasp och www.mhfa.se

RMPG - Kvinnosjukvård
Gunnel presenterade årsrapport från RMPG Kvinnosjukvård
Nyckelord:
- utmaningar inom kompetensförsörjningen
- implementering av goda levnadsvanor för blivande mödrar är av stor vikt
- svårigheter med att få ut valida data från kvalitetsregister INCA
2
Att notera:
- utbildningskapacitet för barnmorskor är en trång sektor > HR-uppdraget ?
- svarstider PAD upplevs för långa, primärt inom patologin E-län
- genetiken är i kraftig utveckling

RMPG Barnsjukvård
Marie presenterade årsrapport från RMPG Barnsjukvård
Nyckelord:
- patienttillfredsställelsen är god inom regionen
- amning efter hemgång från neonatalvård når målet
- diabetesvården fungerar bra, indikatorn HbA 1C förbättrad
Att notera:
- de nya överlevarna börjar bli vuxna och påverkar vuxensjukvården i en allt
högre utsträckning
- eped har anmälts som en viktig fråga under flera år – vad händer ? (se även
nedan)
- inom E-län genomförs en utredning avseende barnkirurgi – regionpåverkan ?
- genetiken är i kraftig utveckling
- utökad neonataljour medför avtalskonsekvenser
Efter mötet har följande information framkommit avseende eped
Ulrika Whiss, enhetschef vid läkemedelsgruppen LiÖ, har gjort en liten snabbsökning
på nätet, http://eped.se/, och fått fram nedanstående information. Ulrika kommer
dessutom att ta kontakt med Inera för att höra efter var sydöstra sjukvårdsregionen
tidsmässigt kan finnas i detta arbete.
"I dag är ePed tillgängligt via TakeCare i Stockholm, på Gotland och i Falun. I
Norrbotten, Västra Götaland och Skåne är det tillgängligt via en webbportal. Man får
ofta önskemål från andra håll om att få tillgång till informationen, men hittills har ett
problem varit att få täckning för förvaltningskostnaderna. Men nu har alltså 15 miljoner
avsatts under två år för att undersöka om systemet kan göras tillgängligt nationellt, efter
att Läkarförbundet drivit frågan inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.
– Inera ska nu göra en förstudie och kartlägga behoven och vad som behöver utvecklas,
säger Synnöve Lindemalm."
Uppgift från Karina Tellinger, SKL
”Det pågår en förstudie (på uppdrag och finansierad utifrån överenskommelse mellan
Socialdepartementet och SKL) på Inera om beslutsstöd för läkemedelsbehandling för
barn. Projektledare för den är David Ulfstrand.. Mao ett nationellt
implementeringsprojekt för EPED pågår inte (än).”
3
Uppgift från David Ulfstrand, Inera
”Delar av projektet som genomför Förstudien som bland annat handlar om ePed och
möjligheten att göra den till en nationell tjänst var på Ryhovs Sjukhus i Jönköping idag.
Vi träffade barnläkare, barnsjuksköterskor och apotekare. Det är som du vet ett Cosmic
landsting och vi fick mycket och bra information.
Jag föreslår att jag ringer dig (Ulrika Whiss, reds anm) vid något till som passar så kan
jag berätta lite om vad vi gjort, hur vi resonerar och vad som är kvar fram till att vi
lämnar rapporten till Soc. Dep 15e juni.”

Slutsats årsrapporter
Utöver vad som sagts rent generellt föranleder årsrapporterna ökat engagemang från
RSL i följande delar
- att ge en tydligare feedback till RMPG avseende statusläge på regionala uppdrag
exempelvis HR och IT där vi under dagen identifierat otydligheter gällande
kompetensförsörjning för barnmorskor och för eped
- genetiken är på Regionsjukvårdsledningens dagordning men indikationerna från
RMPG är att hastigheten borde öka. Vi har noterat samma utvecklingstendens
även inom kardio- och onkogenetik.
- utdataproblemen från vissa kvalitetsregister är också noterat genom motsvarande
synpunkter från en del andra RMPG. Kontakter har börjat inledas mellan RCSO
(Regionalt registercenter sydost) och vissa registerhållare.

Kunskapsstyrning
Inom ramen för kunskapsstyrning bildas bland annat nationella programråd. Sydöstra
sjukvårdsregionen leder arbetet inom nationellt programråd diabetes. En diskussion
kommer att ske vid kommande möte i Regionsjukvårdsledning vilken strategi sydöstra
sjukvårdsregionen ska ha framåt.

Ronald McDonaldhus – fakturering boende
Sedan några år tillbaka finns en överenskommelse om att boende vid Ronald
McDonaldhuset kan faktureras hemlandstinget separat och inte som en del av ”avtalet”.
Tyvärr ifrågasätts denna rutin emellanåt.
Slutsats: Respektive landsting ombeds ta hem denna information för spridning till
berörda personer i eget landsting. Regler för fakturering bifogas minnesanteckningarna.

Visning ny neonatalavdelning
Centrumrådet visades runt på den ombyggda neonatalavdelningen. Framhölls att
vårdprocesstanken fått ett så starkt genomslag i ombyggnadsprojektet. Centrådet vill
framföra till tack och uppskattning för en intressant presentation och rundvandring.
4

Områdena där olika regelsystem förekommer
Preventivmedel
Grundprincipen är att TLV godkänner p-medel inom förmånen och att respektive
landsting ansluter sig till detta beslut. Vid genomgång visar det sig att 12 landsting (ca
hälften) följer denna rekommendation. SKL ser över detta tillsammans med TLV och
beräknas återkomma inom kort.
Slutsats: Ambitionen i sydöstra sjukvårdsregionen är att följa nationell ansats.
Assisterad befruktning
Sjukvårddelegationen inom SKL har föreslagit en harmonisering av regelsystemet i
landet. Förslaget går i stort ut på en åldersgräns på 40 år samt 3 försök. Vid den
efterföljande diskussionen framkom att vissa otydligheter kvarstår.
Slutsats: Ambitionen i sydöstra sjukvårdsregionen är att följa nationell ansats.
Sterilisering
Inom sydöstra sjukvårdsregionen förekommer dels olika hantering (ska sterilisering ses
som en del av ”p-medelsortimentet” ?) dels olika avgifter. Frågan har diskuterats i
RMPG Kvinnosjukvård och i RMPG urologi.
Slutsats: Inför kommande lag om patientrörlighet bör en översyn göras inom sydöstra
sjukvårdsregionen.
Rotavirusvaccin
Diskussioner förekommer om rotavirusvaccin ska ligga inom vaccinationsprogrammet
eller inte.
Slutsats: F-län har detta inom ramen för vaccinationsprogrammet. E- och H-län
avvaktar ställningstagande från SoS.
Screening
E-län har beslutat om avgiftsfri screening för cellprovtagning och mammografi.

Arbetsformer
En gruppdiskussion genomfördes om de arbetsformer som nu etablerats inom
centrumrådet.
Några frågor att bevaka:
- Hitta balansen mellan rena RMPG-frågor och gränsöverskridande frågor
- Vilka frågor tas upp till RSL och vilka hanteras i RMPG (RSL klarar inte allt)
- Hur länkar vi ihop med andra RMPG i andra centrumråd
- Forskning och utveckling saknas i våra diskussioner
5
-
Feedback kan förbättras
Slutsats: Grundförslaget om att nuvarande RMPG kvarstår inom centrumrådet.
Vårmötet ägnas huvudsakligen åt RMPG:s årsrapporter och höstmötet ges temakaraktär.
Däremot kompletteras med videomöten, ett för RMPG Barnsjukvård och RMPG
Kvinnosjukvård (avtalsrelaterade frågeställningar och övrigt som har en mer nära koppling till den
högspecialiserade vården) och ett för RMPG Psykiatri och RMPG HF-strategier.
Utvärdering sker därefter.

Planering höstmöte
Centrumråd i höst, 17 september, sker under temat ”Psykisk ohälsa hos barn och
vuxna”. RMPG Hälsofrämjande strategier (sammanhållande) tillsammans med RMPG
psykiatri ansvarar för programmet. Kontakter tas med RMPG barnsjukvård och
kvinnosjukvård för integration. Mötet sker i Eksjö. Bo-Kenneth aktualiserade även från
om det fanns intresse för någon form av studiebesök i anslutning till temat för dagen,
exempelvis familjecentral.

Nationell konferens
Linda informerade om kommande nationell konferens om ”Barn som anhöriga” i
Jönköping 6-7 oktober 2014.

Kommande möten
Onsdag 17 september, kl 09.30-15.00, Eksjö (Tema: Psykisk ohälsa)
Vid pennan / Göran Atterfors
6
Download