Liten ekoexport med stor potential

advertisement
En analys av Macklean i samarbete med KRAV
Liten ekoexport
med stor potential
Stark efterfrågan och köpkraft
i Sverige begränsar företagens
drivkraft att söka nya marknader. Svensk ekoexport är
fortfarande liten, men tillväxtpotentialen är stor.
Ekologisk export
Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Sedan 1970-talet har
exportens betydelse ökat kraftigt och utgör
nästan hälften av landets BNP. Ungefär
två tredjedelar av exporten är varuexport
medan en tredjedel är tjänsteexport.
I intervjuer med livsmedelsföretag uppger
många att efterfrågan och betalningsviljan för ekologiska livsmedel är mycket
stark i Sverige, vilket minskar företagens
drivkrafter att fokusera på export.
Svensk livsmedelsexport är liten jämfört
med många andra branscher. Historiskt
har de flesta svenska livsmedelsföretag
fokuserat på den inhemska marknaden,
delvis beroende på olika former av handelsbarriärer för import och export
av livsmedel.
Stadig ökning
De senaste fem åren har dock livsmedelsexporten ökat med 5 procent per år.
2014 uppgick livsmedelsexporten till 67
miljarder kronor, vilket motsvarar 6 procent av den totala varuexporten (fordon
står för 40 procent). Svenska livsmedel
exporteras framförallt till länder inom
Europa som representerar 80 procent av
exportvärdet.
Trots stora svenska exportframgångar
som Absolut Vodka, kaffe, ärtor och frysta
tårtor är Sverige fortfarande nettoimportör
av livsmedel inom flertalet kategorier. Den
totala importen av livsmedel uppgår till
120 miljarder kronor och är stor inom exempelvis fisk och skaldjur, drycker, mejeri,
frukt och grönt. Spannmål och spannmålsberedningar är den enda kategori där
Sverige är nettoexportör.
Den svenska exporten av ekologiska
livsmedel uppgår till 700 miljoner kronor,
enligt en kartläggning av konsultbolaget
Macklean – en mycket liten del av både
Sveriges totala livsmedelsexport (67 miljarder kronor) och världsmarknaden för ekologiska livsmedel (500 miljarder kronor).
Av den svenska ekologiska exporten utgör
39 procent KRAV-märkta produkter, resterande produkter har någon annan ekologisk märkning, till exempel EU-ekologisk.
Svenska ekologiska livsmedel exporteras
framför allt till närliggande marknader
som Norden (38 procent av värdet) och
Tyskland (25 procent av värdet). Men även
mer avlägsna länder som USA, Ryssland
och Australien är viktiga exportmarknader.
på att den globala ekologiska marknaden
kommer att öka med mellan 13 och 16
procent till 2020, vilket talar för fortsatt
tillväxt för svensk ekoexport.
Den svenska försäljningen av
ekologiska livsmedel, fördelat per kanal
Marknadens totala värde ca 1 Mdkr
Export 3%
EMV öppnar upp
Kartläggningen visar att flera livsmedelsföretag har byggt upp en stor export genom att tillverka och sälja EMV-produkter
för stora grossister som till exempel IKEA,
Coop och ICA. Flera respondenter säger
att detta har varit en marknadskanal som
snabbt har öppnat upp en stor exportmarknad utan att företaget själva behövt
göra stora egna marknadsinvesteringar.
Alla intervjuade företag ser exportmarknaden som en viktig marknadskanal för
att balansera och bredda efterfrågan av
ekologiska livsmedel från den svenska
marknaden. Efterfrågan på ekologiska
livsmedel växer både i Sverige och på
exportmarknaderna. Prognoser1 pekar
Tre insikter
• Svensk livsmedelsexport omsätter
67 miljarder kronor och växer.
• Svensk ekologisk livsmedelsexport är värd 700 miljoner kronor
vilket utgör en procent av livsmedelsexporten.
• Efterfrågan på ekologiska livsmedel växer både i Sverige och
på exportmarknaderna.
1
Technavio: Global Organic Food and Beverages Market 2015–2019. http://bit.ly/technavio-2019 samt Grand View Research: Global Food and Beverages Market 2014-2020. http://bit.ly/grandview-2020
Macklean är en konsultbyrå som är fokuserad strategisk rådgivning till den svenska livsmedelsbranschen och skogsnäringen. Läs mer på http://www.macklean.se/
57
Download