Genitala infektioner och smittspårning

advertisement
2017-01-17
Genitala infektioner
och smittspårning
Barnmorskeutbildning ht 2017
Ingela Sjöblom
Normal frisk vagina
•
Glykogeninlagring sker i skivepitelcellerna i
vagina genom östrogenpåverkan, bryts ned
mjölksyra och koloniseras med laktobaciller >
ph 3,8-4,2 och anaerob miljö
•
Det finns också andra bakterier, hud – och tarm
som ej kan växa till pga. surhetsgraden
•
Normal flytning. Vitgul, krämig, sparsam, men
svagt syrlig doft. Individuella variationer
Symtom vid infektion
•
•
•
•
•
•
•
•
FÖRÄNDRAD FLYTNING!
Sveda
Klåda
Uretritbesvär
Samlagssmärtor
Blödning
Feber
Nedre bukmärtor
• SÅR!
1
2017-01-17
Diagnostik
•
•
•
•
•
•
Anamnes
Gyn-undersökning - inspektion
Odling
PCR (polymerskedjereaktion)
Mikroskopi
Snifftest (KOH kaliumhydroxid)
Indelning
Nedre:
Vulvit
Vaginit-kolpit
Cervicit-uretrit
Bartolonit
Parasiter
Övre:
Endometrit (PID)
Salpingit
Oofrit
Endogen:
Obalans i vaginalfloran
Exogena:
Utifrån kommande
mikroorganismer (STI)
Parasiter- kan ge vulvit-kan överföras vid samlag
• Skabb – ett kvalster, syns ej för blotta ögat,
gör gångar i huden
• Flatlöss- krabbliknande lus, 1-2 mm
• Båda orsakar intensiv klåda i underlivet, skabb involverar andra
av kroppen. Behandlas med Prioderm eller Tenutex (receptfria)
2
2017-01-17
Bartolonit- skenit
• Utförsgången av Bartolins eller Skenes körtlar är
tilltäppta
• Strepto- eller stafylokocker, koli eller anaeroba
bakterier
• Symtom: Svullnad smärta
• Beh: incision, evt fenestrering, CO2-laser
• Skenit: samma symtom som ovan, beh: inscicion
Endogena infektioner
• Då slidfloran är i obalans och det sker en
överväxt av befintliga bakterier:
• Cytolys
• Bakteriell vaginos
• Candida albicans
Cytolys (cellupplösning)
• Ingen infektion men extrem dominans av
lactobaciller – orsak okänd, stress antas bidra
• Symtom: Riklig vit homogen flytning med
syrlig lukt. Ibland klåda och sveda
• Ingen behandling, inga komplikationer,
3
2017-01-17
Bakteriell vaginos
• Symtom: diffusa, med tillfälliga besvär, ofta i samband med men
eller samlag, dålig lukt, förändrad flytning orsakad av överväxt
av patogena bakterier, utan inflammation i slemhinnan
(Gardenella, mycoplasma , anaeroba streptococker)
• Diagnos: ph > 4,5 pos snifftest, typisk flytning
”clue cells” (direktmikroskopi vid utstryk)
• Behandl: Metronidasol peros och lokalt, laktobaciller
• Recidiv 50 %, ökar vid IUP
• Ökad prematuritet, risk för post-op-infektioner
Candida albicans
• Candida finns i den slidan, kan aktiveras vid föränding av
miljön. Vanligt vid antibiotikabehandling, graviditet,
diabetes, östrogenbehandling då slidfloran förändras
• Symtom: Kraftig klåda och irritation, tjock kesoliknande
eller mjölvattenflytning, dålig lukt
• Diagnos: occulärt, direktmikroskopi, odling
• Behandling: antimycoticum lokalt, salva eller vagitorier,
gentianalösning, oral behandling
• Recidivierar ofta (50%)
Candida
4
2017-01-17
Exogena infektioner
av utifrån tillförda mikroorganismer, STI
•
•
•
•
Trichomonas
Chlamydia
Gonorre´
Syfilis
• VIRUS: Herpes och Papillomvirus
Trichomonas vaginalis
ovanlig i Skandinavien idag
• Symtom: gulgrön illaluktande flytning, rodnad
slemhinna, uretritbesvär
• Diagnos: Inspektion, direktmikroskopi (odling)
• Beh: Flagyl (+partnerbehandling)
Klamydia
Chlamydia tracomatis - den vanligaste bakteriella STI i Sverige
• Cylinderepitel i uretra och cervix infekteras
• Ofta tyst infektion, 30-50 % har symtom:
ökad flytning, uretritliknande besvär, mellanblödningar,
nedre buksmärtor
• Inkubationstid 10-14 dagar
• Diagnos: PCR
• Behandling: tetracyklin, azitromycin (resistent mot antibiotika)
”Samlags förbud” under behandling
• Komplikationer: salpingit, x, infertilitet
• Kondom skyddar- information, samtal
5
2017-01-17
Klamydia Sverige 1994-2013
2014: 36131, 2015: 37780 2016: 36205
Skåne:
Antal fall i Skåne:
2008
4972
2009
4729
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4841
4753
4522
4763
4294
4747
4367
Provtagning
• Kvinnor: med bomullspinne tar pat. själv
vaginalsekret och sätter i provröret
• Män: urinprov
• http://www.1177.se/Skane/Fakta-ochrad/Undersokningar/Klamydiatest-pa-natet
Gonorre´
Neisseria gonorrhoae
•
•
•
•
70-talet : 40 000 fall/år, 2012: 1000 fall/år
Inkubationstid 3-5 dagar
Hög smittsamhet
Ökad gul luktlös flytning, uretritbesvär
”tyst” i ca 50 % av fallen
• Behandl: Antibiotika, men resistens är vanlig
Kontroll efter behandling
6
2017-01-17
Syfilis-lues –
bakterien treponema pallidum
• Mycket smittsam vid sexuella kontakter och
kontakt med sår, djupa kyssar
• Gravida kan smitta sina foster
• Risk för blodsmitta
• Primärstadiet: karaktäristiska sår +
lymfkörtelsvullnad
• Sekunsärstadiet: condyloma lata +
mainifestationer i olika organsystem
(hud- centrala nervsystemet)
• Tertiärstadiet: lesioner i kärlsystem och hjärna
• Kan behandlas med stora doser antibiotika i
alla stadier
Syfilis statistik Sverige
7
2017-01-17
Genital herpes
Herpes simplexvirus (HSV) 1+2
• Infekterar hud och slh , angriper nervändar
utmed vilka spridning sker till ganglier-latent
infektion
• Primär o sekundär infektion
• Sprids genom samlag och oral-genital kontakt
• Inkubationstid 1-7 dagar
•
•
•
•
•
Primärinfektion: feber, allmänpåverkan, miktionsbesvär
Eventuellt sjukhusvård
Behandling: antivirala medel
Mor kan smitta barn vid förlossning vid primär infektion
Återkommande skov genom många år
Ovanliga könssjukdomar med sår
• Ulcus molle (mjuk skanker)
• Lymfogranuloma venerum
Mycoplasma gentialis
8
2017-01-17
Kondylom- HPV humant papillomvirus
finns ca 100 olika typer, typ 16 o 18 ger cellförändringar
Kan ligga vilande i många år och ge vårtor vid försvagat immunförsvar
•
•
•
•
Sprids via sexuella kontakter
Inkubationstid 2-3 månader
Ofta inga symtom, men man ge svidande klåda
Spontanläker ofta inom ett år
• Behandling: podofyllotoxin
frysbehandling kirurgi, laser, diatermi
Kondylom- HPV humant papillomvirus
Översikt-lathund
• http://www.medinsikt.se/gynekologi/kladaoch-flytningar-i-underlivet
9
2017-01-17
Smittskyddslagen
• Samhällets smittskydd skall tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning
av smittsamma sjukdomar.
• Rättigheter och skyldigheter för den enskilde
• Samhällets skyldigheter
Smittskyddets mål
• 1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning av
smittsamma sjukdomar.
• Definitioner3 § Med smittsamma sjukdomar avses i
denna lag alla sjukdomar som kan överföras till eller
mellan människor och som kan innebära ett inte
ringa hot mot människors hälsa.
• Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma
sjukdomar som kan vara livshotande, innebära
långvarig sjukdom eller svårt lidande och där det
finns möjlighet att förebygga smittspridning. Till
denna grupp hör STI.
Den enskildes skyldighet att förebygga
smittspridning
• 1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och
rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att
förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
• 2 § Den som vet eller har anledning att misstänka
att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är
skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att
skydda andra mot smittrisk.
• Den som vet att han eller hon bär på en
allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna
information om smittan till andra människor där
risk för smittoöverföring kan uppkomma.
10
2017-01-17
Sexuellt överförbara sjukdomar
som faller under smittskyddslagen
•
•
•
•
•
chlamydia
gonorre´
syfilis
HIV
Hepatit A+B+C
För den enskilde
• Vid misstanke om smitta undersöka sej
• Uppge sina sexuella kontakter de senaste
halvåret
• Vidtaga sådana åtgärder att smittan ej förs
vidare
För sjukvården
• Skyndsamt ta prover vid misstanke
• Ge patienten individuella råd och
förhållningsregler
• Erbjuda psykosocialt stöd
• Ansvara för smittspårningen
• Upprätta smittspårshandlingar
• Anmäla till det regionala smittskyddsenheten
11
2017-01-17
Bästa XXX
En person har behandlats för klamydiainfektion och uppgett att smittan kan
ha överförts till dig. Risk finns att du har en infektion även om du inte
harnågra besvär.
Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag och kan ge flytningar och
svedafrån urinröret. Infektionen kan sprida sig till äggledarna hos kvinnan
och tillbitestiklarna hos mannen. Klamydia är lätt att behandla med
antibiotikatabletter. Du ska nu avhålla Dig från samlag till dess Du är
undersökt och eventuellt fått behandling.
Provtagning utförs med ett enkelt urinprov. OBS! Du ska inte ha kissat två
timmar innan du lämnar urinprovet.
Enligt Smittskyddslagen är du skyldig att låta undersöka dig.
Tystnadsplikten för personalen är absolut, alla uppgifter
som framkommer vid Ditt besök är sekretesskyddade.
Genom att lämna remissen får du kostnadsfri undersökning. Även
behandlingen är kostnadsfri. Ring snarast till vårdcentralen eller
ungdomsmottagningen beroende på din ålder och beställ tid.
Ta med denna remiss vid besöket!
Detta ska vara gjort inom 3 veckor.
12
Download