Rubrik

advertisement
MPB2 2003-04-24 p 2
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Beställarkontor Vård
1 (1)
KORTFATTAT om ärendet
2003-04-07
LS 0301-0090
Hemförlossningar i Stockholms läns landsting år 2002
(1 bilaga)
ÄRENDET
Två sjukvårdsområden beviljade t o m år 2001 landstingsbidrag för hemförlossning i
selekterade fall, medan fyra sjukvårdsområden hade policyn att aldrig bevilja något
bidrag. Denna skillnad i hanteringen inom landstinget skapade debatt kring frågan
om hemförlossning och en önskan om en fastlagd policy och gemensamt regelverk
för hela SLL.
Ansvaret för handläggning och beslut om ersättning för hemförlossningar överfördes
fr o m år 2002 från sjukvårdsområdena till chefsläkarna på HSNstaben. Medicinska
kriterier och regelverk för att få landstingsbidrag för hemförlossning har tagits fram i
samarbete med beställarläkarrådet och specialist- och omvårdnads sakkunniga.
Utgångspunkten är att en stor restriktivitet ska gälla och att ersättning endast ska utgå
till de kvinnor där riskerna för komplikationer bedöms som mycket små.
I rapporten Hemförlossningar i Stockholms läns landsting 2002 (bilaga 1) beskrivs de
medicinska kriterier och den organisation som skapats för de kvinnor som väljer att
föda barn hemma samt en medicinsk utvärdering av 2002 års verksamhet.
Huvudförfattare är Ingela Wiklund, Vårdsakunnig i kvinnosjukvård.
Totalt har 41 kvinnor ansökt om ersättning för hemförlossning under 2002 varav 34
ansökningar har beviljats. För fyra kvinnor har förlossningen slutförts på sjukhus.
Förutom de 34 kvinnor som beviljats landstingsbidrag har ytterligare 19 kvinnor fött
barn hemma med stöd från barnmorska. Huvuddelen av förlossningarna har gjorts av
åtta erfarna barnmorskor som verkar i tre olika organisationer.
Sten Holm
Bilagor:
1 Hemförlossningar i Stockholms läns landsting 2002
Download