Underbilaga 3

advertisement
Kommentarer till tabellbilagor 1, 2, 2B i beställarplan
Bilaga 3
Fördelning landstingsbidrag 2005-2007
Bakgrund
Beslutat landstingsbidraget för 2005 ökar med 2 % jämfört med budget 2004.
Tabellen visar landstingsbidragets utveckling 2002-2007, mkr i löpande löner och priser
H/Excel/ram/ram2004/landstingsbidrag 2002-2006
Tabell Landstingsbidrag 2002-2007
Landstingsbidrag i Mkr
Bokslut
Bokslut
Budget
Prognos Direktiv
Plan
Plan
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
31 484
34 099
35 435
35 435
36 145
37 361
39 055
9,3 %
8,0 %
4,0 %
4,0 %
2,0 %
3,4 %
4,5 %
Förändring i procent
jämfört med året innan
Förutsättningar 2005
För samtliga vårdgrenar har en uppräkning med 3 % skett. Kostnaderna för läkemedel har
beräknats till 5 %.
Behovsindex
Samhällsmedicin tar fram ett årligt behovsindex för fördelning av landstingsbidraget per
resultatenhet.
Sammanfattning. Indexandelen 2005 jämfört med 2004 ökar för beställaravdelning Norr och
Söder. För beställaravdelning Stockholm minskar index vilket främst beror på befolkningens
ändrade sammansättning, antalet äldre minskar i Stockholms centrala delar.
För 2005 har beställarkontor vård beslutat att använda föreslaget index vid fördelningen av
landtingsbidraget utan att vikta indexet vilket skett under tidigare år.
Landstingsbidragets fördelning per resultatenhet
Landstingsbidraget för 2005 har fördelats efter följande.
Av samtliga medel fördelas ca 30 miljarder efter behovsindex för 2005 per beställaravdelning.
Resterande är s.k. anslagsfinansierade verksamheter som har direkt finansiering.
Därefter har avdelningen för gemensamma vårdbeställningar andel enligt uppdelningen i LS
direktiv (främst akutsjukvård), 16,3 miljarder, avräknats från respektive beställaravdelning
efter akutsjukvårdsindex.
Återstående nettopost utgör tillsammans med anslagsfinansierade medel
beställaravdelningarnas budget för närsjukvård.
(Av tabellbilaga 2 framgår landstingsbidragets fördelning per resultatenhet fördelat på anslag
och indexmedel.)
Anslag
För anslagsfinansierade verksamheter har en generell uppräkning skett med 2 %.
För att kunna slutföra avtalsförhandlingar under realistiska förutsättningar inom
verksamheterna barn och ungdomspsykiatri samt inom habiliteringsområdet har en
uppräkning skett med 2,5 % istället för 2 %.
(I tabellbilaga 2B specificeras ett antal större anslagsfinansierade verksamheter per
resultatenhet)
Förutsättningar 2006-2007
Den framtida ekonomiska utvecklingen är osäker vilket betyder att planerings
förutsättningarna för åren 2006 – 2007 troligen kommer att justeras. En fördelning per
resultatenhet har gjorts utifrån följande bedömningar.
Akutsjukvården räknas upp med 2 % för respektive år liksom de anslagsfinansierade
verksamheterna.
Beställaravdelningarnas budgetmedel för närsjukvård och läkemedel som får en högre
uppräkning mellan 5 och 7 %, har fördelats efter behovsindex för resursfördelning 2006-2007.
(Av tabellbilaga 1 framgår landstingsbidragets fördelning 2005- 2007 per resultatenhet.)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards