Exempel på fallpreventiva åtgärder
15-11-23
Här finns områden som har samband med fallrisk
Utred för fallutredningen aktuella områden
Dokumentera i journal
Område
Exempel på risker
Gång och
förflyttning
Går osäkert, snubblar till. Tar felsteg. Tar
Promenader/gångträning utöver
tag i möbler.
vardagsaktiviteter
Går osäkert inne med hjälpmedel. Svårt att
Trappgång.
hantera hjälpmedlet. Glömmer hjälpmedlet.
Individuellt anpassad träning
Klarar inte att gå och prata samtidigt, stannar
Gör de moment som brukaren har svårt
när han/hon ska säga något
med några extra gånger under översyn,
Impulsiva förflyttningar, rör sig hastigt och
gärna i samband med rutin.
ogenomtänkt
Hjälpmedelsöversyn.
Osäker/otrygg uppresning/nedsittning
Anpassad tillsyn
Yrsel vid uppresning nedsittning
Fysisk
förmåga
Klarar inte resa sig från en stol utan att
Översyn av den generella fysiska
använda händerna.
aktivitetsnivån och hur den kan ökas.
Rör sig inte utöver nödvändiga förflyttningar
Uppmuntra fysisk aktivitet.
mellan vardagsaktiviteter.
Individuellt anpassad styrke- och
Tar inte initiativ till rörelse
balansträning.
Extra gångträning. Trappträning.
Nedsatt känsel i fötter och ben
Gör de moment som brukaren har svårt
med några extra gånger under tillsyn,
gärna i samband med rutin.
Träning i grupp
Syn
Hörsel
Progressiva eller dubbelslipade glas
Felaktig avståndsbedömning. Stöter i
föremål
Ej fungerande/behov av hörselhjälpmedel
Vaxpropp
Kognitiv
förmåga/
beteende
Aggressivitet/affekt
Exempel på åtgärder
Årlig kontroll av glasögon
Rätt glasögon vid rätt tillfälle
Regelbunden översyn av
hörselhjälpmedel
Öka kontraster i omgivning.
Kontakt med syn- och hörselombud
Utred orsak och åtgärda orsakerna till
beteendet
Nedsatt kognitiv förmåga
Allmänt
hälsotillstånd/
sjukdomar
Symptom som yrsel, trötthet, stelhet, smärta,
Snabbt vidta åtgärder vid akuta
aptitförlust, sömnbesvär
infektioner.
Utred orsak till symptom
emens
Läkemedel
Kroniska sjukdomar som Parkinson, RA,
diabetes, hjärtsjukdom,
Ögonsjukdom
Mediciner som ökar risken för fall (se länk i
rutin)
Biverkningar
Läkarkontakt för att se över
läkemedelsbehandling.
Exempel på fallpreventiva åtgärder
Nutrition
Känd viktnedgång
Dålig aptit
För lite dryck
Dehydrerad
15-11-23
Anpassa, berika eller utöka kost- och
vätskeintag.
Se över måltidssituationen
Trött dagtid
Åtgärder för att förbättra nattsömn
Extra vila dagtid
Förstoppad
Upprätta schema för och/eller tillsyn
vid toalettbesök.
Ljuset på dygnet runt på toaletten
Rädsla vid förflyttningar
Översyn av den generella fysiska
aktivitetsnivån och hur den kan ökas.
Sömn
Kontinens
Fallrädsla
Hjälpmedelsöversyn
Sittande/
liggande
bedömning
Glider/faller ur säng
Miljö
Hinder i utomhusmiljön
Faller trots
åtgärder
Faller trots fallpreventiva åtgärder
ver rullstol/stol
Se över säng
Genomgång av checklista med
efterföljande åtgärder
se länk i rutin)
Förebyggande tillsyn