1. Adress- och kontaktuppgifter 2. Land 3. Terminernas början och

advertisement
Svar lämnade av [email protected]
2016-08-24 20:32:13
1. Adress- och kontaktuppgifter
Universitetets namn:
Herzen Statliga pedagogiska universitetet
Institutionens namn:
Institutionen för moderna europeiska språk
Stadens namn:
St-Petersburg
Namn på rapportförfattaren:
Parfeeva Julia
E-post till rapportförfattaren: [email protected]
2. Land
Land:
Ryssland
3. Terminernas början och slut (inkl. tentamensperioder) 2015/16
01.09.2105-25.06.2016
4. Statistik över antalet studenter och svensklärare
Totalt antal studenter under
läsåret 2015/2016. (Endast
41
siffror)
Vilken typ av kurser i
svenska/Sverigestudier
erbjuder din institution?Du
Huvudämne
kan välja fler alternativ
Kommentar:
Antal lärare i svenska och
Sverigestudier. (Endast
4
siffror)
Ange lärarnas namn:
Parfeeva Julia Severovostokova Elena Mogilnikova Ekaterina Zajtseva Natalja
5. Svenskämnets ställning vid lärosätet
Ingår svenskan i
universitetets
Ja
examensordning?
Kommentar
6. Intresset för att läsa svenska på ditt universitet
Redogör för intresset för
kurser i svenska eller
Sverigestudier, t.ex. om
svensk litteratur, kultur och
Intresset för kurser i svenska är ganska stabillt nu.
svenskt samhällsliv. Upplever
du att det finns ett ökat eller
minskat intresse?
Varför läser studenterna
svenska – vad är deras
studenter hoppas att öka sin kunskapsnivå som hjälper dem att hitta jobb
motivation?
Om svenska inte är
studenternas huvudämne,
vilken är huvudinriktningen på
studierna?
Vilken användning har de av
sina svenskstudier senare?
Görs det någon uppföljning av
studenterna och deras
Nej
sysselsättning?
Om ja, på vilket sätt?
Bara personliga kontakter med några av studenter
7. Undervisningens uppdelning
Parfeeva Julia - årskurs 1(fakultetet för samhällsvetenskap) språklära Årskurs
3 (fakultetet för utländska språk) grammatik Severovostokova Elena - årskurs
1(fakultetet för samhällsvetenskap) grammatik Årskurs 3 (fakultetet för
utländska språk) språklära Årskurs 4 (fakultetet för utländska språk)
Språklära Årskurs 4 (fakultetet för filosofi) Mogilnikova Ekaterina - årskurs 4
(fakultetet för utländska språk) Zajtseva Natalja - årskurs 4 (fakultetet för
filosofi)
8. Undervisningens innehåll
Vi använder de traditionella svenska läroböckerna: Svenska utifrån, Rivstart,
Svenska i fokus, grammatikövningar för SFI mm 8sidor och andra i-net
tidningar, kreativepedagogik mm
9. Lokalförhållanden
Beskriv och kommentera
institutionens
lokalförhållanden.
Vi har 2 lokaler, ett rum innehåller en dator , fax, tavlan och bokhyllan med
läromedel. Det andra har tavlan.
10. Budget
Har din institution egen
budget eller möjlighet att
söka medel för till exempel
läromedel och
Nej
gästföreläsningar (förutom
stödet från SI)?
Kommentar:
11. Arrangemang
Beskriv föredrag,
kulturevenemang m.m. som
institutionen haft under året.
Vi firade Lucia i december. Vi böjd också skolbarn som läser svenska. De deltog
i Luciatåget
12. Kontakter och utbyte
Hur mycket kontakt har
institutionen med svensk
ambassad eller svenskt
Ganska mycket kontakt
konsulat?
Kommentar:
Vi är tacksamma Generalkonsulatet för alla evenemang som de bjuder oss på.
Har institutionen något
samarbete med svenska
företag, organisationer eller
Nej
liknande?
Kommentar:
13. Utbyte med universitet/högskolor i Sverige?
Kryssa för de högskolor och
universitet ni har samarbete
Inga utbyten med universitet/högskolor i Sverige
med.
Skriv gärna en kommentar om
vilken typ av samarbete som
sker. Är det t.ex.
studentutbyte, lärarutbyte
eller forskningssamarbeten.
14. Utbyte med universitet/högskolor utanför Sverige?
Beskriv ert samarbete:
15. Publikationer och forskning inom institutionen
Svar:
16. Stödet från Svenska institutet
På vilket sätt kan SI bäst
stödja er verksamhet? Har du
förslag på nya sätt vi kan
Vi är tacksamma SI för alla stöd som vi får.
stödja verksamheten på?
17. Övrigt:
Glädjeämnen och/eller
svårigheter
18. Publicering av läsårsredogörelsen på SI:s webbplats
Godkänner du att
läsårsredogörelsen publiceras Ja
på SI:s webbplats?
Download