Gemensamt sopkärl

advertisement
Gemensamt sopkärl
Två eller flera hushåll kan använda ett gemensamt
sopkärl. Det är behändigt att använda ett gemensamt
sopkärl och det är oftast det förmånligaste sättet att
ordna avfallshanteringen.
Användning av ett gemensamt sopkärl passar särskilt
hushåll som producerar en liten mängd avfall eller
fastigheter som ligger i slutändan av en dålig väg.
VEM KAN ANVÄNDA
ETT GEMENSAMT SOPKÄRL?
Fastigheter och olika samfund (t.ex. väglag), som ligger nära varandra, kan genom en gemensam överenskommelse använda ett
gemensamt sopkärl. Både fritidsfastigheter och fasta bostäder kan
ansluta sig att använda ett gemensamt sopkärl. En fritidsfastighet
ska vara medlem av ett gemensamt sopkärl minst fyra månader
under tiden 1.4–31.10.
SEKAJÄTE
BLANDAVFALL
BIOJÄTE
020 637 7000
www.rosknroll.fi
•
BIOAVFALL
• Ruoantähteet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvinporot ja teepussit
• Talouspaperi
• Förskämda livsmedel
• Skal av frukter och grönsaker
• Kaffe- och tesump
• Hushållspapper
020 637 7000
www.rosknroll.fi
Fastigheter i tätort och glesbygd kan avvända ett gemensamt
sopkärl med närliggande grannar. Det är även möjligt att använda
ett gemensamt sopkärl i glesbygden om fastigheterna ligger intill
samma väg om bostäderna befinner sig högst 5 km från varandra.
Av den skriftliga anmälan ska följande framgå:
SÅ BÖRJAR NI ANVÄNDA
ETT GEMENSAMT SOPKÄRL
1. Samla fastigheter som vill använda ett gemensamt
sopkärl och kom överens om de praktiska
arrangemangen/användningsprinciperna.
2. Utse en kontaktperson för det gemensamma kärlet.
3. Gör en skriftlig anmälan elektronisk via e-tjänsten på adressen www.rosknroll.fi eller per e-post [email protected]
sopkärlets/-kärlens antal, placering och storlek
sopkärlets/-kärlens tömningsintervall och tömningsperiod
namn på ägare och innehavare av fastigheterna, adresser och
faktureringsadresser
fastighetsbeteckningar
byggnadernas användningsändamål
ARBETSUPPGIFTER FÖR ANSVARSPERSONEN
OCH FÖR MEDLEMMARNA
Anmäla förändringar (t.ex. förändringar i medlemmarnas
Också
fritidsbostäder
kan använda ett
gemensamt sopkärl
tillsammans med
grannarna.
adressuppgifter eller tömningsintervallet för sopkärlet) så fort
som möjligt till Rosk’n Rolls kundtjänst.
Anmäla förändrade kontaktuppgifter till ansvarspersonen för det
gemensamma sopkärlet och Rosk’n Rolls kundtjänst.
Använda det gemensamma kärlet enligt anvisningarna.
Meddela ansvarspersonen för det gemensamma sopkärlet och
Rosk’n Rolls kundtjänst om man vill sluta vara medlem.
AVGIFTER
VÄLJ RÄTT PLATS FÖR SOPKÄRLET
Tömningsavgiften fastställs enligt sopkärlets storlek och tömningsintervall. Det gemensamma kärlets användare kommer sinsemellan
överens om hur stor andel var och en betalar.
Alla bostäder betalar även en avfallshanteringens grundavgift.
Grundavgiften är bostadsspecifik.
HURDANT SOPKÄRL?
Sopkärlet ska vara av plast, försett med lock och ha hjul. Storleken
fastställs enligt behovet. Då över 5 fastigheter använder ett gemensamt kärl för blandavfall, ska sopkärlet ha en volym om minst
100 liter per en stadigvarande bostad och 50 liter per fritidsbostad.
Sopkärlet ska förses med en avfallssortdekal. Därtill är det bra att
klistra en dekal med husets nummer ifall sopkärlet inte finns i närheten av bostaden. Dekalerna kan avgiftsfritt beställas av Rosk’n Roll.
Sopkärlet kan köpas i en järnaffär eller hyras från Rosk’n Roll. Man
kan byta ut ett hyreskärl som gått sönder eller om behovet ändras.
Ett jämnt markunderlag.
Lätt att hitta.
Sopbilen ska komma närmare sopkärlet än 10 meter. Soppbilen
skall inte behöva backa över 40 meter. Håll vägen öppen och
lättframkomlig för sopbilen och chauffören: klipp av grenar samt
skotta snö och sanda vägen vid behov.
Vägen ska hålla en sopbil (bära över 20 ton).
Man behöver markägarens lov för utplacering av sopkärlet om
kärlet inte ligger på någon av medlemmarnas mark.
TÖMNINGSINTERVALL FÖR SOPKÄRLET
Sopkärlets tömningsintervall fastställs utgående från mängden avfall
och avfallshanteringsföreskrifterna. Om det finns bioavfall i blandavfallskärlet ska det tömmas varannan vecka. Om alla medlemmar
sorterar återvinnbart och farligt avfall samt komposterar bioavfallet i en värmeisolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare
kan man ansöka om att avfallskärlet töms med fyra, sex eller åtta
veckors mellanrum. Ansökan om förlängd tömningsintervall görs
skriftligen.
Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten produceras av
Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab
Du kan också hyra
ett sopkärl från
Rosk’n Roll.
Tfn kundtjänst 020 637 7000
www.rosknroll.fi
102017
Download