Kriterier - Region Östergötland

advertisement
Kriterier för mobilt ALMA
Person med komplexa vårdoch omsorgsbehov
Ett komplext vård- och omsorgsbehov ska finnas och
det kan vara aktuellt med anslutning till mobilt Almateam om följande två punkter uppfylls;
1. Nyligen påkommet / akut nedsatt allmäntillstånd till
exempel viktnedgång, nedsatt aptit, nedsatt
rörlighet/ork, mera sängliggande.
2. Om två eller flera av nedanstående kriterier uppfylls
•
Tre eller flera olika diagnoser.
•
Frekventa fall.
•
Fem eller flera läkemedel (exklusive ögondroppar,
krämer o. dyl.)
•
Nedsatt autonomi(till exempel kognitiv nedsättning)
•
Besökt akutmottagning tre eller flera gånger de
senaste tolv månaderna och/ eller ha haft tre eller
flera vårdtillfällen de senaste tre månaderna
Region Östergötland
Download