Planeringsanvisningar för en kostnadseffektiv officersutbildning

advertisement
 Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut
8
2010‐02‐18 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2403/MIL (slutligt) Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Planeringsanvisningar till Försvarshögskolans
budgetunderlag för 2011
Regeringens beslut
För att minska kostnaderna för officersutbildning ska Försvarshögskolan senast den 18 april 2010 inkomma med en komplettering till myndighetens budgetunderlag för 2011. Försvarshögskolans underlag ska, tillsammans med Försvarsmaktens komplettering till budgetunderlaget för 2011, innehålla förslag som medför minskade kostnader för den grundläggande respektive högre militära utbildningen som finansieras av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. samt minskade kostnader för den forskning som finansieras av anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. Totalt ska kostnaderna minskas med minst 92 miljoner kronor per år från och med 2014, jämfört med år 2010. Kostnadsminskningen fördelas på grundläggande officersutbildning (40 mnkr Försvarshögskolan och 6 mnkr Försvarsmakten), högre militär utbildning (30 mnkr Försvarsmakten) och forskning (16 mnkr Försvarshögskolan). Ekonomiska förutsättningar
Försvarshögskolan ska redovisa åtgärder som medför att Försvarshögskolans årliga kostnader för Officersprogrammet minskar med minst 40 miljoner kronor. Åtgärder för att uppnå denna besparing ska påbörjas under hösten 2010. Vidare ska Försvarshögskolan utgå från att de årliga kostnaderna för den högre militära utbildningen som finansieras via avgifter från Försvarsmakten i genomsnitt ska sänkas från 100 miljoner kronor till 70 miljoner kronor per år i prisläge 2010. Åtgärder ska vidtas med start från och med hösten 2010. Vidare ska Försvarshögskolan redovisa åtgärder som medför att de årliga kostnaderna för den forskning, exklusive forskning för regeringens behov, som finansieras av anslaget 1:7 Officersutbildning 2 m.m. kommer att uppgå till högst 41,5 miljoner kronor år 2014, jämfört med 57,5 miljoner kronor år 2010. De forskningsmedel som FHS tilldelas av Uppsala universitet för det strategiska forskningsområdet Natural Disaster Science ska inte påverkas av åtgärderna. De resterande medlen ska användas till forskning och forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen. Härvid ska nuvarande nivå på doktorandutbildningen säkerställas. Följande inriktning gäller för anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. för åren 2011‐2014. Beloppen är angivna i 2010 års prisläge. Tkr 2011 2012 2013 2014 Anslaget 1:7 Officersutbildning 275 599 275 799 275 855 275 855 m.m. (anslaget innan reducering av utbildning och forskning) Reducering av ‐20 000 kostnaderna för Officersprogrammet ‐37 000 ‐39 000 ‐40 000 ‐3 000 ‐6 000 ‐12 000 ‐16 000 252 599 232 799 224 855 215 855 (därutöver reduceras FM kostnader med 6 mnkr per år) Reducering av forsknings‐
verksamhet Anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. (anslaget efter reducering av utbildning och forskning) Reduceringarna ska påbörjas 2011 och vara fullt genomförda senast vid utgången av 2013. Av förslaget ska framgå de årliga kostnaderna fram till dess att förändringarna är helt genomförda. Försvarshögskolan kan vid sidan av ovanstående förändring av anslaget 1:7 därutöver beskriva förslag på åtgärder som leder till en annan förändringstakt. Försvarshögskolan ska särskilt redovisa hur kostnaderna för administration och overhead kommer att förändras med anledning av föreslagna kostnadsminskningar. Eventuella konsekvenser för Försvarsmakten ska beskrivas. Ärendet
Ekonomiskt utrymme behöver skapas för att möjliggöra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt insatsförsvar med anställda och 3 kontrakterade soldater och sjömän, i enlighet med riksdagens beslut (bet. 2008/09 FöU:10, rskr.2008/09:292). I rapporten Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten (Fö2009:A Rapport från Stödutredningen) lämnades förslag på kostnadsreduceringar inom olika områden. Bland annat lämnades förslag om nedläggning av Försvarshögskolan i kombination med betydande kostnadsreduceringar. I syfte att skapa ett bredare beslutsunderlag gav regeringen Försvarshögskolan och Försvarsmakten i uppdrag att beskriva konsekvenserna av reducerade kostnader för officersutbildningen med en bibehållen Försvarshögskola(dnr. Fö2009/3334/MIL). På grundval av utredningens förslag och myndigheternas svar på regeringsuppdraget om reducerade kostnader för officersutbildningen anser regeringen att kostnaderna för officersutbildningen kan sänkas. På regeringens vägnar Sten Tolgfors Anders Oltorp Kopia: Försvarsdepartementet/EPS, SI Finansdepartementet/BA Utbildningsdepartementet/UH Riksrevisionen Försvarsmakten Ekonomistyrningsverket Statskontoret Facket för Service och kommunikation Fackförbundet ST Försvarsförbundet Officersförbundet Officersförbundet SACO‐Försvar Sveriges reservofficersförbund Studentkåren vid Försvarshögskolan 
Download