Lee Kuan Yew
Mannen bakom det moderna Singapore
Anders Göransson
B-uppsats i historia 5p
HIB 140:9
Vårterminen 2004
Handledare: Hans Hägerdal
Examinator: Atilla Lajos
Institutionen för Humaniora
Växjö universitet
Kbbioiiouio
Innehållsförteckning
1. Inledning
2
1.1 Inledning
2
1.2 Syfte och frågeställning
2
1.3 Disposition
3
2. Metod
4
3. Forskningsläge
4
4. Bakgrund
6
4.1 Singapores historia fram till idag
6
4.2 Den ekonomiska historian
7
4.3 Lee Kuan Yews bakgrund
8
5. Resultat: Lee Kuan Yews Singapore
5.1 Lee Kuan Yews syn på Singapores historiska utveckling
10
10
5.1.1 Första inverkan
10
5.1.2 PAP
11
5.1.3 Valet 1959
11
5.1.4 Maktskiftet
12
5.2 Det mångkulturella Singapore
12
5.3 Asiatiska värderingar enligt Lee Kuan Yew
13
5.4 Lee Kuan Yews förklaring till den ekonomiska utvecklingen
14
5.5 En kritikers röst
15
6. Analys och diskussion
16
6.1 Uppbyggnaden av Singapore
16
6.2 Ekonomin
17
6.3 Mångkulturellt Singapore
17
6.4 Kulturella värden
18
6.5 Kritikerna
18
6.6 Avslutande diskussion
19
7. Sammanfattning
21
8. Litteraturlista
22
1. Inledning
1.1 Inledning
Det har hänt förr i historien att man lagt väldigt mycket betydelse vid en person och dennes
bedrifter. Detta har man gjort så väl i fredstid som i krig. Det brukar bli att man antingen
hyllar personen som en hjälte i historien som man gjorde med Churchill eller som en person
helt utan goda sidor som till exempel Hitler. Frågan är bara den om man kan ge en enda
person så mycket historisk betydelse, kan verkligen en person förändra så mycket?
Lee Kuan Yew är en av dessa personer. Han är framställd som den person som lyfte
Singapore från att vara ett nedgånget tredjevärldenland till att bli ett av världens största
handelscentrum. Kritiken mot honom har varit liten och han framställs som en stor man som
lyckats med många stora bedrifter. Han har lyckats med det som de flesta sydostasiatiska
staterna bara drömmer om, att skapa en stark positiv ekonomisk trend i ett tredjevärldenland.
Men det måste finnas någon baksida av denna snabba utveckling. Den ekonomiska
tillväxten måste ha skett på bekostnad av något annat. Idag är Lee Kuan Yew en gammal man
som lämnat partipolitiken i Singapore, i alla fall på pappret. Han har hunnit med att skriva två
böcker om Singapores historia där han hyllar landets utveckling.
Denna uppsats kommer att handla om Lee Kuan Yew och hans påverkan på det
Singaporianska samhället. Jag kommer att lägga mycket vikt vid Lee Kuan Yew som person
och hans skrifter om Singapore. Jag kommer även att belysa de negativa aspekterna den
snabba ekonomiska tillväxten har fört med sig och hur demokrati och politik har påverkats av
denna utveckling. Det är nu dags att ta en närmare titt på Lee Kuan Yews syn på sin inverkan
på Singapore.
1.2 Syfte och frågeställning
Jag har valt att arbeta med Lee Kuan Yews syn på utvecklingen i Singapore av flera olika
skäl. Ett av de primära skälen är att undersöka hur Lee Kuan Yew tycker om sin egen insats
som lett till att Singapore blivit ett av världens snabbast utvecklande länder. Intressant är att
ledaren Lee Kuan Yews gjort detta utan att föra krig eller vara diktator, vilket annars är
vanligt förekommande när det gäller stora ledare. Tillvägagångssättet har varit fredligt och
man har prioriterat politisk stabilitet. En annan anledning är att se om ett land, som verkar
felfritt på ytan, verkligen inte har några större defekter på grund av det långvarigt auktoritära
styret.
De avgränsningar som jag kommer att göra är att specificera mig på Lee Kuan Yew och den
syn han har på den utveckling som skett och i viss mån även hans syn på sin egen betydelse.
Jag kommer även att ta med vad en kritiker anser om Lee Kuan Yews Singapore.
Man skulle kunna jämföra hans inflytande med andra politiska ledare i världen men detta
ryms inte arbetets omfång. En annan intressant aspekt är att jämföra staten Singapore med
Hong Kong. Det är två snarlika städer med liknande utveckling som båda länderna började
som relativt fattiga tredjevärldenländer som idag är bland världens viktigaste städer för
handel. Singapores betydelse i världsekonomin hade också varit intressant att undersöka. Hur
påverkar landet världsekonomin och hur påverkas landet av den. Som omlastningshamn och
centrum för handel i Sydostasien borde påverkan vara stor. Hade ett annat geografiskt läge
kunnat påverka situationen i landet. Det finns även en stor mängd andra faktorer som skulle
vara relevanta att undersöka så som rättsväsendet, lagar, handelsförbindelser, socialt liv med
mera. Dessa avgränsningar anser jag vara nödvändiga för en B-uppsats.
Mitt syfte är att undersöka Lee Kuan Yews syn på utvecklingen av Singapore utifrån hans
eget perspektiv. Denna uppsats ska ge en djupare bild av hur en asiatisk storpolitiker tänker
kring utvecklingen i ett land, men även på Lees egen inblandning i det hela från 50-talets
början fram till våra dagar. Mina frågeställningar på detta ämne blir som följer:
-
Hur ser Lee Kuan Yew på sig själv i grundläggandet av det moderna Singapore?
-
Hur har den ekonomiska utvecklingen kunnat ske enligt Lee Kuan Yew?
-
Hur ser han på ett mångkulturellt Singapore?
-
Ser han några motsättningar mellan asiatisk och västerländsk kultur? Hur kommer
kulturella faktorer in här?
-
Hur ser en utomstående kritiker på Lee Kuan Yew och Singapore?
1.3 Disposition
Första avsnittet i uppsatsen behandlas teorin. Här presenteras hur den tidigare forskningen har
sett ut och vad andra personer har fått fram för fakta kring samma område. Detta görs i delen
teori och forskningsläge. Metoden beskriver mitt tillvägagångssätt som jag använt för att nå
mitt resultat. Bakgrunden är nästa del i uppsatsen. Där finns en historisk del där jag tittat
överskådligt på Singapores historia. Sedan tas den ekonomiska historien upp som kommer att
handla om bakgrunden till Singapores snabba ekonomiska utveckling och dess betydelse i
regionen. Resultatdelen kommer jag till största delen analysera Lee Kuan Yews bok och en
intervju med honom om Singapore. Här finns även utrymme att titta lite på den kritik som
Singapore har fått. Där efter kommer en analys och diskussion där jag försöker besvara mina
frågeställningar. Arbetet avslutas sedan med en sammanfattning och källförteckning.
2. Metod
Denna uppsats blir uteslutande en litteraturstudie. Uppsatsen baseras huvudsakligen på
litteratur som rör Singapore. Detta leder till en rimlig avgränsning av arbetet. Den litterära
avgränsningen skapar en fokus på Lee Kuan Yew och på Singapore som stat och dess
betydelse. Tidsperioden som kommer att behandlas är främst Lee Kuan Yews levnadstid. Jag
kommer även att presentera Singapores historia för att ge en bakgrundförståelse.
De böcker jag har kommit att använda är flera. Till bakgrunden har jag använt mig av
allmänna faktaböcker och turistguider om Singapore. Jag har bland annat läst Utrikiska
institutionens bok Länder i fick format, Singapore. Denna del av arbetet är till för att ge
förståelse för Singapore och dess historia. Jag kommer även att presentera personen Lee Kuan
Yew.
Resultatet blir arbetets nästa del, där tar jag upp och presenterar Lee Kuan Yew syn på
staden Singapore och dess utveckling, främst då politiskt och ekonomiskt. Jag kommer till att
försöka lyfta fram Lee Kuan Yews egen betydelse för utvecklingen i Singapore. Det jag
uteslutande kommer till att använda i denna del är Lee Kuan Yews egen skrift The Singapore
Story. Jag kommer även kort att ta upp vad kritiker har att säga om Singapore och dess
utveckling. Här kommer jag också att ta upp en intervju med Lee Kuan Yew som rör asiatiska
värderingar, Culture is Destiny.
Uppsatsens avslutade del blir först en analyserande del där jag kommer att besvara mina
frågeställningar genom att analysera den fakta jag har fått fram. Där efter följer diskussion där
jag kommer att presentera mina funderingar runt uppsatsens resultat och uppsatsen som
helhet. Avslutningsvis kommer det finnas en sammanfattning där hela arbetet tas upp
kortfattat.
På grund av svårtillgänglighet kommer jag inte att undersöka Singapores utveckling på
plats utan förlitar mig endast till litteratur.
3. Forskningsläge
Ett område som Singapore går varken kritiker eller förespråkare förbi. Landet har expanderat
sin ekonomi och välfärd kraftigt de senaste 25 åren. Vad det gäller forskning runt Singapore
som geografiskpunkt finns det mycket framtaget. Singapores historia är inte heller okänd, när
det rör Lee Kuan Yew finns det även där en hel del forskat. Den mesta forskningen kretsar
kring hans verk Singapore, men det finns även en del om honom själv. En viktig del av
informationen kring honom och staten Singapore finns i hans egen bok The Singapore story.
Denna bok är givetvis vinklad till Lee Kuan Yews egen fördel. Ett annat område det har
bedrivits intensiv forskning på är ekonomin i Asien. Man har undersökt de snabbt växande
ekonomierna i Asien. Det finns flera andra ekonomier med liknande utveckling som
Singapore, ett bra exempel är Hong Kong.
Viktigt är att belysa det Lee Kuan Yew kallar asiatiska värden. Asiatiska värden bygger i
grunden på den kinesiska konfucianismen som är en gammal hierarkisk konstruktion. De
asiatiska värdena sätter familjen högt och Lee anser även att samhället också bör byggas runt
familjen. Detta skiljer sig mycket från väst där vi tenderar att bygga samhället runt individen
istället. Asiatiska värden bygger och på hög moral och etik. Man har lätt att förstå sin roll och
vad man ska göra i samhället. Asiaten är också hårt arbetande och målmedveten.
Nu kommer en kort presentation av de böcker jag har använt. Gavin Peebles och Peter
Wilsons Economic growth and development in Singapore Past and Future är en bok som
handlar om ekonomin i Singapore. Den tar upp den ekonomiska utvecklingen men även hur
det möjligen kommer till att bli.
Kurt Wickmans Singapore Föredöme eller skräckexempel handlar om gästprofessor
Wickmans upplevelser när han jobbade i Singapore i ett och ett halvt år. Han är mycket kritisk
till delar av Singapores struktur och politik.
Lynn Pans The Encyclopedia of the Chinese Overseas fungerar som ett uppslagsverk på
platser där det finns kineser utan för Kina. Singapore är typiskt en sådan plats.
Michael Leifers Dictionary of the modern politics of South-east Asia är även detta en form
av uppslagsverk som handlar om politik i Asien. Det står även om enskilda personer i boken
som till exempel Lee Kuan Yew.
Tipton, Frank B:s Rise of Asia: Economics, Society and Politics in Contemporary Asia är
en bok som behandlar bland annat Singapore och dess ekonomiska utveckling. Boken verkar
vara rätt positiv till utvecklingen i Singapore.
Utrikespolitiska Institutionens Länder i fickformat är hela Singapore mycket kortfattat.
Det är en bok som ger en mycket bra översiktsbild av hela Singapore. Skriften är neutral och
värderar inte särskilt mycket.
Zakaria Fareed Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew. Detta är intervju
med Lee Kuan Yew gjord av Zakaria Fareed för tidningen Foregin Affiars. Zakaria ställer
väldigt svåra frågor som ibland till och med upprör Lee. Den ger svar på många viktiga
frågor.
Det jag tänkte bidra med är en analys av Lee Kuan Yews bok och hur han beskriver sin
skapelse Singapore. Jag vill även ge en bild av vad en kritiker har att säga.
4. Bakgrund
4.1 Singapores historia fram till idag
Singapore är en ö ungefär lika stor som halva Öland. Den är belägen rakt söder om Malaysias
södra udde. Det som skiljer dem åt är ett smalt sund. Singapore ligger mitt i Malackasundet
som är en starkt trafikerad handelsled. Klimatet är tropiskt vilket ger en jämn års temperatur.1
Singapore bebos av en klar majoritet kineser, de utgör cirka 75 % av befolkningen. Andra
stora folkgrupper som är representerade är malajer och indier. Det finns också en liten del
ickeasiater som bor i Singapore. Kineserna har alltid varit många i Singapore och har gradvis
ökat från 1800 talet fram till idag. Tidigare var malajerna majoriteten av befolkningen. 2
Singapores bakgrund som hamnstad och handelsknut sträcker sig mycket långt bak i tiden.
Redan före Kristus fanns det tecken på att platsen har nyttjats som handelsknut. Staden
Singapore ska ha tillkommit år 1299. Krig strax efter ska dock ha gjort ön öde i över 400 år. I
och med kolonialmakternas utbredning under 1700-talet kom britter till ön och insåg dess
strategiska läge och upprättade en handelsstation på platsen. Detta ledde till att befolkningen
ökade kraftigt. 1819 grundade britterna kolonin Singapore. Handeln blomstrade men avtog på
grund av politiska problem i regionen.1869 fick dock Singapore ny luft under vingarna i och
med att Suezkanalen öppnades. Ännu en gång blev Singapore en självklar handelsknut i
Sydostasien. Det ekonomiska välståndet växte kraftigt och en liten del av befolkningen blev
väldigt välbärgade.
1929 drabbades världen av en svår depression och den drabbade även Singapore. Man
blev tvungen till att begränsa invandringen drastiskt. Under andra världskriget blev ön
ockuperad av Japanerna 1941. Britterna hade innan dess anlagt en flottbas men den kunde inte
stå emot japanernas anfall. Efterkriget drabbades delvis även Singapore av kommunismens
utbredning. I grannlandet Malaysia skedde en revolution och detta skrämde singaporianerna
som stoppade alla radikala partier. 1958 beslutas det att landet ska sköta sin egen politik
1
2
Länder i fickformat, Utrikespolitiska Institutionen 1998 s.3
The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Lynn Pan 1998 s.200
internt och att britterna ska sköta utrikespolitiken samt försvaret. Den nya författningen var
skapad.3
I och med den nya författningen hölls de första valen i Singapore och den som vann valet blev
Lee Kuan Yew och hans parti PAP (People´s Action Party). Det första den nya regeringen tog
tag i var att försöka skapa en inhemsk industri i Singapore. Landet hade länge varit beroende
av andra länders handel genom landet. Man lockade med låga skatter för företag som
etablerade sig i landet. Satsningens syfte var att bekämpa arbetslösheten och att få igång
landets ekonomi på nytt så att man kan skapa en välfärdsstat. Singapore var också mycket
intresserat av att slå sig samman med Malaysia, mycket för att öka hemmamarknaden.
Egentligen handlade det också om att försöka få bort de vänsterextrema elementen inom PAP.
Malaysia var ett anti-kommunistiskt land. Det blev en sammanslagning men den höll inte
längre än till 1965 eftersom man inte kom överens om hur mycket inflytande Singapore skulle
ha i politiken. Det resulterade i en rad kravaller. Mot Lee Kuan Yews vilja var man tvungen
till att dela på landet igen. I mitten och slutet av 60-talet ökade oroligheterna eftersom
ekonomin hade försämrats. En del studentuppror kom men regeringen lyckades stävja dessa.
Man utlyste nyval och PAP vann alla platser i parlamentet. Britterna hade precis innan valet
beslutat att lägga ned sin flottbas i Singapore vilket innebar en enorm förlust av
arbetstillfällen i landet. Regeringen gick till val på att rätta till problemen som kom i med
detta. Det politiska spelet fortsatte när landet hamnade i en ekonomisk svacka i mitten av 80talet. Då fick oppositions politiker tillträde till parlamentet. Ännu en gång betonade man
vikten av politiskstabilitet. 1990 avgick Lee Kuan Yew och efterträddes av Goh Chok Tong.
Man utlyste ett val och resultatet blev det sämsta i PAP:s historia, 61% av rösterna. En
ekonomisk kris drabbade hela Sydostasien och den politiska stabiliteten prioriterades åter igen
högt. 1999 blev det en ny president, detta gjorde man utan val.4
4.2 Den ekonomiska historian
En av de viktigaste faktorerna för Singapores ekonomiska utveckling är dess geografiska läge.
Det var därför kolonisatörer hittade platsen. Det är därför Sir Stamford Raffles valde att
grunda staden Singapore på platsen. Att transportera via haven har alltid varit ett billigt
transportsätt, det är mycket därför världens stora städer ligger vid kusten. Staden har varit en
naturlig handelspunkt i många hundra år. Singapore har med andra ord varit betydelsefullt
långt innan dess att PAP och Lee Kuan Yew kom till makten. Landet har byggt sin ekonomi
3
4
Länder i fickformat s.9-10
Länder i fickformat s.10-14
efter andra världskriget på handel.5 Landets djuphavshamn har gjort staden till en utmärkt
plats för oljehandel. Det kring liggande området är rikt på olja vilket gör hamnen attraktiv för
denna verksamhet. Singapores betydelse i den sydostasiatiska regionen är med andra ord
mycket stor.6 Till en början favoriserade man arbetskraftsintensiv produktion för att få ned
arbetslösheten. Det fungerade delvis. Problemet var att man inte fick tillräckligt med
utländska investerare. Runt 1980 lade man om ekonomin och började istället satsa på
kapitalindustri. Man satsade hårt på elektroniksektorn. Landet har kritiserats för att ha en
alltför stor elektroniksektor vilket gör det svagt när branschen går dåligt.7 Ekonomin präglas
också mycket av utländsk arbetskraft. Cirka 20 % av befolkningen är inte medborgare utan
kommer ifrån andra länder. De utländska arbetarna är både högutbildade och lågutbildade. De
lågutbildade riskerar att ta de inhemska lågutbildades jobb. Ett annat problem för ekonomin är
att många högutbildade singaporianer flyttar utomlands där det kan få bättre betalt. 8
Politiskt har den ekonomiska tillväxten präglats av ett parti nämligen PAP (Peoples
Action Party) med Lee Kuan Yew som partiledare och landets premiärminister. Partiet präglas
av stark antikolonialism och en leninistisk socialism. I partitoppen satt uteslutande
välutbildade personer som var utbildade i England. Partiet har skapat ett komplext valsystem
som gör det svårt för andra partier att ta makten i landet. Partiet har suttit vid makten sedan
1954 och gör så än idag. Bristen på påverkan och den politiska stabiliteten har gjort Singapore
till ett attraktivt land att investera i. Man har också olika aktiva institutioner EDB och JTC är
de två viktigaste. De jobbar på att samordna ekonomin med olika företag och statliga verk.
PAP har också satsat på att ha en stark offentligsektor, där man nyttjar överskottet till att
stärka den sociala välfärden. Man har en rad statliga företag, mest känt är Singapore Airlines.9
Landets enorma tillväxt kan man se i BNP ökningen. Mellan 1965 och 1973 hade man en
genomsnittlig ökning av BNP med 13 %. 1993 kom en nedgång i och med oljekrisen men
Singapore hämtade sig igen och låg på en tillväxt på ca 8 %. Men i slutet av 90-talet kom den
hittills kraftigaste nedgången på grund av en ekonomisk kris i Asien. 1998 hade till exempel
Singapore 0,1 % tillväxt. Detta började dock rätta till sig en bit in på 2000-talet. Då var
tillväxten åter igen uppe i cirka 10 %.10
4.3 Lee Kuan Yews bakgrund
5
Economic growth and development in Singapore Past and Future, Gavin Peebles, Peter Wilson 2002 s.24-26
Länder i fickformat s.19
7
The Rise of Asia: Economics, Society and Politics in Contemporary Asia, Tipton 1998 s.438
8
Economic growth and development in Singapore Past and Future, Gavin Peebles, Peter Wilson 2002 s.27-29
9
Economic growth and development in Singapore Past and Future, Gavin Peebles, Peter Wilson 2002 s.29-41
10
Länder i fickformat s.10
6
Lee Kuan Yew föddes i Singapore den 16 september 1923. Hans släkt var kineser i tre
generationer bakåt. Sin grundläggande utbildning fick han på Raffles institutet. Han var på sitt
andra år på den skolan då andra världskriget kom in i hans liv. Japanerna ockuperade då den
brittiska kolonin Singapore. Lee nyttjade situationen och jobbade för en propagandabyrå
under ockupationen. När kriget väl tog slut såg han sin möjlighet i att hjälpa britterna. Han
åkte med en trupptransport till England där han började studera ekonomi. Han utvecklades
och flyttade till Cambridge universitetet. Där tog han sin examen som utbildad jurist. I sitt
studentliv blev han involverad i ett malajiskt forum, där dess verksamhet syftade till att
försöka få kolonialmakternas inflytande att försvinna. När han väl kom tillbaka till Singapore
lyckades hans kunskaper som advokat ta honom högt upp i den politiska världen.11
I november 1954 spelade han en avgörande roll i skapande av PAP (Peoples Action
Party). Paritet hade då en socialistisk bakgrund. 1959 lyckades Lee leda partiet till en stor
seger. Partiet gjorde därefter ett försök att samarbeta med Malaysias regering vilket tyvärr
misslyckades. Lee Kuan Yew har alltid setts som en högaktad politiker av sin omvärld, känd
för att alltid ligga steget före i utvecklingen. När Lee avgick som premiärminister i slutet av
80-talet fortsatte han att tungt inflytande över partiet och den nye premiär ministern Goh
Chok Tong. Men när Lee fick reda på att vice premiärminister tillika hans son Lee Hsien
Loong hade fått lymfcancer, drog han sig helt ur politiken. Då tog även Goh Chok Tong över
rollen som partiets ledare. Lee Kuan Yew jobbade också hårt med att förbättra relationerna
med övriga Sydostasien och för bättrade förhållandena. Lees vision om den perfekta staten
lyckades han uppfylla i Singapore. Han ville inte att det skulle bli som i väst utan vill ha en
egen modell av hur ett land ska se ut med asiatiska värden.12
Lee Kuan Yew som person beskriv reportern Zakaria Fareed som en mycket annorlunda
politiker. När han träffar honom är där inga skämt, inga tillgjorda leende, bara en
handskakning. Zakaria förklarar att han inser direkt att detta inte är en person som småpratar i
viktiga ärende.13
Lee Kuan Yew har även väckt mycket uppmärksamhet utomlands inte minst genom sitt
arbete för att stärka ASEAN (Association of South-East Asian Nations). Anledningen till
samarbetet var att försäkra Singapores position i området och att se till att Indonesien inte
agerade mot dem. Han har varit runt i större delar av Asien där man har sökt hans hjälp för att
kunna skapa en mera framgångsrik ekonomi. Lee har bland annat besök Kina där ledarna var
11
12
13
Dictionary of the modern politics of South-east Asia, Michael Leifer 1996 s.152-153
Dictionary of the modern politics of South-east Asia, Michael Leifer 1996 s.154
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.110
nyfikna på hur de skulle kunna effektivisera sin egen ekonomi. Lee Kuan Yew har till och
med blivit så världsligt erkänd att man funderade ett tag i FN att göra honom till
generalsekreterare för organisationen. Säkerhetsrådet sa dock nej, de var allt för rädda att ha
en person som var så dynamisk och känd figur på den positionen. På senare år har Lee lagt sin
tid till att predika asiatiska värden runt om i världen14
5. Resultat: Lee Kuan Yews Singapore
5.1 Lee Kuan Yews syn på Singapores historiska utveckling
Lee Kuan Yew hävdar att hans biografi är skriven för att ge de som bor i Singapore en bild av
att landet inte alltid varit rikt och välmående. Han vill visa för den nya generation som aldrig
levt i det fattiga Singapore en bild om hur det var och hur det blev som det blev. Han tycker
att många av de nya medborgarna är alldeles för självsäkra och inte känner till sin historia.
Landet kommer inte att behålla sin ekonomiska välfärd av sig självt utan den måste kämpas
för även idag. Han hoppas också på att de ska komma ihåg vad en effektiv och ärlig regering
kan betyda för ett lands utveckling. Boken behandlar landets utveckling fram till 1965. 15
5.1.1 Första inverkan
Lee Kuan Yews första inblandning i landet kom när han jobbade som advokat. Han fick
erbjudandet att hjälpa brevbärarfacket med att få upp sina löner och tog på sig det uppdraget.
Det skulle inte ge honom särskilt mycket pengar. Det han inte visste när han tog på sig det var
att det skulle leda till en två veckor lång strejk som skulle påverka det politiska klimatet på
högsta ort. Stora delar av konflikten handlade om att singaporianer fick sämre betalt än vad
britterna fick generellt. Posten började samla sig i högar på de olika postkontoren och en
lösning var tvungen att nås. Staten kämpade hårt för att få de cirka 500 strejkande brevbärarna
att återgå till sitt arbete. Om de gjorde detta skulle man börja förhandla med de fackliga
representanterna. Detta gick de givetvis inte med på. Slutligen lyckades Lee övertala de
strejkande att återgå till arbete och förhandlingarna inledes, detta efter ett betydligt bättre läge
för de strejkande. I och med denna manöver lyckades staten behålla ansiktet och de strejkande
hade visat sin makt. Lee Kuan Yew var nu påtaglig på den politiska arenan. Denna strejk
följdes av andra. Alla följde lagen och använde inte våld. Lee blev anlitad i flera av
konflikterna. Staten blev varse att den politiska balansen behövde ändras. Man tittade på
14
15
Dictionary of the modern politics of South-east Asia, Michael Leifer 1996 s.154
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s. 8
Europa och såg att en familj där var liten med mycket makt i motsats till Singapore där en stor
familj inte hade någon makt alls. Detta kom att ändra synen på lönerna.16
Lee fortsatte att företräda olika gruppers problem med staten och fallen blev fler, större
och mera invecklade. Desto djupare han kom in i det hela började han arbeta i en liten grupp
av vänner med planerandet av ett politiskt parti. De ville skapa ett parti som skulle förbättra
för de som arbetade i Singapore utan att för den saken skull vara kommunister. Britterna
studerade utvecklingen varsamt. De föreslog ett system som skulle göra att alla
singaporefödda britter skulle automatiskt registreras i röstlängden. Halva gruppen, Lee
inräknad, valde att ställa upp i valet med de nya reglerna. 17
5.1.2 PAP
Lee fick nu även med sig många studenter när han representerade några av dem i ett rättsfall
rörande kravaller. Kravallerna hade handlat om att studenterna var tvingade till att göra en
form av värnplikt åt britterna. Även olika fackförbund slöt sig bakom Lees nya tanke på ett
parti. Partiet lockade med att vara för demokrati men mot kommunsim. De hade den breda
arbetande massan bakom sig. 21 november, 1954 hölls det första mötet, då paritet bildades
och tillkänna gav sig utåt. Efter mycket kamp om rösterna lyckades Lee göra ett mycket
framgångsrikt val 2 april, 1955.18
5.1.3 Valet 1959
Lee ville vinna valet och försöka genomföra den plan han hade. Den gick ut på att försöka
återskapa kontakten med Malaysia och försöka bilda ett gemensamt land. Malaysia var
dessutom icke kommunistiskt vilket var bra för partiet. Lee visste att detta skulle leda till att
de kommunister som fanns i partiet skulle lämna dem i PAP. Den 15 februari drog
valkampanjen i gång. Målet var klart, man skulle vinna valet. Man strukturerade upp planer
för att kunna ta över makten i landet. Lee fortsatte det politiska spelet och lyckades spela ut
sina motståndare genom att bevisa att de fick stöd från till exempel USA som även de var
starkt antikommunistiska. Det var viktigt för Lee att visa att han inte var styrd av någon
utomstående makt. PAP anordnade stora massmöten och torgmöten. Man valde att kandidera
till alla 51 posterna i parlamentet. PAP som parti var inte omtyckt av varken Malaysias
regering eller USA:s. Lördagen den 30 maj 1959 var det dags för val. Spänningen var stor
16
17
18
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.146-154
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.156-161
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.179-189
innan resultatet tillkänna gavs. PAP hade vunnit en jordskredsseger. De vann 43 av de 51
platserna i parlamentet.19
5.1.4 Maktskiftet
Segern var givetvis omtyckt i partiet men nu började allvaret. De hade tagit på sig en mycket
stor uppgift, att få Singapore på fötter igen. Arbetslösheten var stor och man hade gått till val
på att minska den och att höja levnadsstandarden. Folkets förväntningar var mycket höga.
Man hade ett problem till och det var ogillande grannar så som Malaysia. Den 5 juni tillträdde
PAP makten och svor eden i stadshuset. Budgetsanering blev nödvändigt. Eftersom den förra
regeringen hade gått back 200 000 USA dollar var väsentligt att inte gå back direkt. Man skar
ned på det mesta men för att inte göra folk upprörda sänkte man också politikernas löner från
2600 till 2000 dollar. Statstjänstemän fick inte heller längre utbildning utomlands eller gratis
bilar. Vissa av de drabbade grupper försökte dra igång upplopp men misslyckades. De flesta
människor såg det nödvändiga i vad som behövde göras. Ekonomin stabiliserades och delar
av folket lugnande ner sig.20
Försöket att återförena Singapore med Malaysia fungerade inte särskilt väl. 1965 valde
återigen Malaysia att splittra upp landet. Detta efter en tid av meningsskiljaktigheter. 21
Den 31 augusti förklarade Lee Kuan Yew Singapore helt självständigt ifrån Britterna. Det
enda britterna lämnade kvar var en del av sin flottbas. Denna period avslutar den första eran
av Lee Kuan Yews uppbyggnad av Singapore.22
5.2 Det mångkulturella Singapore
Som jag har nämnt tidigare så består den klara majoriteten av befolkningen i Singapore av
kineser. Lee Kuan Yew berättar själv om hur kinesiska studenter isolerade sig ifrån andra. De
hade sina egna universitet med kinesiska lärare och språket var givetvis Mandarin. Detta var
inte bara något som kineserna gjorde utan även malaysierna och andra folkgrupper. Det Lee
var mest rädd för var att de kinesiska skolorna var fattiga. Detta var en perfekt grogrund runt
50-talet för kommunister, vilka Lee ville bekämpa.23 Efter valsegern 1959 var Lee snabb att
poängtera att man inte skulle förtrycka de nya kulturella minoriteterna. Britterna hade delvis
varit emot ett frigörande och fick nu finna sig i ett läge där de inte hade mycket att säga till
19
20
21
22
23
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.290-304
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.306-315
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.470
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.498
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.160
om. Det ska dock tilläggas att Lee visste att många av britterna hade motverkat deras
valkampanj. Lee förklarade för dem att tiden kommer till att ta bort deras privilegier och att
de måste finna sig i att vara medborgare på samma nivå som alla andra. De var helt enkelt
tvungna till att acceptera en ny tid. Viktigt var dock att behålla britterna i landet då de var
välutbildade och var viktiga för landets ekonomi. Lee visste att man var tvungen till att få de
olika kulturella grupperna att verka mot ett gemensamt mål, att kunna leva i gemenskap,
vilket han lyckades med.24
Landet förblev en mångkulturell stat och är så än i dag. Landet är idag en naturlig
handelsknutpunkt vilket säkert har ökat den kulturella inblandningen.
5.3 Asiatiska värderingar enligt Lee Kuan Yew
Detta stycke kommer att behandla en intervju som gjordes av Fareed Zakaria för tidningen
Foreign Affairs. Intervjun handlar mycket om hur Singapore skiljer sig ifrån västerländska
stater. Reportern försöker även att pressa Lee med diverse frågor om bristande demokrati och
rätt till självbestämmande. Jag har här tagit upp valda delar ur intervjun.
Lee menar att han är intresserad av att applicera ett västerländsk demokratiskt system på
Singapore. Han ser alldeles för stora problem med till exempel ett land som USA där man har
hög kriminalitet, droger, dåligt socialt beteende med mera. Han menar på att man sätter
individens frihet högre än samhällets välstånd. I Asien gör man precis tvärt om. Man ska ha
en stark stat som maximerar individens frihet inom vissa ramar. Han tar upp ett exempel på
hur man i USA bekämpar droger genom att ge sig på länder utanför USA:s gränser. Singapore
har inte denna möjlighet utan måste handskas med problemet på hemmaplan. Detta löser man
genom att polisen har rätt att gripa en person som de tror kan vara drogpåverkad. De tvingar
honom sedan till att göra ett urinprov. Lee menar att om man hade gjort så i USA hade det
resulterat i stämningar. Han poängterar även att ingetdera löser drogproblemen men att
Singapores variant är billigare och mera effektiv. Lees tanke är att individen måste göra
uppoffringar för samhällets bästa. Efter andra världskrigets slut verkar västerlänningar fått för
sig att det viktigaste är att individen får florera fritt. Detta tror inte Lee kommer till att kunna
hålla i förlängningen, det hela handlar om mänsklig natur. Vissa saker som rör mänsklig natur
förändras inte över tiden. Människan behöver ett visst mått av rätt och fel. Vissa människor är
onda och kommer till att begå onda handlingar oavsett vilket styre som råder. Dessa
människor måste man stoppa.25
24
25
The Singapore Story, Lee Kuan Yew 1998 s.309
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.110-112
Den stora skillnaden mellan öst och väst är familjen. I Singapore och många andra
asiatiska stater anser man att individen fungerar inom familjen. Familjen är sedan bekant med
andra familjer som i sin tur bildar samhället. Det är inte samhällets uppgift att sköta det som
familjen är bäst på. I väst förlitar vi oss på att samhället ska fixa allt åt oss enligt Lee.
Grunden är att familjestrukturen finns alltid kvar oavsett vilken stat den är. Stater kommer
stater går. I väst är det raka motsatsen. Här säger politiker att de ska få röster så den kan lösa
alla samhällets problem. Lee vill istället använda staten som ett redskap för att skapa tillväxt i
landet, i rak motsats till, till exempel USA där staten helst inte ska blanda sig i ekonomin.26
Lee vill även visa på att demokrati kan se ut på olika sätt. Han hävdar att alla människor
inte är lika. Det är möjligt att det finns massor av likheter men det finns även avgörande
olikheter. Om man bortser från denna faktor får man problem när man ska bilda ett samhälle.
Problemet är att det inte är politiskt korrekt att tänka och resonera så här. Lee menar att det
inte är självklart att ha en man en röst. Det skulle lika gärna kunna vara en man två röster om
man har barn till exempel. Att moderna influenser skulle påverka Singapore så att det skulle
bli mera västerländskt i och med att ungdomar tar efter det som man ser i medierna, avfärdar
Lee Kuan Yew. Han menar att önskan av att ha mera demokrati inte kommer om man känner
att samhället erbjuder folk tillräckligt med frihet.27
Konfucianismen säger Zakaria är något som Lee anknyter till vid flera tillfällen i
intervjun. Att de asiatiska värderingarna är grunden för det samhälle de har, med en begränsad
individuell frihet. Zakaria menar att Lee är fast i en asiatisk trend där man alltid värderar
kulturen som det absolut viktigaste i en stadsbildning. Men Zakaria är skeptisk, han hävdar att
konfucianismen har tidigare angivits som orsak till att man inte utvecklades i Asien på 400 år.
Nu är det helt plötsligt den grundläggande faktorn för utveckling. Man använder den adaptiv
när det gagnar ens eget syfte. Han tar upp ett exempel om att Latinamerika utvecklats snabbt.
Inom några årtionden kommer man säkerligen att förklara det med kulturella aspekter.
Zakaria är även kritisk till Lee Kuan Yews besatthet av kulturen då han är ytterst
västerländskt präglad. Han är utbildad i England och har haft ett nära samarbete med britterna
under sin tid vid makten. Zakaria hävdar också att kulturen förändrar sig. Den är inte konstant
i tid. I England under industrialiseringen var man också rädd för att rikedomen skulle få
samhället att förfalla moraliskt, det är det som Lee Kuan Yew är rädd för nu.28
26
27
28
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.113-114
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.114-117
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.125-126
5.4 Lee Kuan Yews förklaring till den ekonomiska utvecklingen
En av förklaringarna Lee har till den snabba ekonomiska utvecklingen är att de har andra
länder att studera. Man har tittat på länder i väst och kopierat det man har tyckt varit bra. På så
vis har man blivit av med alla de misstag som har skett. Ett problem Lee ser är vart man tar
vägen nu. Det finns inga länder som är långt före dem att studera. En annan viktig faktor är att
man har byggt ekonomin runt familjen, inte individen. Familjen är en stabil konstruktion som
funnits över lång tid. Han anser också att det inte är staten som är garanten för ekonomisk
framgång hos folk utan statens uppgift är att lägga en bra grund. Konfucianismens och dess
hierarkiska värdegrundssystem är grunden till hela statssystemet. Det är tack vare detta
tankesätt folk kan förstå, inrätta sig i en socialstruktur och bibehålla moral och värderingar.29
5.5 En kritikers röst
Kurt Wickman är tidigare gästprofessor vid National University of Singapore. Han har skrivit
en bok där han reflekterar över sina upplevelser i staden. Han diskuterar de olika värderingar
som man gjort till självklara i Singapore, som till exempel kulturens betydelse.
Wickman är kritisk till Lee Kuan Yews bild av att västerländskt tänkande skulle vara ett
hot mot den ekonomiska tillväxten. Han visar även på att de som kritiserar kulturens betydelse
i Singapore snabbt blir utvisade ur landet. Lee är snabb på att försvara sitt arbete genom att ta
exempel från närområdet där demokratin har misslyckats till exempel Filippinerna. Han ser
inte någon annan anledning till misslyckandet mer än demokratin. Wickman anser att man
använder denna modell för att kunna försvara sitt auktoritära styre. Istället för att framhäva
kommunismen som fara har man nu valt den ”vita faran”. Den västerländska demokratin.30
Asiatiska värden är enligt Wickman ett sätt att indoktrinera individen i ett system. Man ser
bara att individen är en del av samhället och ska veta sin plats i det. Den tankegång som han
urskiljer är passiva medborgare och en aktiv regering. Wickman tycker att modellen snarare
beskriver hur de singaporianska politikerna vill ha det, inte hur folket vill ha det. Den starka
tanken på familjelivet är uppenbarligen inte något som de singaporianska medborgarna söker
efter. Många högutbildade kvinnor förblir ogifta och skilsmässorna ökar drastiskt varje år.
Betoningen på att utbildning är viktig är också en sanning med modifikation. På lägre nivå
fungerar skolväsendet alldeles utmärkt. Men på en högre nivå tenderar de begåvande
29
30
Culuture is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew, Foregin Affiars 73-3 1994 s.114-115
Singapore Föredöme eller skräckexempel, Kurt Wickman 1995, s.175-176
studenterna till att söka sin utbildning i något västland. De flesta asiatiska professorer som
tagit nobelpris har gjort det efter att ha forskat vid något universitet i väst.31
Konfucianismen är även det en intressant faktor som Wickman har svårt att förstå. Han
vill visa på att konfucianismen är starkt hierarkisk vilket ledde till att utvecklingen i Kina
stagnerade. Det är nu samma konfucianism man vill lyfta fram som anledning till den
ekonomiska tillväxten.32
Intressant med Singapore är att Lee Kuan Yew försöker få det att framstå som en renodlad
asiatisk produkt byggd på asiatiska värderingar. I detta land som ska vara så typiskt asiatiskt
har man importerat många västerländska traditioner. Wickman beskriver sitt besök i
november på Orchard Road, Singapores affärsgata, där han möts av en gata mera julpyntad än
New York. Det ska tilläggas att det i Singapore inte finns någon folkgrupp som firar Jul
utöver de västerlänningar som finns där. Det blir i en sådan situation svårt för en
västerlänning vad de asiatiska värdena egentligen innebär.33
6. Analys och diskussion
Jag kommer först till att analysera och försöka besvara varje enskild frågeställning som tagits
upp tidigare, för att sedan avsluta med en avslutande diskussion där jag kommer till att
diskutera hela uppsatsen.
6.1 Uppbyggnaden av Singapore
Lee Kuan Yew tar ibland upp sig själv som skapare till något enskilt fenomen men sällan som
den enskilde skaparen. Det är klart att han har påverkat utvecklingen i Singapore väldigt
mycket, redan tidigt i sitt liv. Det är intressant att följa hur han gick tillväga med olika
rättegångar där han förde arbetare och studenters talan. Det ger en bild av honom som en
person som värderar den friheten högt och rätten till att få lov att uttrycka sig. Något som han
lustigt nog senare inte är särskilt frikostig att dela med sig av till oppositionen i samhället.
Hans delaktighet i skapandet av PAP är också mycket väsentligt för Singapores utveckling.
Partiet kom som bekant att bli en garant för stabilitet i landet vilket lockade många utländska
investerare. Även om Lee inte hade blivit så gammal och självmant lämnat över posten som
landets obestridlige överhuvud så hade hans inverkan på landet fortfarande varit stor. Jag tror
att han själv inser sin betydelse för utvecklingen men att han inte, som så många andra
31
32
33
Singapore Föredöme eller skräckexempel, Kurt Wickman 1995, s.179-181
Singapore Föredöme eller skräckexempel, Kurt Wickman 1995, s.183
Singapore Föredöme eller skräckexempel, Kurt Wickman 1995, s.11-16
storpolitiker, vill ta hela äran åt sig själv utan delar med sig av den till hela Singapores
befolkning. Detta är givetvis ett korrekt förfarande då det skulle vara omöjligt att genomföra
en sådan utveckling annars.
6.2 Ekonomin
Även här väljer Lee Kuan Yew att lägga mycket av förklaringen till den ekonomiska
utvecklingen på andra än sig själv. Det han värderar högt är den asiatiska moralen som
grundar sig ur den kinesiska konfucianismen. Denna ger en moralisk grund att stå på som
värdesätter familjens struktur med en stark fader med övriga familjen under ordnad sig. Detta
ger då ett folk som har hög moral och sunda värderingar. Det är intressant att se hur Lee
hävdar att de har byggt ekonomin runt familjen och inte individen. Mycket talar dock för att
situationen kommer till att förändras i Singapore. Som Wickman tog upp i sin bok skiljer sig
fler kvinnor och många gifter inte sig ifrån första början. Detta är, som jag ser det, ett tecken
på en förändring i tänkande hos människor. Denna förändring har kommit i och med en
utveckling av ekonomin som har gjort att man inte behöver förlita sig lika mycket på familjen
för att överleva, precis som här i väst. Att man har valt att kopiera västländers ekonomiska
utveckling och tagit bort de delar man tycker är olämpliga, tycker jag verkar förståndigt.
Frågan är den om de inte omedvetet får med sig värderingar och levnadssätt från väst. Jag tror
inte att västerlänningar medvetet skapade ett ekonomiskt system som var uteslutande tänkt att
bara fungera i väst. De tänkte nog snarare på att skapa ett system som fungerar i alla stater
som är fria. Modellen ger nog automatiskt vissa konsekvenser oavsett om man vill eller inte.
Det är troligen det som kommer att ske i Singapore.
6.3 Mångkulturellt Singapore
Singapore har långt tillbaka i historien varit en handelsknut. Detta har inneburit att många
olika människor från många olika kulturer har besökt landet. Detta har sedan följt med genom
historien med invandring av kineser och den brittiska kolonialismen. Även under Lees tid
uppkom det motsättningar mellan de olika etniska grupperna i Singapore. Majoriteten har allt
sedan början av 1800-talet varit kineser och har sedan successivt ökat i antal. Lee har under
sin tid vid makten uppenbarligen jobbat för att försöka minska klyftorna mellan de olika
kulturella inslagen. Det ser man på hans kampanjer där han bland annat har hjälpt olika
studentgrupper från olika kulturer. Han har försökt lyfta fram att alla är Singaporianer i
landet. Även detta måste man säga att han har lyckats med då motsättningarna idag inte
verkar vara särskilt stora. Det finns dock en baksida som inte syns och det är de många
gästarbetare som finns i Singapore som lever under mycket fattiga förhållande. Den
Singaporianska kulturen verkar bli en massiv blandning av indisk, malajisk, kinesisk och
västerländsk. Bara en sådan ironisk sak som att man julpyntar den stora handelsgatan i ett
land där det bara bor några få procent kristna visar på landets enormt mångkulturella läge.
6.4 Kulturella värden
Som jag har nämnt tidigare lägger Lee Yuan Yew mycket vikt vid vad som skiljer Singapore
och det typiskt asiatiska från oss i väst. De motsättningar han ser är att alla människor inte är
lika. Detta innebär att asiater har en bakgrund där man sätter familjen högt i kurs. I väst
värderar vi inte familjen lika högt utan sätter ständigt individen i första rum. De är troligen
inte alls en felaktig tolkning. Men när man använder detta som en motivering till att man kan
ha en semidemokrati i Singapore blir det mera tveksamt. Jag tror det handlar om utveckling
snarare än någon kulturell bakgrund. Det är helt enkelt så att utvecklingen i bland annat
Singapore har gått så fort att tankesättet inte har hunnit förändras lika snabbt som välfärden
har utvecklats. Jag tror asiater är minst lika lämpade att ha fullständig demokrati som
västerlänningar är. Det man gör annars är att dumförklara flera miljarder människor. Man
säger att de egentligen inte vet vad som är bäst för dem själva. Det känns även syniskt att tro
att alla asiater till och med sydostasiater skulle vara identiskt lika. Det strider i viss mån även
mot Lee Kuan Yews egen tes att människor skulle vara olika i olika delar av världen. Jag kan
hålla med om att människor i världen säkert på många sätt är olika men frågan är på vilka
områden de är olika. Det bör finnas vissa drag som är typiskt mänskliga som går igenom hos
alla människor.
Lee Kuan Yew anser även att man kan sätta samhället före individen. Hans exempel med
urinproven håller egentligen inte om man har den minsta inblick i Singapores straffskalor. Ett
ringa narkotikabrott ger mycket hårda straff. Landet tillämpar fortfarande piskrapp och
dödsstraff och ligger således på en nivå som vi gjorde på medeltiden. Folk väljer nog snarare
att inte knarka för att de fruktar lagen mer än att de respekterar den. Det finns tydlig forskning
som visar på att hårdare straffskalor inte skapar mindre antal brott. Lee har en tendens att
alltid hitta förklaringar på alla möjliga frågor som rör Singapore och indirekt honom. Landet
ska vara öppet för kulturella influenser men samtidigt censurerar man Tv och tidningar, allt
för att inte något kritiskt ska komma fram.
6.5 Kritikerna
Givetvis är det många som har haft åsikter om framgångssagan Singapore. Kurt Wickman är
en av dem som är mycket kritisk till Lee Kuan Yews Singapore. Han hävdar att det inte alls är
så att demokrati och tillväxt på något sätt skulle vara motsatsförhållande. Och jag kan hålla
med honom. Det gynnsammaste för ekonomin brukar vara att staten har så lite inverkan som
möjligt. Denna bild delar inte Lee Kuan Yew som anser att det är här staten ska inverka. Lee
använder återigen argumentet att den ekonomiska tillväxten bara kan säkras genom en
begränsning i demokratin. Lee talar givetvis inte om en begränsad demokrati utan en
demokrati baserad på asiatiska världen. Jag tror att Lee har denna ståndpunkt, precis som
många andra asiatiska ledare, för att slippa lämna ifrån sig makten. Han har redan tillsatt en
efterträdare som går i hans fotspår. Det finns en mängd andra saker som man kan ställa sig
kritisk mot i Singapore men bristen på demokrati är dock allt den allvarligaste.
6.6 Avslutande diskussion
Lee Kuan Yew skapade det moderna Singapore och det är en enorm framgångssaga. Det
kvittar vad man tycker om Lee eller om landets brist på demokrati, den snabba utveckling
som har skett har man inte sett i något annat land tidigare. Lee kom till makten på
demokratisk väg. Han är således ingen diktator även om man i vissa lägen ifrågasätter hans
syn på demokrati. Lee lyckades med det som ingen annan politiker lyckats med och det var att
få med sig tillräckligt stor del av befolkningen. Det ska tilläggas att han faktiskt blivit återvald
vid flera tillfällen efter sitt maktövertagande.
Den bristande demokratin är klart ett bekymmer. Det verkar dock som om att de flesta
singaporianerna finner sig i detta annars hade det troligen skett en revolt för länge sedan. Det
är dock synd att inte PAP litar mer på sin ställning än att de kan ta lite kritik från
oppositionspartier. Jag tror att Lee Kuan Yew ville och vill Singapores befolkning väl. Jag
tror inte han är ute efter att på något sätt förtrycka dem. Han har dock bestämt sig för att den
regering han representerar är den bästa möjliga för landet. Där av använder han sig av
motiveringen ”asiatisk demokrati” vilket kan liknas vid en semidemokrati.
Jag kan på många områden hålla med Lee Kuan Yew om mycket. Hans syn på familjen
kontra staten tycker jag stämmer på många sätt. I Sverige idag anser vi i mångt om mycket att
det är samhället som ska lösa våra problem. Jag såg på SVT:s debattprogram Debatt där ett
inslag om funktionshindrades rätt till sexuell hjälp behandlades. I diskussion säger då en ung
kvinna att det är samhällets skyldighet att hjälpa de funktionshindrade med sexuell självhjälp
om det så till och med var handgripligt. Jag tycker detta speglar mycket av det vårt samhälle
står för. Familjen har inget ansvar alls i hur en person i familjen mår. Lee anser detta vara en
av de grundläggande stöttesstenarna i asiatisk samhällskultur. Vi har nog en del att lära av
dem med tror jag.
Frågan är bara hur länge Lee Kuan Yews skapelse håller. Han har själv varit en garant för
att samhället inte ska kunna förändras politiskt mot partiet. Frågan är hur det kommer att hålla
när han inte längre är i livet. Lee menar att asiater sätter familjen i första rum och att det
kommer vara så även i framtiden. Det finns dock mycket som talar mot detta. Lee menar på
att man har kopierat väst på vissa områden men att i sin helhet är den asiatiska demokratin
något annorlunda. Singapore ska vara öppet för ny inflytande utifrån och kultur ska få lov att
komma till landet. När man i väst under industrialiseringen la grund för det system vi har i
väst idag tror jag inte att någon medvetet tänkte på att det var typiskt västerländskt. Vårt
system idag har gett det samhälle vi har idag. Vad händer då när man använder sig av ett
sådant system i Singapore. Logiken säger att det borde påverka på mer än det ekonomiska
planet. Det finns det bevis på att det har gjort. Skilsmässorna ökar och allt färre gifter sig. Det
verkar som om att Lees höga familjevärdering inte finns i den nya generationen singaporianer.
Det är förvisso en ganska så naturlig utveckling. Med högre välstånd där kvinnor inte behöver
förlita sig på sina män för sin överlevnad blir detta resultatet. Den framtida utvecklingen tror
jag kommer att bli en västlig riktning. De nya singaporianerna kommer troligen att ställa
högre krav på regeringen om de känner att de inte får utrymme för sina åsikter. Åsikter är
också något som kommer till att öka när välståndet ökar. Till sist tror inte jag att befolkningen
finner sig i att inte få in nya tankar och röster i styret. Det kanske till och med är så att det är
absolut nödvändigt för Singapore att få denna förändring om man ska följa med
världsekonomin in i framtiden. Man måste skapa nytänkande människor och det gör man inte
genom att inte kunna tåla kritik. Det kommer nog till att hända en hel del i Singapore i
framtiden, oavsett om Lee Kuan Yew vill det eller inte.
7. Sammanfattning
Lee Kuan Yews skapelse Singapore är ett land som har väkt stor förundran. Lees tankar om
asiatiska värden som en motpol till det vi i väst ser som det självklart korrekta har även det
öppnat ögonen hos många västerlänningar. Det vi har här kanske inte är den bästa modellen
av ett samhälle. Lee har många synpunkter på vad han tycker att man bör rätta till i väst, men
kritikerna har inte varit tysta heller när det gäller Lee Kuan Yews Singapore. Många hävdar
att tillväxten och den politiska stabiliteten har fått stå före demokratin. Idag har man inte rätt
att sprida ett annat politiskt budskap än det regeringen har i några medier. Den enda platsen
man får göra det på ett talar podium i staden. Innan man talar där måste man dessutom anmäla
detta till polisen. Rättsväsendet har också ett nära samarbete med regeringen. Singapores
utbildningsväsende har också kritiserats då det inte skapar nya åsikter. Nya idéer har svårt för
att komma fram i ett land där tänkande från grunden är hämmat. Troligen kommer Singapore
förändras över tid i med den nya generationens uppväxt. Idag kan inte Singapore stänga ute
alla icke-lämpliga utländska influenser. Tiden får utvisa hur det blir i Singapore.
8. Litteraturlista
Gavin Peebles, Peter Wilson 2002, Economic growth and development in Singapore Past and
Future, Edward Elgar Publishing Limitied, Bodmin, Cornwall
Kurt Wickman 1995, Singapore Föredöme eller skräckexempel, Graphic Systems, Göteborg
Lee Kuan Yew 1998, The Singapore Story, Times Offset, Malaysia
Lynn Pan 1998, The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Curzon, Richmond
Michael Leifer 1996, Dictionary of the modern politics of South-east Asia, TJ press, Padstow
Cornwall
Tipton, Frank B, 1998 Rise of Asia: Economics, Society and Politics in Contemporary Asia,
Houndsmill & London MacMillan
Utrikespolitiska Institutionen 1998 , Länder i fickformat, Hallvigs Reklam AB
Zakaria Fareeed, Foregin Affiars 73-3 1994, Culuture is Destiny: A Conversation with Lee
Kuan Yew