Karin Dahlman-Wright Vikarierande rektor

Karin Dahlman-Wright
Vikarierande rektor
Professor Karin Dahlman-Wright är vikarierande rektor för
Karolinska Institutet (KI) sedan den 18 februari 2016.
Karin Dahlman-Wright disputerade 1991 vid KI och utnämndes
2009 till professor i molekylär endokrinologi. Under 2009-2015
var hon prefekt vid institutionen för biovetenskaper och
näringslära och under 2015 vicedekan för infrastruktur. Från
september 2013 var Karin Dahlman-Wright vetenskaplig direktör
vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och ingick i dess
operationella ledning fram till juni 2015. Den 1 januari 2016
utsågs hon till prorektor på Karolinska Institutet.
Karin Dahlman-Wright har publicerat över 110 originalartiklar i
vetenskapliga tidskrifter och hennes arbete har citerats mer än
3800 gånger (h-index: 30).
Redan under forskarstudierna bidrog Karin Dahlman-Wright med banbrytande kunskap om hur
nukleära receptorer interagerar med specifika DNA-sekvenser. Hon har också varit verksam
inom läkemedelsindustrin, i olika linjechefs- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och
Upjohn. När hon återvände till KI år 2000 startade hon en core facilitet som tillhandahåller
avancerade tjänster inom området genomik och bioinformatik. I sin forskning i dag fokuserar
hon på molekylära mekanismer för östrogensignalering kopplad till typ 2 diabetes och
bröstcancer.
Karin Dahlman-Wright har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande och vice
ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Hon ingår i styrgruppen för SciLifeLab i
Stockholm och referensgruppen för European Spallation Source (ESS). Hon är också
styrelseledamot i Stiftelsen Flemingsberg Science och KI:s representant i styrgruppen för
samarbetet mellan KI, SciLifeLab och AstraZeneca.
Kontaktuppgifter
Karin Dahlman-Wright
Tel: 08-524 867 64 (PA)
E-post: [email protected]