De nya överlevarna och Hundraåringen som försvann”

”De nya överlevarna och
Hundraåringen som försvann”
Jan Andersson
Forskningsdirektör
Stockholms läns landsting
Sepsis hos prematura barn (v 24-27) signifikant
ökad risk för hjärnskada 36 veckor senare
Prematura barn med sepsis har ökad risk för hjärnskador
Characteristics
Sepsis
yes (n = 86)
n (%)
Sepsis
no (n = 108)
n (%)
p‐value
Altered PDI at 12
months
48 (55.8)
25 (23.1)
0.000003
Neuromotor
impairment at 12
months
29 (33.7)
10 (9.3%)
0.00002
Neuromotor
impairment and/or
altered PDI at 12
months
51 (59.3)
28 (25.9)
0.000003
Altered MDI at 12
months
41 (47.7)
35 (32.4)
0.003
Altered MDI, mental development index on the Bayley Scale < 85 at 12 months of
corrected age. Altered PDI, psychomotor development index on the Bayley Scale < 85 at
12 months of corrected age
Kognitiv defekt efter sepsis kopplad till
intracerebral IL1β produktion
C. Dinarello et al. Nat Rev.
Sepsis prediktionsmodell för prematura < 1500 g
födelsevikt (n=1600)
Apne/bradycardi; trötthet; blekhet/marmorering;
dålig perifer cirkulation
Cochrane neonatal grupp, 2015
Sepsis prevention till prematura barn
Oral nutrition
Lactoferrin
Na-butyrat
25(OH) vitamin D3
Förändrad tarmflora är kopplad till en rad sjukdomar
Bakteriemängder
1011
1010
107
0-103
1012
Luftvägsslemhinna

400 m2
Tarmslemhinna

400 m2
>1014 bakterier
1013 humana celler

Virus och bakterier binder till TLR-receptorer får
immunsystemet att vakna!
Cytokiner!
O’Neill. 2004, Science
Antim ik robiella peptider
 Endogent producerade antibiotika
 α-Defensin kan döda 108 stafylokocker på
20 minuter
 Frisättning regleras av Toll receptorer och
proinflammatoriska cytokiner (IL-1, TNF)
 Kortison hämmar frisättning och
produktion
Hans Boman et al. Nature 1982
Antimikrobiellt försvar
Bacteria
Killing
Antimikrobiella peptider
PAMPs
PAMPs
TLR
Aktivering
De-aktivering
Cytokin
receptorer
(TNF, IL-1)
Steroid
receptorer
Slemhinna
Reglering på slemhinnor
Antimikrobiellt försvar-stresskänsligt
Bakterier
Killing
PAMPs
Antimikrobiella peptider (AMP)
PAMPs
TLR
Aktivering
De-aktivering
Cytokin
receptorer
(TNF, IL-1)
Steroid
receptorer
Slemhinna
Kortison-ex stressutlöst nedreglerar
Reglering på slemhinnor
PAMPs och AMP produktion
Vitamin D3
2 olika biologiska funktioner
Aktivering av vitamin D
1400
1200
1000
80
60
40
20
PB
+
2
2
m
M
m
M
tD
3
Vi
nM
10
nM
Vi
tD
3
10
U
ns
tim
ul
PB
0
at
ed
Level of LL-37 mRNA in MQ (Fold induction)
Makrofagstimulering med aktivt
vitamin D3 och butyrat
Jan Andersson SSF hearing 121002
Kost - grenad fettsyra, Butyrate, inducerar
β-defensiner i shigella infektion
Normal
Acute Shigella
Butyrate plus Shigella
K artläggning av orsaker till icke lösta m edicinska
problem inom hälso och sjukvården
Pr oteiner
Celler
Individ
Vården/patienterna/individerna kommer med
frågeställningar och material – Scilifelab analyserar
gener, RNA, proteiner och DNA profiler
www.scilifelab.se
Human protein atlas, karakteriserar människans proteiner
på enskild cellnivå!
www.scilifelab.se
www.humanproteinatlas.se
17
SciLifeLab - Storskalig biologi
Gener, RNA och Proteiner
4P Medicin; preventive, predictive, personlalized,
participatory medicine
KI- SCI-Life 2-10-14
18
Var annan blir 100 år!
Pigga länge!
Så här bygger vi kunskap
Den medicinska revolutionen
Öga
Glukos mätning
Digital ögonbotten us
Icke invasiv tryckmätning
Öra
Digital hör apparat
Digital otoskopi
Lunga
Hem spirometri
Pulsoximeter
Andningsfrekvens
Andningsluft diagnostik
Andningsljud
Blod
Kontinuerlig B-glukos
Transdermalt Hb
Mikrobiologi genombaserad
PoCare direkt blod analys
Hud
Temperatur
Utslag
Svett analyser
Mikrocirkulation
Sensorer och monitorer
Läkemedelskasetter
Kroppshållning (fall)
Fysisk aktivitet
Sömn
Urin och urinblåsa
Urinanalyser
STDs (genom baserad)
Blöj-baserade sensorer
Hjärna och känslor
Trådlöst mobilt EEG
Anfall
Autonom CNS aktivitet
CNS påverkan sensor
Intrakraniellt tryck (non-inv)
Stressmätning (hjärtvariabilitet
)
Hjärta kärl
Kontinuerlig blodtryck
Tum EKG (en-elektrod)
Hjärtrytm
Hjärtvolym
Slag volym
Mag tarm
Endoskopi
Esofagealt pH
Avföring blod, bilirubin
Tarm elektrisk aktivitet
Övervakning
Puls
Blodtryck
Temperatur
Aktivitet
Vätskebalans
Sömn
Anfall
Andningsfrekvens
pO2 mättnad
pCO2 mättnad
B-glukos
EKG (enkel-lead)
Hjärtvolym
Hjärtvariabilitet
Pulsvariation med andning
Stressindikator i realtid
Puls
Vagusnerven är ett gigantiskt organ
Andreas Vesalius 1543: De humani corporis fabrica libri septem
”Inflammatoriska reflexen” - Vagus nervreglering
Inflammation
Biological Agents to Treat RA and IBD
•Anti-TNF (e.g. Remicade, Enbrel, etc.)
•Anti-IL-1 (Anakinra, etc.)
•Anti-HMGB1 (in development)
Vagus Nerve Stimulator
to Treat RA and IBD
eVård
En ny
behandlings
Princip
”Electroceuticals”
Elektrostimulering
På
olika platser ger
helt olika effekt
Elektro-stimulering
av hjärnan
kan ersätta läkemedel
mot inflammationssjukdomar
RA
Högt blodtryck
Diabetes
Åderförkalkning
Scientific American
Kevin Tracey
Mars, 2015
Detta är ingen omöjlighet!