Erik Torell överläkare Infektionskliniken, Gävle Erik Torell överläkare

advertisement
Meningokocker
Erik Torell överläkare
Infektionskliniken, Gävle
Neisseria meningitidis
Symptom
• Allmän sjukdomskänsla
• Illamående
• Kräkningar
• Feber, ev. frossa
• Huvudvärk
• Muskelvärk, ledvärk
• Omtöckning, nedsatt vakenhet
diffdiagnoser
• Influensa?
• Hjärnhinneinflammation av virus?
• Magsjuka?
• Annan infektion/sepsis?
Behandling
• Urakut tillstånd som ej får missas!
• Misstänkta fall kollas noggrant på hela huden efter petechier
(hudutslag-små blödningar)
• BT/puls/andningsfrekvens/medvetandegrad
• Sätt i.v. kanyler, blododla, blodprover (sepsis) sätt snabbt i.v.
vätska
• Omedelbar lumbalpunktion med tryckmätning om misstanke
på hjärnhinneinflammation.
• Högdos i.v. antibiotika utan dröjsmål (inom 30-60 min)
tiden
•Starkt misttänkt fall med transporttid >30-60
min till sjukhus där behandling kan ges:
•Blododla och ge antibiotika (3g
Claforan/cefotaxim+ 3g doktacillin) i.v. på plats!
•Sätt i.v. vätska (ringer-acetat). Övervakning!
•Snabb transport till sjukhus för LP och IVA
vård.
prognos
• Beror på graden av sjukdom
• 2-10% dödlighet i västeuropa
• Risk för död hos svåra fall ökade i en Dansk
studie med 30% med varje timme som gick
utan behandling......
• Risk för kvarstående men, hjärnskador,
dövhet, amputation av fingar, händer, ben
etc...
epidemiologi
epidemiologi
• Meningokocker finns ofta i halsen hos friska (510%)
• Sprids via närkontakt: saliv, droppar, sova
tillsammans. Bakterien dör snabbt utanför
kroppen.
• Ca 1 fall/100 000 inv/år i Sverige, fler i våra
nordiska grannländer samt Afrika. Grupp B
vanligast i Sverige
• Vaccin finns mot serogrupp A, C, Y och W men
smittskyddsåtgärder
• Ge antibiotikaprofylax till NÄRA kontakter
• Vid epidemier (>2-3 fall med nära
tidssamband i en region) kan vaccination bli
aktuellt om ej serogrupp B.
Smittskyddsläkarbeslut.
Download