Vårddokument | Vårdrutin
Sida 1 (3)
HÖK Svår sepsis- Sepsislarm
Berörda enheter
Verksamma kliniker på Akutmottagningen, Sunderby sjukhus.
Syfte
Tidig identifiering och behandling av patienter med svår sepsis.
Med ett strukturerat omhändertagande identifiera patienter med infektion som löper
risk att utveckla svår sepsis och därmed minska risken för felaktig bedömning och
bestående men. Tidig behandling ökar överlevnaden och minskar komplikationerna.
Definition
SEPSIS = Infektion +
minst två av nedanstående:




Temp > 38 eller
< 36
AF > 20 eller
PaCO2 < 4,3
kPa
Takykardi > 90
LPK > 12x10E9
eller < 4x10E9
eller >10%
omogna former.
SVÅR SEPSIS = sepsis +
någon av nedanstående:



Hypotension (BT <
90)
Hypoperfusion (Laktat
> 1mmol över övre referens. BE <-5)
Organdysfunktion
SEPTISK CHOCK:
Svår sepsis med bestående cirkulationssvikt trots adekvat
vätskebehandling.
Organdysfunktion
• Renal:
oliguri <0,5 ml/kg/tim i minst 2 tim trots adekvat volym
tillförsel, kreaökning > 45 µmol/L.
• Respiratorisk: PaO2 på 7,0 kPa vid luftandning eller cirka 86%
Om lungan är fokus för infektionen PaO2 5,6 kPa vid luft
andning eller cirka 78% saturation.
• Hematologisk: petekier, eckymoser, trombocyter <100 x 10E9/l, PK/INR
>1,5 eller APTT>60sek.
• CNS:
akut förändring av mentalt status, t ex konfusion
• Hepatisk:
S-bilirubin >45 μmol/l
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
Norrbottens läns landsting; Akutsjukvården Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus
PROCESS
VARD-5-5662, 1.0
GODKÄNT DATUM
2017-04-18
PROCESSLEDARE
Viktor Berglund
ANSVARIG
Suzanne Wendahl, Mattias Morin
Sepsis
Sida 2 (3)
Tillvägagångssätt
SEPSISLARM = Röd triagering enligt RETTS + Feber/anamnes på feber.
Infektionsjour söks till akutrummet vid sepsislarm på vardagar kl 8-16.
Övrig tid telefonkontakt med infektionsjour.
ÅTGÄRDER VID MISSTÄNKT SVÅR SEPSIS (INOM 30 MINUTER)










Initialt omhändertagande enligt A-B-C-D-E
Syrgas 2-3 liter på grimma, 5–15 liter på mask. Försiktighet vid KOL.
Sätt grov perifer infart x 2.
Starta vätskebehandling:
BT < 90: Ringer acetat, 1000 ml på 30 min, upprepa x 1-3 vb. 500 ml på
30 minuter till patienter med svår kronisk hjärtsvikt.
BT > 90: Ringer acetat, 1000ml på 1-4 tim.
Sammantaget bör minst 30 ml/kg i.v ges inom 3 timmar vid svår sepsis
med hypotension eller laktat > 4.
Sätt KAD om inga kontraindikationer.
Ta EKG
Provtagning
Odling:
- Blododling x 2 (4 flaskor) och urinodling.
- Beroende på misstänkt fokus: Överväg odlingar från NPH, sputum,
svalg, sår, ledvätska, likvor, ascites, pleuravätska, abscess.
Snabbtest: Överväg Influensa, Strep-A.
Lumbalpunktion: Om misstanke om meningit eller encephalit. Se separat
PM.
Kemlab: blodgas, blodstatus, elektrolyter, krea, leverstatus, CRP, PK/INR,
glukos, urinsticka. Analyser på eventuell likvor eller ledvätska. Vid bröstsmärtor hjärtenzymer.
Antibiotika. Administreras efter odlingar utan fördröjning på akutmottagningen. För preparatval se separat PM.
Febernedsättande. Ordineras när patienten är kliniskt påverkad av sin
temperatur.
Basal monitorering:
BT + puls + saturation + andningsfrekvens + medvetandegrad + temp +
urinproduktion efter prioritet. Övervaknings-EKG.
UTVÄRDERA INOM 1 TIMME


GÄLLER FÖR VERKSAMHET
BT: Målsättning stabilt > 90
< 90 / instabilt => Kontakta narkosjour.
Saturation: Målsättning > 93%
< 90% eller AF > 30 trots syrgas enligt ovan => Kontakta narkosjour.
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Norrbottens läns landsting; Akutsjukvården Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus
VARD-5-5662, 1.0
GODKÄNT DATUM
ANSVARIG
PROCESSLEDARE
2017-04-18
Suzanne Wendahl, Mattias Morin
Viktor Berglund
Sepsis
Sida 3 (3)
UTVÄRDERA INOM 6 TIMMAR


GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Diures > 200ml
Laktat sjunkande
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Norrbottens läns landsting; Akutsjukvården Sunderby sjukhus; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus
VARD-5-5662, 1.0
GODKÄNT DATUM
ANSVARIG
PROCESSLEDARE
2017-04-18
Suzanne Wendahl, Mattias Morin
Viktor Berglund
Sepsis