Temaplan: Immun – Hud – Infektion, Termin 7 (2 veckor)

advertisement
Temaplan: Immun – Hud – Infektion, Termin 7 (2 veckor)
Läkarprogrammet, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet
Web-scenarier
Problemområden
Edit 1. Camilla Svensson,
25 år. Camilla insjuknar akut
med frossa, hosta, ont i
bröstet, kräkningar och
allmänpåverkan och
utredningen visar snabbt på
svår pneumokocksepsis
Problemområden:
antibiotikaanvändning och
resistensutveckling, åtgärder
för att minska resistensutveckling, preventiva
åtgärder, pneumokockvaccination, register och
databaser för att följa
antibiotikaförskrivning
Edit 2. Kristina Patil, 37 år.
Kristina söker pga sex dagars
återkommande frossa och
trötthet. Familjen har nyligen
varit och hälsat på makens
föräldrar i Indien under fyra
veckor och kom hem för fyra
dagar sedan och Kristina har
drabbats av malaria. Avsikten
är att frågeställningar och
innehåll för studierna kring
detta scenario kan handla om:
pandemi, epidemiologi inkl.
historik, hygien, utrotning/
spridning av malaria, risker
med DDT och WHO:s insatser.
Edit 3. Britta Isaksson, 53 år.
Ett av hennes födelsemärken
har blivit större och lite
mörkare och visar sig vara
malignt melanom. Avsikten är
att frågeställningar och
innehåll för studierna kring
detta scenario skall handla
om: Epidemiologi och
mortalitet för malignt melanom,
Mål:
Huvudkoncept
Infektion
Immunförsvar
Antimikrobiella
medel
Hud /STI
Tumör
Carcinogenes
Föreläsningar
1. Pneumoni Klinik och radiologi
2. Endokardit
3. Bakteriell patogenes Basgrupperna
redovisar kortfattad presentation
om praktisk bakteriell patogenes
4. Antibiotikaresistens
5. Klin virologi. Klin bakteriologi
6. Immunbrist
7. HIV AIDS
8. Antibiotika Basföreläsning l-IV
9. Immunbrist Fallundervisning
10. Fästingöverförda infektioner
/Meningit/Encefalit
11. Zoonoser och Artropodburna
infektioner Dynamiska
sjukdomsgrupper under ständig
utveckling. Viktiga globala
respektive nationella sjukdomar
belyses. Influensa? Epidemiologi,
klinik och beredskap diskuteras
12. Översikt hudsjukdomar
13. Psoriasis
14. Aktuellt om STD Klassikt och
nyklassiskt. Epidemiologi.
Dianostik/behandling/förhållningssätt
15. Svampinfektion
16. Blandade dermatologiskafall Från
patomekanismer till terapi
17. Hudtmörer Från det vanliga till det
ovanliga. Nivådiagnostik Diagnos,
dokumentation och behandling.
Den diagnostiska säkerheten
18. Läkemedelsreaktioner i huden
Diagnostiska scenarier kring
infektiösexantem/läkemedelsreakti
oner. Morfologin vid
läkemedelsallergi. Pc-allergi.
Livshotande läkemedelsreaktioner
19. Genodermatoser och
bindvävssjukdomar i huden
20. Hygien Aktuellt om multiresistenta
bakterier i Östergötland
Laborativa
moment
Demonstrationer
Under klinisk
placering
Infektion
(huvudsakligen i
Linköping):
1. Parasitologi-demo
2. Gästrond Klin
mikro lab
3. Gästrond Barnklin;
pediatriska
infektioner
Seminarier
Presentationer:
Muntligt,
skriftligt
Fältstudier inf/hud
Kliniska placeringar
Infektion 2-4 v
HUD/STI 2 v
Rubriker för kliniska
basgrupper
1. Frossa och ont i
2. kroppen,
3. Andningssvårigheter
4. och feber (är det
alltid
5. pneumoni?)
6. Utslag och feber (när
7. skall jag misstänka
8. meningokocker),
9. Huvudvärk och
feber,
10. Allmänpåverkan och
11. chock
12. Diarré och kräkning
13. Bensåret vill inte läka
14. Ovanlig men viktig
15. hudförändring
16. Flytning efter
17. oskyddat samlag
Övrigt, ej
temaspecifikt
Dvs. det som
finns i schemat
under resp
temas veckor
Web-scenarier
Problemområden
incidensskillnader mellan olika
länder, könsskillnader,
riskfaktorer: livsstil, attityder till
solning och att vara brun,
primär och sekundär
prevention, hur uppnå
beteendeförändringar? och hur
skall man informera i
populationen respektive riktat
till riskgrupper?
Scenariers karaktäristiska
Antal av nedanstående:
Kvinnor: 3
Män: 0
Barn (<18): 0
Äldre (>65): 0
Äldre-äldre (>80): 0
Ej svensk etnisk bakgrund: 1
Ej patientproblem: 0
17 juni 2013
Mål:
Huvudkoncept
Föreläsningar
21. Basal vårdhygien - allas ansvar
Demonstration Information om
pågående observationsstudier
22. TBC
23. Hepatit
Laborativa
moment
Demonstrationer
Seminarier
Presentationer:
Muntligt,
skriftligt
Kliniska placeringar
Övrigt, ej
temaspecifikt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards