Hur undersöker man sjukdomar?

Sjukdomsregister

Epidemologiska undersökningar

Riskanalys
Sjukdomsregister


Samlas in av olika instanser

Statistikcentralen

Folkpensionsanstalten

Cancerregistret

Stakes
Används för

Kartläggning av befolkningen och dess hälsa

Planering av vidare undersökningar, t.ex.
enkätundersökningar

Forskning, t.ex. tidsserier, geografiska skillnader
Befolkningsundersökningar

Ger information om stora mängder människor

Kan planeras m.hj.a. befolkningsstatistik



En viss grupp (ett sampel) väljs ut och får
representera hela befolkningen
T.ex. Mini-Finland 1978-1980, Hälsa 2000

Hälsotillstånd och funktionsförmåga

Folksjukdomar

Hälso- och servicebehov
Screening --> upptäckt av sjukdomar i tidigt skede
Epidemiologi – en karta över
sjukdomar



Deskriptiv (beskrivande) epidemiologi
Undersöker prevalens och incidens samt
riskfaktorer för sjukdomar

Prevalens = antalet sjukdomsfall i befolkningen,
anges i procent eller t.ex. antal fall per 100 000

Incidens = hur många människor insjuknar per
år, t.ex. hur många nya fall per 100 000 per år
Sampelundersökning – en grupp människor får
representera en viss befolkningsgrupp

Enkäter, mätningar, labbprov...
Epidemiologi – en karta över
sjukdomar

Analytisk epidemiologi

Undersöker kausalitet, d.v.s. orsakssammanhang


Bristfällig motion --> fetma?

Fetma --> bristfällig motion?
Metoder:

Fall-kontrollundersökning

Kohortundersökning

Randomiserad jämförande undersökning
Fall-kontrollundersökning



Undersöker en grupp människor som lider av en
sjukdom (fall)
Jämför med en grupp friska människor (kontroll)

Vilka riskfaktorer har försökspersonerna
exponerats för?

Finns det faktorer som kan ha orsakat/bidragit till
insjuknandet?
Exempel: talidomid på 1950-talet
Talidomid
Kohortundersökning

T.ex. En aktuell studie från THL:

Undersöker sambandet mellan diabetes typ 2 och
exponering för långlivade organiska föreningar

Samplet består av ca 2000 personer födda i
Helsingfors år 1934-1944

Personer i gruppen som exponerats för
miljögifter löpte en dubbelt så stor risk att
insjukna i diabetes typ 2

Kausalitet?.
Blindtest


Randomiserad jämförande undersökning:

Försöksgrupp --> behandling

Kontrollgrupp --> ingen behandling
Randomiserad dubbelblindundersökning:

Försöksgrupp --> behandling med läkemedel

Kontrollgrupp --> behandling med placebo
Risk för sjukdom?




Risken att insjukna är alltid individuell
Påverkas dock av olika faktorer, beroende på
vilken sjukdomen är
T.ex. åderförkalkning:

Kön

Ålder

Blodtryck

Rökning
Kan presenteras m.hj.a. risktabeller (se s. 50)
Kan man lita på
forskningsresultaten

Validitet = är metoderna pålitliga?

Reliabilitet = är resultaten pålitliga?
Validitet = är metoderna pålitliga?



Har undersökningen gjorts på rätt sätt och med
ändamålsenliga metoder?
Har man undersökt det man skulle undersöka?
t.ex. Är grafologi en valid metod för att undersöka
personlighet?
Reliabilitet = är resultaten pålitliga?



Beror resultatet på slumpen eller får vi samma
resultat varje gång?
Fungerar instrumenten felfritt, är de tillräckligt
noggranna?
t.ex. Ger tidtagning med sekundvisarur tillräckligt
noggranna resultat vid löptävlingar?
Uppgift: artikelseminarium


Sök upp en artikel på nätet som handlar om en
hälsoforskning
Länkar, t.ex.:

www.thl.fi --> ajankohtaista

www.terveyskeskus.fi (HS)

www.laakarilehti.fi

www.mediuutiset.fi

http://www.sbu.se/sv/

www.ki.se (Karolinska institutet) --> Forskning -> Forskningsområden


Skriv ett sammandrag på ca en sida:

Beskriv forskningens syfte, metoder och
viktigaste resultat. Hur många försökspersoner
och hur valdes de?

Vad är det för en forskning (kohortstudie,
korrelativ studie etc.)? Är den kvalitativ eller
kvantitativ?

Ta ställning till forskningens validitet och
reliabilitet

Diskutera resultatens betydelse, konsekvenser
och eventuellt behov av vidare forskning

Fick du veta allt du ville/behövde om
forskningen?
Deadline och seminarium onsdag 7.9!!