Förbättrad samverkan inom området

advertisement
VA Wärmland
Nödvattensamverkan för ökad
säkerhet
1
Bakgrund
• Privat entreprenör bjöd in flera kommuner för ett serviceavtal med
gemensam resurs
• Privatlösningen var dyr och upphandling krävdes, grundtanken kändes
dock bra.
• Tre kommuner: Arvika, Årjäng och Karlstad bildade en grupp för att
titta på möjligheterna att lösa detta med kommunsamverkan istället
2
Intentionsavtal med tre delar
Intensionsavtalens syfte:
• Öka tillgången till nödvattenmaterial, personal och kompetens inom
samverkansgruppen. VA-kollektivet i respektive kommun kan snabbt
och kostnadseffektivt få större möjligheter att ordna nödvatten vid
dricksvattenavbrott
• Gemensamt finansierad nödvattentank på lastväxlarflak
• Gemensamt finansierad ansvarig tjänsteman
• Utökat samarbete på sikt
3
Organisation
• En styrgrupp bestående av fyra
områdesrepresentanter. Styrgruppen har
mandattid på två (2) år. Tid debiteras inte.
• En ansvarig tjänsteman utses av styrgruppen.
Tjänstemannen är ansvarig inför styrgruppen
och därigenom indirekt gentemot avtalets alla
parter. Tid debiteras avtalsparterna.
• Alla kostnader delas med befolkningsmängd
som bas per den 31/12 föregående år
4
Nödvattentank
• En nödvattentank köps in och ägs av en kommun
• Alla kommuner bidrar till investeringskostnaden under 5 år
(avskrivningstiden)
• Nödvattentanken placeras hos en värdkommun, Sunne,
som ansvarar för: beredskap, lokal och nödvändigt
underhåll
• Värdkommunen debiterar parterna för hyres- och
skötselkostnader
• Nödvattentanken får bara användas i akuta
nödvattensituationer
• Part som nyttjar nödvattentanken står för alla direkta
kostnader i vid nyttjandet såsom transporter och rengöring
5
Nödvattentank
• En nödvattentank iordningsställs just nu
för verksamheten
• 18 m3, med fack möjliga att stänga av
• Möjlighet att fylla allt från PET-flaskor och
dunkar till stödfyllning av mindre verk.
6
Tjänsteman
• Arbetar med samverkansfrågor för alla parter inom ramen för
nödvatten
• Förväntas lägga upp till 5 % av en årsarbetstiden
• Planerar samverkansträffar, samordnar övningar och administrerar
ekonomin
• Minst en nödvattenövning ska ordnas varje år hos någon/några parter
• Tillgängliggör information på lösenordsskyddad digital plats
7
Ekonomi
• Parts kostnad baseras på invånarantal i respektive kommun
• Investeringskostnad för nödvattentank
• Kostnad hos värdkommun för uppställning och skötsel av nödvattentank
• Kostnad för den ansvarige tjänstemannen
• Kostnaderna debiteras respektive kommun varje år
8
Övrigt
• Parter bör stödja andra parter vid nödläge efter förmåga avseende
personal och material
• Sådant stöd kan faktureras till den hjälpsökande till självkostnadspris
• En projektportal har upprättats för att tillgängliggöra material,
journummer etc. Platsen är lösenordsskyddad
9
Download