31
INTRODUKTIONSSTRATEG
SÖDERTÖRN
ANTECKNINGAR
Yvonne Falgert
08-535 377 03
[email protected]
MINNESANTECKNINGAR
STYRGRUPPEN
DATUM
S
2010-05-11
Styrgruppsmöte Introduktion Södertörn
Plats: Arbete och Försörjning, Paradistorget 14, Huddinge - konferensrummet Edens Lustgård
Deltagare:
Huddinge kommun/Marie-Louise Khan-Tamakloe, Verksamhetschef Arbete och Försörjning
Salems kommun/Susan Troberg/ Verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten
Botkyrka kommun/Lisbeth Jacobsson/Verksamhetschef Vuxenutbildningen
Arbetsförmedlingen – Monica Lindberg, ersättare för AMO chef.
Haninge kommun/Lis Trana, verksamhetschef, Individ och Familj
Adjungerande:
Introduktion Södertörn/Birgitta Hart Carpenter/Introduktionsstrateg
Ej närvarande:
Värmdö kommun/ Nedhal Pirababi, Enhetschef
Södertälje kommun/Ingrid Bodinger/Utvecklingsledare
Tyresö kommun/Eva Eriksson, Avdelningschef Fritids- och Arbetscentrum
Nynäshamns kommun/Yvonne Kokkola, Individ- och familjeomsorgschef
Arbetsförmedlingen/ Ingela Andersson, AMO 3 chef.
Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
4. Förslag till fast dagordning
Förslag till fast dagordning enligt dagens utformning diskuteras. Mål och resultat ersätter
statusrapporter.
Beslut dagordningsförslaget fastställs.
5. Mål och resultat 11/5 2010 –
Förväntade resultat uppnådda, - se separat rapport med aktuell information.
Bl.a. Ersättningar/Lotsupphandling/Prestationsförmåga.

AF kommer att bjuda in till dialogseminarier i juni men oklart vad som är innehållet. IS
(Intro Södertörns) styrgrupp beslutar att Birgitta deltar och avvaktar om ytterligare
personal ska delta tills dess innehåll deklarerats.

Kom gärna med input/synpunkter till nästa möte, 3/6 gällande en mer allmän fråga
huruvida avtal med Länsstyrelsen avseende mottagande är relevant i nuvarande form.
Sidan 1 av 3

Minst ett informationstillfälle i varje kommunen, 3 dje kvartalet planeras. Avser
information och konsekvensanalyser om omställningsarbetet och förordningstexter.
Diskussion om hur parter vill ha möten i respektive kommun, och också ev.
Södertörnsmöten utefter sakområde? Önskemål om vilka konstellationer och datum varje
kommun önskar (kan vara flera möten!) ska skickas med e-post till Birgitta snarast, innan
26/6– så att planering för detta kan komma igång. Slutet av augusti och
september/oktober är huvudtid för denna insats, men kan ske enligt kommuns önskemål
även innan och efter utefter strategens möjligheter och parternas behov.

Birgitta behöver få in kontaktinformation – enligt ”utkast kommunikationsplan för
introduktionsstrateg” (delas ut) sista 9 kategorier, - om vem hos parterna som är
kontaktperson avseende specifika sakfrågor. Skicka det/de namn som Birgitta kan vända
sig till - innan, 3/6.
6. Diskussion
Regional Samhällsorientering – se ppt : ”samhällsorientering”
Birgitta har fått positivt besked från styrgruppen och är nu medlem i denna. Har haft planering
med projektledare Lisa Alm och deltagit i samhällsorienteringskonferens.
Alla närvarande är positiva till regionalt samarbete och avser delta avhängigt ersättning enl.
förordning, möjlighet att konstruera ”inköpscentral”, etc. Egen regi alt. ”egen” Södertörn
samverkan kring Samhällsorientering är inte i dagsläget ett intressanta alternativ.
Södertälje (ej närvarande) har angett visst intresse, ev. en överenskommelse kring antal.
Tyresö har ej angett intresse eller deltagit i konferens, varför Tyresös ställning är okänd.
I samband med denna diskussion delas rapporten: ”Samverkan i Stockholms Län angående
samhällsorientering för nyanlända flyktingar” – som är en utredning kring kommunernas
juridiska möjligheter att samverka överhuvudtaget och har bäring på Introduktion Södertörns
mål. Rapporten kommer att vara underlag för senare diskussioner i IS styrgrupp.
Effekttalen – 2 excelfiler delades.
Birgitta ger en kort information om resultatuppföljningen och samordningsprojektets bakgrund,
mål och syfte. Totalt 24 kommuner deltog, varav 13 kommuner svarade så att en
sammanställning kunde tas fram. Diskussion kring ”effekttalen” 2009. Exempel på resultat,
svårigheter och brister diskuteras (framtaget material delades ut). Slutgiltig rapport är ej ännu
fastställd hos SKL. Presenteras avidentifierad på SKL:s konferens 26-27 maj. Identifierad
rapport till deltagande kommuner begärs in av Birgitta till IS styrgrupp.
Birgitta kommer att tala om ”varför mäta och varför nu” – på konferensen. Input från
styrgruppen; Regionalt – att mäta samma saker. Jämföra och lära av varann.
Vad har vi för kostnader? Vad har vi för resultat? Hur förändras kostnader, insatser och
resultat i o m reformen, för kommunerna?
Fundering i gruppen -Hur mäter vi efter 2011? Knepigheter med parametrarna gällande
statistiken efter 2011?
7. Beslut 8. Frågor/synpunkter till Styrgruppen
Databas:
Sidan 2 av 3
Har vi kommit överens om vad som skall in i databasen? Arbetsgruppen tog fram vad som
skulle läggas in. Kan det vara så att vi i styrgruppen måste driva det här själva i kommunen?
Driva det internt? Behövs ett underlag för att se vad det är som brister? Birgitta tar fram
sammanställning och mailar ut till samtliga för underlag till senare diskussion.
Överenskommelsen om databasen:
Påminnelse! Överenskommelsen skall skickas till Birgitta! Mall bifogas mötesanteckningarna.
9. Frågor/synpunkter från Styrgruppen 10. Nästa möte
3/6, kl.13.00-15.30, Introduktionsenheten, Patron Pehrs väg 4, Huddinge
Lisbeth Jacobsson, Botkyrka kommun och
Ingela Andersson AMO 3 chef deltar ej i mötet den 3/6
11. Punkter till nästa möte

Uppföljning av frågor i detta underlag
Sidan 3 av 3