Utveckling eller stagnation

Utveckling eller stagnation?
Det finns två vägar att välja emellan för Vilhelmina politiker då det gäller att fatta beslut
om ett eventuellt Hälsoförbund. Den ena vägen kallas för Rädslans väg och den andra för
Modets väg. Rädslans väg väljer de som vill ha trygghet och som vill följa en given struktur.
Detta förhållningssätt ger en stabilitet utan utveckling eller förändring. De som vill att
saker ska bli vid det som är och inget ska förändras väljer denna väg. Modets väg väljer de
som vågar ge sig in på saker de inte kan förutsäga i sin helhet, som söker det okända och
som inte är rädda för att vara osäkra. Denna väg leder till utveckling och tillväxt.
Det finns klara belägg för att kommunernas roll och ansvar förändras över historien.
Forskningsrapport efter forskningsrapport visar att det sker en tydlig förskjutning av
kommunernas roller. I kommunernas linda så var det främst frågor om vägar, vägbelysning,
vatten och avlopp och sådant som hörde till infrastruktur som var huvuduppgiften. Med tiden
förändrades kommunernas roll till att bli de som ansvarade för frågor omkring vård, omsorg och
skola. Dagens och framtidens kommuner kommer att fortsättningsvis ha ansvar över dessa två
områden men den främsta uppgiften kommer att vara att arbeta med utvecklings och
tillväxtpolitik. Det som Kjell Persson och hans socialdemokratiska konservativa kamrater i
Vilhelmina inte har förstått, är att kommunens roll har förändrats under de år som gått. Det
innebär att dagens politiker måste ta ställning till organisationsförändringar som de inte känner
till formerna för. Kjell Persson mfl vill nog gärna välja Rädslans väg.
Den politiska strukturen i kommunen måste klara av att ta risker då all utveckling kräver
risktaganden. Verksamheter måste utvecklas och samarbete mellan olika aktörer måste
stimuleras för att finna nya former för service och samhällsstruktur. För att nå framgång måste
strategier och planer ständigt omprövas och man måste ha en kritisk hållning till det man gör.
Det är precis det som sker i och med att vi inför ett Hälsoförbund i Vilhelmina.
Nordregio www.nordregio.se har gjort ett flertal studier över vad som gör att vissa orter
utvecklas och andra stagnerar. De säger att orter som inte lyckats med att utvecklas präglas av
en tro på att någon annan utifrån ska komma dit och lösa deras problem.
“People that works as a traditional old time way and belive if they got money they can survive.
Money from outside seem to be the solution.” Aage Maurissen Nordregio.
Växande orter visar på samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter. Krympande
orter visar på ”misstänksamma” politiker och tjänstemän, att medborgarnas inflytande och
engagemang är lågt och en dålig kommunal ekonomi. Orter som lyckats präglas alltså av ett lokalt
engagemang som utgår från de lokala behoven, där myndigheter, organisationer och en mängd
informella nätverk samarbetar mot ett gemensamt mål.
Hälsoförbundet är ett sött att öka samarbetet regionalt och lokalt. Det är ett sätt att låta
underifrånperspektivet styra samhällsutvecklingen och det är även ett sätt att öka demokratin.
Vilhelminas socialdemokrater måste förstå att KG Abramsson eller någon annan i
huvudstaden inte kan servera färdiga lösningar där vi har ett totalt facit. VI måste våga för att
vinna och vi måste låta de som tror på en framtid i inlandet få sina röster hörda.
Hälsoförbundet är ett sätt för oss att visa utåt i landet att det finns en stark utvecklings och
tillväxtpotential i inlandet. Vi har här chansen att visa att vi hänger med i utvecklingen och vet
vad vi pratar om.
Maria Kristoffersson
Vilhelmina