Stefan Johansson, talarpresentation, powerpoint

Uppfyller WCAG
- men ändå hur
svårt som helst
Stefan Johansson
2014-04-09
För personer med kognitiva
svårigheter ger WCAG dåligt
stöd
Hjärnan: Beskriven av en
person med ADD
ADD är som ADHD utan H
Alltså utan ”hyper”
Kognition
•
•
•
•
•
Hanterar information
Löser problem
Använder språket
Minns
Orienterar oss i tid och rum
Diagnoser
•
•
•
•
•
•
Adhd, add
Dyslexi, dyskalkyli
Autism, asperger
Utvecklingsstörning
Bipolaritet, schizofreni
Ångest, depressioner
Exekutiv förmåga
• Förmåga att planera och få saker gjorda.
• Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar.
• Anpassningsförmåga
Svag central koherens
• Analyserar varje detalj för sig
• Ser inte de sammanhängande mönstren
Övrigt
• Svårt att lära sig genom att imitera
• Svårt att förstå andras intentioner
• Starkt varierande begåvningsprofil
Vad vet forskningen om
kognitiv tillgänglighet och
elektronisk kommunikation?
SVAR: Inte mycket
Litteraturstudier
• Viktigt att kunna göra personlig
anpassning
• Viktigt att kunna välja presentationsform
• Bra att kunna lyssna
Användare med kognitiva
svårigheter är osynliga
Undersökningarna jobbar med
slumpvisa urval av svenskar.
Då borde cirka 5 personer ha
ha haft en lindrig
utvecklingsstörning.
Om du slumpvis kontaktar
34 000 personer
så är chansen större än 99% att
du får tag i 100 personer med
schizofreni
Hur många måste vi kontakta
för att få tag på 100 personer
med schizofreni?
Man kan inte eller vill inte berätta
Funktionsnedsättning
Diagnos
Har du svårigheter…?
Den digitala
klyftan
Pilotstudien
Svenskarna och internet 2013
Begripsam: Brukarstyrd
medverkan vid kravställning,
utvärdering och standardisering
Projekt som pågår i 3 år
•
•
•
•
•
•
20 personer med utvecklingsstörning, autism,
asperger, adhd, dyslexi
Drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med
flera andra organisationer.
Metodinventering och metodutveckling
Påverka standarder och regler
Delta i standardiseringsarbete
Medverka i olika utvecklingsprojekt
Otillgängliga insamlingsmetoder
•
•
•
•
Enkäter, intervjuer
Ovilja att delta
Ovilja att berätta
(O)Slumpmässiga urval
Som man frågar får man (inte)
svar
Det här är svårt
Svara på öppna frågor
Svara på för detaljerade frågor
Svara utan att först få tänka igenom
sitt svar väldigt noga
• Svara på frågor med en logisk brist
•
•
•
Personlig
kognitiv profil
Pilotstudie: Elektronisk
kommunikation för personer med
psykiska funktionedsättningar
Funka, KTH och RSMH
• ”Tre träffar om tillgänglighet”
• Över 100 deltagare
• Första gången RSMH tittar på psykisk
ohälsa ur ett tillgänglighetsperspektiv
Vad har vi hittat?
De klassiska heuristiska
principerna för universell
utformning behöver
kompletteras
Standarder, lagar och
riktlinjer tar inte hänsyn till
funktionsnedsättningar
som leder till varierande
prestationsförmåga
Oro, otrygghet
Har du förlorat viktig information när du bytt eller
uppgraderat din mobiltelefon?
Brukar du be någon annan göra saker på internet
åt dig?
Vad saknas i WCAG?
Problem med WCAG
•
•
•
•
•
•
•
Fixering vid text
Otydliga resonemang om svårighetsgrad
Otydliga resonemang om ”förutsägbarhet”
Inget om tillit och förtroende
Inget om intryck och känsla (design)
Inget om kognitiv belastning
Inget om att inte ha råd eller att sakna kunskap
WCAG OCH TEXT
1.1 Textalternativ
Tillhandahåll alternativ i form av text
till allt icke-textbaserat innehåll så
att det kan konverteras till format
som användarna behöver, till
exempel stor stil, punktskrift, tal,
symboler eller enklare språk.
Rätt enligt WCAG
Inte tillräckligt enligt WCAG
SVÅRIGHETSGRAD
3.1.5 Läsförmåga
När text kräver högre läsförmåga än
högstadienivå efter att man avlägsnat
egennamn och titlar, så finns det
kompletterande innehåll eller en
version som inte kräver högre
läsförmåga än högstadienivå.
Författare Peter Lettmark, uppgift nationellt prov i svenska 2013
Hur många läser sämre än
högstadienivå?
•
•
•
Varierar från land till land
I Sverige är cirka 25 % av den
vuxna befolkningen svaga läsare
Andelen svaga läsare i Sverige
ökar
SVÅRIGHETSGRAD
”Kompletterande innehåll”
WCAG förklarar kompletterande innehåll så här:
•
Ytterligare innehåll som illustrerar eller förtydligar det
huvudsakliga innehållet.
•
Exempel 1: En ljudversion av en webbsida.
•
Exempel 2: En illustration av en komplicerad process.
•
Exempel 3: Ett stycke som sammanfattar de
viktigaste resultaten samt rekommendationerna från
en forskningsstudie.
FÖRUTSÄGBARHET
Säkerställ att webbsidor presenteras
och fungerar på ett förutsägbart sätt
•
•
•
•
•
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
Vid fokus
Vid inmatning
Konsekvent navigering
Konsekvent identifiering
Förändring på begäran
Vad kan behöva ändras?
• Jämställ text, film och ljud
• Revidera 1.3 Anpassningsbart
• Revidera 3.1.5 om läsförmåga till att
generellt handla om svårighetsgrad
• Bygg ut avdelningen 3.2 om förutsägbarhet
• Skapa en ny avdelning 3.4 om förtroende
Det finns inga
normalanvändare