Verksamhetsplanering för länslag
Genomgång av dokumenten och några ändringsförslag från VHF:s ungdomskommitté.
Utgångspunkt: dokument med rubrik VERKSAMHETSPLANERING FÖR LÄNSLAG; daterat 120512
(dock benämnt ”Länslagsbestämmelser” på VHF:s hemsida). Återfinns för närvarande under
rubriken” Blanketter” i menyn till vänster när man klickar på rubriken ”Länslag” i menylistan på
hemsidan. (Flera dokument med något olika innehåll men samma eller olika rubricering tycks också
existera (se bl.a. hemsidan). Allmänt råd: benämn dokument under utarbetande med t.ex.
”Arbetsversion X och ett datum”, så kan de enkelt skiljas åt). Ta antingen bort länken
”verksamhetsplanering för länslag eller länslagsbestämmelser eftersom dokumenten överlappar
varandra men ändå har olika innehåll på väsentliga punkter.
Sammanfattningsvis har vi en del förslag på omdisponering av dokumenttexten (bl.a.
rubrikstrukturen), några innehållsförändringar och har utöver det rättat några få språkliga fel i det
forna dokumentet. Vi har även en del förslag på förändringar på aktuella blanketter (dock ej färdiga
förlagor)
Verksamhetsplanering för länslag
Syfte/Mål
Att utbilda våra ungdomar till duktiga handbollsspelare. Utbildningen avslutas med deltagande i
Sverigecupen.
Ledare
Förbundskapten/er och lagledare utses av Västerbottens Handbollförbunds Ungdomskommitté
efter lämplighet. Åtagandet varar i två år. Förbundskaptenen ska ha TS1-utbildning. Saknas
erforderlig utbildning erbjuder Västerbottens Handbollförbund sådan inom tiden för åtagandet.
Ledare är skyldiga att medverka i den utbildning som förbundet rekommenderar. Kostnaden för
utbildningen åvilar förbundet.
Ledares avtal regleras i separata kontrakt mellan förbundet och den enskilde. Ledarna svarar för att
rapportering till förbundet sker fortlöpande och i enlighet med bestämmelserna (nedan). Ledares
ekonomiska ersättning framgår av förbundets ”Ekonomiska bestämmelser”.
Ledarna presenteras på VHF:s hemsida www.achandboll.se. Det råder obligatorisk närvaro för dem
på förbundets årliga verksamhetskonferens.
Läger
Lagledaren ansvarar för att kallelse med översiktligt program skickas ut 1 månad i förväg.
Kallelsen ska innefatta tid, plats, utrustningslista och publiceras under respektive länslag på
förbundets hemsida. Kallelsen bör också skickas till tränarna i aktuella föreningar. Lagledaren
ansvarar även för hallbokning, logi och kost i samband med träffarna. Datum, klockslag,
transporter, var man kommer att hålla till, packlista, osv.
Lägren hålls företrädesvis i Nordmaling eller Robertsfors p.g.a. av hallsituationen. Det står dock
varje ledare fritt att boka hall på annan ort.
Lägerkostnad (betalas till egen förening)
1 dag: 200 kr/deltagare. Deltagarna tar med egen matsäck.
2 dagar: 500 kr/deltagare. I avgiften ingår logi, lunch, middag, frukost och lunch. Måltiderna ordnar
t.ex. föräldrar på respektive ort alt. köps in av extern leverantör.
Lägeravgiften faktureras av förbundet i efterhand till respektive förening.
Anmälan
Samtliga ungdomar i aktuell åldersklass får ett personligt brev med inbjudan till ett första
breddläger. Anmälan ska omfatta: förening, namn, adress, personnummer, telefon-/mobilnummer,
närmast anhörig, samt på vilken position man spelar på i vanliga fall. Anmälan sker på blanketten ”
Anmälningsblankett länslag” som finns på förbundets hemsida. Där finns också regler som man ska
intyga att man tagit del av – spelare och förälder. Inför varje läger så anmäler man sig till tränaren i
sin egen förening. Förbundskaptenerna rapporterar sedan in närvarolista till förbundet
Resor
Resor till läger och matcher bekostas av spelaren själv (eller dennes förening om föreningen har
sådan policy)
Redovisning
All lägerverksamhet ska redovisas på blanketten ”Redovisning av genomfört läger” som finns på
förbundets hemsida. Program ska medfölja redovisningen. Redovisning och närvarolista skickas till
Hasse Ekstrand VHF:s kanslidirekt efter varje läger/samling.
Tidsplan (rekommendation)
Hösten år 1: Breddläger 1 genomförs (minst två år före Sverigecupen)
Våren år 1: Breddläger 2, 3 och 4 genomförs
Hösten år 2: Breddläger 5, 6 och 7 genomförs
Våren år 2: Breddläger 8, 9 och 10 genomförs.
Matcher och enstaka cuper spelas mot angränsande distrikt om intresse finns.
Hösten år 3: Truppen tas ut. Genomförande av minst två läger.
Sverigecupen: 14 spelare samt ledare åker till Katrineholm. Tre spelare (reserver) stannar på
hemmaplan.
Laget/truppen
Förbundskapten och lagledare tar i samförstånd ut lagets spelare. Reducering av spelare sker
successivt tills man är nere på max 14 spelare +3 reserver. Truppen som åker till Sverigecupen ska
bestå av 14 spelare samt ledare. Tre spelare skall vara reserver på hemmaplan.
Budget
Länslagsverksamheten ska bära sina egna kostnader och finansieras av lägeravgifter och eget
arbete. Det netto som varje läger/sammankomst inbringar under drygt två år, utgör grunden i den
budget man gör inför lägerverksamhetens start. Budgeten ska innehålla:
-
intäkter lägeravgifter
intäkter eget arbete
kostnader för matcher (resor, hallhyra domare etc)
kostnader för mat
overaller till truppen och ledare
gästkort Sverigecup
resan till Katrineholm
Ekonomi
Alla ekonomiska beslut som rör länslaget fattas av VHF:s styrelse
Utvärdering
En slutlig rapport lämnas in efter hemkomsten från Katrineholm till VHF:s ungdomskommitte.
Rapporten ska innehålla: vad kan göras bättre, vad fungerade inte, vad hade du som ledare behövt
få hjälp med. Frågeformulär kommer att finnas på hemsidan under länslagsmappen. Rapporten
skickas till VHF:s ungdomskommitte
Drogpolicy
I länslaget representerar spelare och ledare Västerbottens Handbollförbund. Alla har därför en
skyldighet att respektera det drogförbud som gäller vid samtliga arrangemang anordnade av
svenska Handbollförbundet och dess distriktsförbund. Om någon typ av missbruk sker, blir spelare
eller ledare omedelbart avstängd från fortsatt spel och hemskickad efter kontakt med föräldrarna
(spelare)/förbund. Hemresan sker på egen bekostnad. Rapport om incidenten lämnas till VHF:s
ordförande och kontakt tas med spelarens/ledarens förening.
Samarbete med andra distrikt
De år VHF ej har eget länslag, försöker förbundet ordna så att våra ungdomar kan delta i
Norrbottens eller Västernorrlands/Jämtlands Handbollsförbunds länslagsverksamhet. Dessa
eventuella samarbeten regleras i separata avtal mellan förbunden.