Ansökan om mikrobidrag
(SFS 2015:210)
Sökande (företag)
Namn
Personnummer/organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Telefon
Mobiltelefon
F-skattebevis
Finns
E-post
Kontaktperson på företaget
Finns ej
Kommun där investeringen ska genomföras
Verksamhetskod (SNI-kod)
Företagets bank
Bankens namn
Bankens adress
Kontaktperson på banken
Kontaktpersonens telefonnummer
Företagets verksamhet
Beskrivning av förtagets verksamhet, affärsidé, marknad, konkurrens osv. Använd separat bilaga om utrymmet inte räcker.
Ansökan om mikrobidrag
(SFS 2015:210)
Beskrivning av planerad investering
Bidrag kan ges till investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, mjuka investeringar (marknadsföring,
kompetensutveckling, etc) om dessa investeringar väntas leda till att förtaget växer och ger ökad sysselsättning.
Investeringen får uppgå till max 60 000 kr och bidraget får maximalt uppgå till 50% av godkända utgifter dock
högst 30 000 kr. Specificera investeringarna. Använd separat bilaga om utrymmet inte räcker.
Sysselsättning
Sysselsatta i företaget
Antal män
Antal kvinnor
Totalt
0
0
Antal sysselsatta vid ansökan
Beräknat antal sysselsatta efter investeringen
Ekonomisk tillväxt
Året före investeringen 1)
Investeringsåret 2)
3 år efter investeringen 3)
Företagets omsättning (försäljning) kr
1) Hämtas från årsbokslutet, 2) Hämtas från resultatbudget, 3) Hämtas från flerårsbudget eller uppskattas
Investerings- och finansieringsplan
Investering
Kr Finansiering
Byggnader (specificera)
Eget kapital
Maskiner (specificera)
Banklån
Marknads-, prodiktutveckling (specificera)
Checkkredit
Kompetensutveckling (specificera)
Mikrobidrag
Summa
0 Summa
Kr
0
Ansökan om mikrobidrag
(SFS 2015:210)
Bidrag lämnas inte till investering som påbörjats innan ansökan om stöd inkommit till region
Östergötland.
Mikrobidrag utbetalas alltid i efterskott. Företaget måste försäkra sig om att annan finansiering finns till
dess stödet utbetalas.
Sökt mikrobidrag
Investeringsbelopp
Sökt mikrobidrag
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnats i ansökan och i bilagor är riktiga. Samtidigt medges att
företagets kreditgivare och revisorer får lämna uppgifter som är nödvändiga för att bedömningen av ansökan.
Undertecknad är också medveten om att Länsstyrelsen rutinmässigt tar kreditupplysning på företag och ägare.
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare med namnförtydligande
Namnförtydligande
Till ansökan bifogas:
Senaste årsbokslut
Aktuellt registreringsbevis (PRV)
Ansökan med bilagor sänds till:
Region Östergötland
Samhällsbyggnad
581 91 Linköping
Väl ifylld ansökan förkortar
handläggningstiden!