Kopia av Bilaga 3. Enkät HLR

advertisement
Bilaga 3
Frågeformulär - Din kunskap om hjärt-lungräddning (HLR)
-ringa in alternativ som passar Dig
1. Är Du:
Kvinna
Man
2. Vilken relation har Du till Din närstående som nyligen varit inlagd på hjärtintensiven?
Make/ sambo
Maka/ sambo
Särbo
Vän
Barn
Förälder
Syskon
Annan släkt
Annan ________________________________________
3. Vilken åldersgrupp tillhör Du?
yngre än 14 år
15-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
75-84 år
äldre än 85 år
4. Har Du någon kännedom om HLR ?
Nej, ingen alls
Nej, ingen alls, men vill gå utbildning i HLR
Känner till hur man går till väga vid HLR och varför, men inga djupare kunskaper
Insatt, är på någon nivå utbildad i HLR
Annat ______________________________________________
5. Har Du någon i utbildning i HLR?
Nej, ingen alls
Ja, S-HLR = HLR grundutbildning
Ja, D-HLR = HLR grundutbildning + hjärtstartare
Ja, A-HLR = HLR grundutbildning + hjärtstartare + läkemedel
Ja, Barn-HLR
Annat ____________________________________________
6. Hur/ var fick Du Din HLR-utbildning?
Via arbetet
Via HLR-rådet
Utbildning anordnad av någon organisation t.ex Röda korset
Är själv utbildare i HLR
Annat ______________________________________________
7. Har Du någon gång gjort HLR på någon person utanför sjukhus?
Nej
Ja
Har hjälpt till att larma 112, men inte gjort HLR
Annat ________________________________________________
8. Har Du någon gång känt behov av att kunna HLR vid ett hjärtstopp?
Ja
Nej, jag har redan kunskap
Osäker
Annat _________________________________________________
9. Har någon av Dina närstående drabbats av hjärtstopp?
Nej, aldrig
Ja, min närstående som delar boende
Ja, min närstående som jag inte delar boende med, men som jag träffar nästan dagligen
Ja, min närstående som jag inte delar boende med, som jag träffar 1 ggr/v eller mer
Ja, min närstående som jag inte delar boende med, som jag träffar mindre än 1 ggr/mån
10. Vilken kunskap anser Du att du har i HLR?
Tillräcklig
Otillräcklig
Ingen alls
Annat _______________________________________
11. Känns det angeläget att kunna HLR i allmänhet?
Ja
Nej
Vet ej
Annat _________________________________________
12. Vet Du vad en hjärtstartare är?
Ja
Nej
Osäker
Annat ____________________________________________
13. Vet Du hur man använder en hjärtstartare?
Ja
Nej
Osäker
Annat_______________________________________________
14. Har Du någon gång använt en hjärtstartare?
Ja
Nej
Annat _______________________________________________
15. Hur upplever Du det känslomässigt att svara på frågor om hjärtstopp och hjärtlungräddning?
Känns känslomässigt upprörande/ jobbigt
OK, men tankar om liv och död kommer upp
Känns OK
Känns viktigt att få vara delaktig till att öka kunskapen i hjärt-lungräddning
Annat _______________________________________________________
16. Tycker Du att det ligger i allmänhetens intresse att utbilda människor i samhället på
ett bättre sätt än vad som görs idag?
Ja
Nej
Vet ej
Annat ___________________________________________________________
Tack för Din medverkan!
Download