Checklista Överlämning projekt_fastighet

F A S TI G H E TS F Ö R V A L T N I N G E N
Checklista
Överlämning projekt/fastighet
Köp
Försäljning
Ombyggnad
Nybyggnad
Rivning
Underkontonummer:
Projektnummer:
Objekt:
Projektledare:
Förvaltare:
Datum:
Driftbolag:
Besiktningsprotokoll
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
OVK. Protokoll överlämnat.
Elrevision
Hissar, besiktningsprotokoll/installationsintyg
Skyddsrum
Kyla protokoll (inlämnas till miljö och FF)
Sprinkler, funktions- och provningsprotokoll
Sprinkler, besiktningsintyg
2-årsbesiktning (garantibesiktning)
5-årsbesiktning (garantibesiktning)
Abonnemang
Värme
Vatten
El
Renhållning
Sotning
Telefon (hiss, uppkoppling, drift)
Driftmöten
Driftmöten inbokade (3-5 st)
Provningar/servicebesök
Vinter- och sommarprov inbokade
Servicebesök inbokade
Dokumentation
Pärmar (samtliga)
Kravspecifikation för Cad och andra digitala
handlingar distribuerade av projektledare vid
projektstart
Relationsritningar och andra digitala handlingar
(analoga och digitala) överlämnade till
projektledare
Energideklaration/energiberäkning
Objektorienteringspärm
Dokumentation överlämnad till driftbolag
Nödljus, förteckning
Filterlistor (ventilation)
Utbildningar/information
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
PL
FV
Kommentar
Utbildning/information till brukare
Utbildning/information till driftbolag
Utbildning/information till
Fastighetsförvaltningen
Skötselinstruktioner av golvmaterial
Servicekontrakt/kontrollbesiktningar
Service under garantitiden
Material som ingår i service
Serviceavtal tecknade efter garantitidens slut
Brandsläckarservice
Service av takluckor och ventilationsfönster i
fastigheter med brandlarm 1 gång/år
Portar, serviceavtal
Dörrautomatik serviceavtal
Kyla protokoll (inlämnas miljö?)
Sprinkler, funktions- och provningsprotokoll
Sprinkler, besiktningsintyg
Sprinkler, serviceavtal
Service under garantitiden/serviceavtal
Mark
Lek
Grönt
Snöröjning
Rutiner och kommunikation
Uppföljning/erfarenhetsåterföring. Projektledare
kallar deltagare: projektledare, brukare, förvaltare
och projektörer. Inom 2 år.
Säkerhet
Larmunderlag
Abonnemang GSM/telefon
Ritningar säkerhet
Multicom, protokoll/avtal
Brandlarm protokoll
Anläggarintyg
Övrigt
Försäkringar/skadedjur
Hyresavtal upprättas/avslutas
Driftbolagsavtal
Driftbolag säkerhet (passage och inbrottslarm)
Nycklar och larmbrickor
Mätaravläsning
Inläggning av objekt i Fasit? Rutiner?
Information till felanmälan
Inläggning av garantier och service i Fasit
Information till ekonomiavdelning
PL
FV
Kommentar