KVÅ - Swespine

advertisement
Svenska Ryggregistret
OPERATIONSFORMULÄR
DEGENERATIV LÄNDRYGG
Vårdparametrar
Patientbricka
Datum (år-mån-dag)
Opdatum
Typ av ingrepp (KVÅ) (forts )
25. PLIF/TLIF (NAG99)
Utskriven
Patient inlagd vid annan klinik
(=Endast opdatum ifylles ovan)
20. Instrumenterad/global fusion -främre och bakre
1. Ja
0. Nej
approach (NAG49+NAG79)
16. Diskprotes (NAB94)
26. SI-ledsfusion (NEG49)
Diagnos ((ICD) & (Glassmanscore))
Ringa in alternativ (2 alternativ möjliga)
1.
Paramediant diskbråck (M51.1 K) (akut 223 eller elektiv 523)
14. Centralt diskbråck (M51.1K) (akut 222 eller elektiv 522)
15. Diskbråck med Cauda Equina Syndrom
(M51.1K+G83.4) (824)
16. Foraminalt/Extraforaminalt diskbråck (M51.2K) (223)
2.
Central spinal stenos utan degen olisthes (≤ 3mm)
27. Spinal korrektion + kotkroppsosteotomi (NAT29+NAK19)
28. Spinal korrektion utan kotkroppsosteotomi (NAT29)
29. Extirpation Coccyx (NAK99)
30. Interspinal spacer (ABC28)
31. Fusion efter dekompression av stenos (NAG*+ZSA00)
32. Excision av synovialcysta (NAM39)
99. Annat ingrepp, utan imp (ange KVÅ)________________
100. Annat ingrepp, med impl (ange KVÅ)________________
(M48.0K) (562)
13. Central spinal stenos med degen olisthes (> 3mm)
(M48.0K + M47.8) (542)
3.
Elektiv/Akut operation
Lateral spinal stenos/recess stenos (M48.8K) (563)
1 Elektivt inlagd
2 Akut inlagd
17. Foraminal stenos (M99.6K) (533)
4.
Spondylolys/Spondylolisthes, isthmisk
(M43.0/M43.1) (643)
5.
Segmentrelaterad smärta med/utan olisthes (M99.0) (431)
Opererad nivå/Sida
18. Sagittal imbalans (M40.3) (451)
6.
Degenerativ scolios med/utan stenos (M41.8) (654)
19. Coccygodyni (M53.3)
Proximalt
1. Höger
Distalt
2. Vänster
20. SI-ledbesvär (M46.1)
3. Bilateralt
21. Synovial facettledscysta (M67.2) (563)
22. Ryggsmärta (ny/kvarstående) efter dekompression
för stenos (M47.9) (461)
Cobbvinkel
___________ gr
(Ifylles vid degenerativ skolios med/utan stenos)
99. Annan/Andra (Ange ICD-kod/er ) _________________
Implantat
Typ av ingrepp (KVÅ)
Främre Implantat (NAG49/99)
Nivå
Ringa in alternativ
Ja
1.
Diskbråcksoperation konventionell (ABC26)
2.
Diskbråcksoperation mikroskopisk (ABC16)
Nej
Prox
Om ja, fyll i implantatlista
Dist
Bakre implantat (NAG79)
Nivå
21. Diskbråcksoperation endoskopisk (ABC07)
22. Dekompressionsoperation - ej medellinjesparande
(ABC36/56)
23. Dekompressionsoperation-medellinjesparande (ABC99)
5.
Dekompr + bakre fusion u. instrument (ABC56+NAG69)
6.
Dekompr + bakre fusion m. instrument (ABC56+NAG79)
Ja
Nej
Prox
24. Dekompression + PLIF/TLIF (ABC56+NAG99)
Om ja, fyll i implantatlista
7.
Bakre fusion utan instrument (NAG69)
Saknas impl i listan var god fyll i fritext
8.
Bakre fusion med instrument (NAG79)
9.
ALIF (NAG49)
Används mer än 1 instrument/implantat, kryssa samtliga
i implantatlistan (total nivå anges ovan)
Forts nästa spalt…
Dist
Reoperation under aktuellt
vårdtillfälle (KVÅ)
Bentransplantat (KVÅ)
Flera svarsalternativ är möjliga
Typ av åtgärd
0
Inget
2. Blodstillning/utrymning av hematom (NAW89)
1
Autologt – crista (NAN09)
8. Reparation av duradefekt (NAW99)
2
Autologt - spinalutskott/lamina (NAN09)
14. Dränage av djup infektion (NAW69)
7
BMP (NAN99)
5. Extraktion av implantat/osteosyntesmaterial
4
Mineral (keramik, hydroxiapatit etc) (NAN99)
99
Annat .............................................................
......................................................................
(NAU49)
4. Omplacering av implantat/osteosyntesmaterial
(NAW99+NAG*)
10. Redekompression (ZSZ00)
99. Annan åtgärd (ange KVÅ) ____________________
Profylax
Antibiotikaprofylax
1. Endos
2. Flerdos
0. Nej
1. Ja
0. Nej
Komplikation/Reopereration efter aktuellt
vårdtillfälle (ICD/KVÅ)
Orsak till reoperation efter återinläggning (ICD)
Trombosprofylax
1. Djup infektion (T81.4/T84.6/T84.7)
2. Diskit/Spondylit (T81.4)
3. Infektion tagställe (T81.4E)
Hur har operationen finansierats?
4. Smärta tagställe (T88.8)
5. Lossnat implantat/osteosyntesmaterial (T84.8K)
6. Brott på implantat/osteosyntesmaterial (T84.2K)
1. Med offentliga medel
7. Liquorläckage (T81.3)
2. Med privata medel
(personliga, sjukvårdsförsäkring, företag)
10. Recidivdiskbråck (M51.1K)
19. Restenos (M48.0)
17. Hematom (T81.0)
Komplikation under akt vårdtillfälle (ICD)
18. Besvär av implantat/osteosyntesmaterial (T84.3)
13. Pseudarthros (M96.0K)
14. Kvarvarande stenos (M480)
15. Malalignment (T98.3)
1
Ja
0 Nej
99. Annan orsak (ange ICD) ______________________
Reoperationsdatum
Dödsfall (Z02.7A)
Trombos (I82.9)
Typ av åtgärd efter återinläggning (KVÅ)
Lungemboli (I26*)
9. Exstirpation av recidivdiskbråck (AWW99+ABC16/26)
UVI (N39.0)
5. Extraktion av implantat/osteosyntesmaterial (NAU49)
Urinretention (R33.9)
10. Refusion (NAW99+NAG*)
Blödning/Hematom (T81.0)
Sårinfektion (T81.4)
Nervrotskada (T81.2)
17. Dränage av djup infektion (NAW69)
4. Omplacering av implantat/osteosyntesmaterial
(NAW99+NAG49/79/99)
8. Reparation av duradefekt (AWW99)
Cauda equina syndrom (T812 + G83.4)
11. Redekompression (samma nivå) av reststenos (ZSZ00)
Durarift (T81.8W)
18. Redekompression (samma nivå) av recidivstenos
Felplacerat implantat/osteosyntesmaterial (T84.2)
Kärlskada (T81.7)
Annan (ange ICD) _______________________
(AWW99+ABC56)
19. Utrymning av hematom (NAW89)
99. Annan åtgärd (ange KVÅ)_____________________
..........................................................................
Ver 4.1 160314/4S
Glassman – Classification LBP
Sjuklighet ASA Finns i anestesijournalen
Ifylles ej av kirurger.
For description see below
1. ASA1 (I övrigt frisk)
Value:
2. ASA2 (Lindrig systemsjukdom)
1 Symptoms
(1–8)
2 Structural
Pathology
(1–7)
3 Compressive
pathology
(1–5)
3. ASA3 (Allvarlig systemsjukdom)
4. ASA4 (Livshotande systemsjukdom)
5. ASA5 (moribund)
Ledtider
År
Mån
Dag
1. Remitteringsdatum – datum som avsändaren
skrivit på remissen. (Vid egenremiss, pat remitterar
sig själv, datum när remissen reg i journalsystem)
(Ifylles av sekreterare)
2. Datum för första mottagningsbesök hos kirurg
(Ifylles av sekreterare)
3. Var patienten färdigutredd vid punkt 2
1. Ja
2. Nej
(Ifylles av läkare)
(=var allt klart för att ta beslut om op eller inte op,
eller behövdes ytterligare utredning med rtg/MR etc vilket bidrog till att förlänga tiden till kirurgi)
GLASSMAN SCORE Vi har valt att använda den engelska versionen av översättningsskäl
Description: Low back pain (LBP) is a symptom, not a diagnosis. The failure to differentiate underlying
diagnoses in patients complaining of LBP is one of the primary reasons that studies examining treatments
for LBP have yielded inconsistent results. To design a lumbar spine registry such that the accumulated
data provide applicable guidance for clinical treatment, incorporation of a functional diagnostic matrix
is critical.
This score has proved to be simple enough for use in clinical practice but granular enough to differentiate
characteristics that impact clinical outcome. It is used in ICHOM international comparison cooperation
You are asked to provide a three-digit diagnostic code, specifying:
Symptoms/ Structural pathology/Compressive pathology
f.ex: 223 = Leg pain dominant Acute + Disc pathology with normal disc height + Lateral compression
Glassman - Symptoms
Ver 4.1 160314/4S
Glassman - Structural pathology
Glassman - Compressive pathology
Referens:
Glassman SD1, Carreon LY, Anderson PA, Resnick DK. A diagnostic classification for lumbar spine
registry development. Spine J. 2011 Dec;11(12):1108-16
Ver 4.1 160314/4S
Implantatslista
Bakre implantat/
diskprotes
99 Annat, ange produkt nedan
22 AO-halsplatta
87 Aperius
Uppdaterad 2011-11-09
84
139
100
Bakre implantat/
diskprotes forts
In-Space
InSwing-Swemac
Iriombur
113
114
115
107 Ardis TM PLIF,TLIF Zimmer
78 Array
Ascent™ - Blackstone
23 Orthofix -Swemac
8
65
Isola
Java
126
127
108
Java Instinct Zimmer
128
135 Ascent LE
72 Altius M-INI
119
120
JULIET PO PLIF bur-Anatomica
JULIET TL TLIF bur-Anatomica
129
130
24 Atlas Cable
121
131
56 AVS TL
122
14 Axon
123
JULIET PO PLIF bur-Anatomica
JULIET TI TLIF bensub till burAnatomica
JULIET ALIF bensub till burAnatomica
25 BAK/C
124
26
77
116
60
27
6
15
28
2
94
11
62
BAK/L
Ballista
Beacon -Globus
Brantigan Ramps
C1-C2 Access System
CD
Cerklage/kabel
Cervifix
Click-X
Coflex
Corin
Cross titan
125
89
106
13
82
58
112
101
59
32
76
75
29
5
93
53
10
30
85
117
16
73
12
Danek-kabel
Diapason
Discovery
Duralagning
Dynalok
Dynesys
Ellipse Romeo 2 Anatomica
Ellipse Globus
Enbart skruvar
ESL
Expedium
118
68
136
142
71
74
Expedium Viper DePuy Spine
Fidji PLIF bur
Firebird
Forza-Swemac
Harmony Retractor
IBEX
ICON™ -Blackstone Orthofix 31 Swemac
88 IDI Biomet
132
Bakre implantat/
diskprotes forts
Revere 4.5-Globus
Revere 5.5mm -Globus
Revere 6.35 -Globus
ROMEO MONO SCREWAnatomica
ROMEO POLY SCREW-Anatomica
ROMEO PREBENT ROD stagAnatomica
ROMEO STRAIGHT ROD stagAnatomica
ROMEO SET SCREW-Anatomica
ROMEO SPONDYLO POLY
SCREW-Anatomica
ROMEO TRANSVERSE
CONNECTOR-Anatomica
90 Sequoia
SFS - Blackstone Orthofix 36 Swemac
37
98
38
39
96
110
19
83
40
138
55
95
Sofwire
Solfix
Spine Cable System
Starlock
Stryker bur
ST-360 Zimmer
Summit
Synaps
Synexbur
TDX -Swemac
Techtonix
TL Peek spacer
33
109
17
57
34
63
64
79
102
35
70
JULIET OL OLIF bur-Anatomica
JULIET OL OLIF bur inkl bensubAnatomica
K2M Mesa
K2/Range
Legacy
Lentur Cable System
Leopard
Mantis -Stryker
Matrix
Monarch
MOUNTAINEER™
Neolif PLIF
Neolif TLIF
Newbridge™ - Blackstone Orthofix Swemac
NexLink Zimmer
Oasys
OIC
Olerud Cervical
Olerud MkII
Olerud PF
Omega 21 LP
Opalbur
Pangea
NXT Pathfinder- Zimmer
41
42
43
44
45
46
103
104
69
47
54
4
140
141
137
18
80
PF
Pillar PL-Swemac
Pilllar TL-Swemac
Phoenix
Plattbaserat system
Polaris 5.5
133
9
111
67
97
7
TM 100 ALIF
TM 300 TLIF
TM 400 ALIF
TM 500 PLIF
TM VBR 11
TM VBR 21
T-Pal
Travios
TraXis TLIF bur
Trinica Select halsplatta
Trio
TRYPTIK LA LAMINOPLASTY
STAPLE-Anatomica
TSRH
UniWallis Zimmer
Universal Clamp
URS
USS
81
91
Polaris 6.35
PVP
48 USS Fraktur
49 USS II
Ver 4.1 160314/4S
Bakre implantat/
Diskprotes forts
50
51
66
20
105
92
21
1
Bakre implantat/
diskprotes forts
Bakre implantat/
diskprotes forts
USS Pediatric
USS VAS
Wallis
VEPTR
VEPTR II
Vertecom V
Vertex
VSP
3 XIA
61 X-Stop
52 X-Tentzbur
YODA dynamiskt impl134 Anatomica
Ver 4.1 160314/4S
Främre implantat/
diskprotes
99 Annat, ange produkt nedan
35 3°™ -Blackstone Orthofix -Swemac
36 ABC-platta
28 ADD
37 Antares
109 Ardis
127 Aaro Anterior Spine System
135 Assure cerv -Globus
38 ATB platta
39 Atlantis100 AVS TL
40 AxiaLIF™ -TranS1®
113 BAGUERA diskprotes
149 BAGUERA C -Anatomica
BAGUERA L FIXED NUCL till
150 diskpr -Anatomica
BAGUERA L MOBILE NUCL till
151 diskpr -Anatomica
152 BAGUERA L diskpr -Anatomica
1 BAK
41 BAK/C
42 Brantigan
3 Brantigan cage
4 Brantigan Ramps
12 Bryan diskprotes
142 Caliber -Globus
43 Capstone TLIF
17 Cervicore
114 Cervilift
44 Cervios
120 Cervios chronos
133 Coalition cerv -Globus
134 Colonial cerv -Globus
95 Concord
147 Confidence -DePuy Spine
125 Cornerstone bur
Construx™ Mini - Blackstone
45 Orthofix -Swemac
Construx™ PEEK VBR-Blackstone
46 Orthofix -Swemac
91 Crescent
47 CSLP
48 CSLP Classic
49 CSLP Narrow
50 CSLP VA
51 CSLP vario
52 CSLP-platta
53 Dens Access
110 Discovery
81
108
121
90
93
10
24
163
29
13
143
145
32
126
Främre implantat/
diskprotes forts
Duralagning
Dynamics
ECD
Expedium anterior
Fidju PLIF cerv bur
Flexicore diskprotes
Fusionsbur
Hallmark -Swemac
Harms
Hedrocel
Independence -Globus
Intercontinental -Globus
Interkorporalt
IRIOM
62
136
5
82
162
112
92
137
141
22
148
63
64
83
Främre implantat/
diskprotes forts
ProDisc-L
Providence cerv -Globus
Ray Cage
Reflex hybrid
Reliant -Swemac
Sasca bur
SC-AcuFix
SecureC cerv -Globus
Signature -Globus
Skruv enbart
Skyline -DePuy Spine
SLIM-LOC™
SMA staples
Solis
153 JULIET ALIF Bur -Anatomica
107 Solitär
33
94
26
9
11
104
55
30
34
96
23
66
105
115
140
67
68
69
70
71
Stagbaserat
STALIF
Structure Biomet
Stryker bur
Sustain O -Globus
SynCage C
SynCage LR
Synex
Synex C
Synex LR
72
123
7
73
86
88
Synfix LR
SynMesh
Synthes
Telefix
TLIF-bur
TLIF Leopard
56
87
111
146
57
89
18
2
58
KASS
Kineflex
Kyfoplastik
LINK-Charité diskprotes
Maverick diskprotes
Maxan Biomet
Meshbur-rund
Modul'icx
Märlor
Neocif
NGage™ Mesh - Blackstone
Orthofix -Swemac
OIC
Opal bur
Orbit R -Globus
Orion
Orosco Titan
PCM
PDN
PDR TranS1
116 TM 100 ALIF
117 TM 400 ALIF
19 Pegasus
118 TM VBR 11
164
20
21
14
59
60
25
8
61
122
119
97
106
128
74
144
15
131
135
139
Pillar SA-Swemac
Platta dynamisk
Platta rigid
Plivios
PNR TranS1
Premier
Prestige
Prodisc
ProDisc-C
Prodisc-C Nova
TM VBR 21
TPS-C
TPS-TL
TM-S Zimmer
Trabecular MetalTranscontinental -Globus
Travios
Trinica ALP Zimmer
Trinica Select -Zimmer
TRUSS -Globus
Ver 4.1 160314/4S
Främre implantat/
Diskprotes forts
TRYPTIK CA CERV CAGE 154 Anatomica
TRYPTIK SCREW till cerv pl155 Anatomica
TRYPTIK REVISION SCREW till
156 cerv pl-Anatomica
TRYPTIK MC CERVICAL CAGE157 PLATE, cervikal bur och platta
TRYPTIK PLATE FOR CAGE cerv
158 pl till bur-Anatomica
TRYPTIK PL CERVICAL PLATE
159 cerv pl-Anatomica
TRYPTIK CA CERVICAL CAGE
160 BENSUBST -Anatomica
TRYPTIK MC CAGE
PLATEBONESUBST Cerv bur
161 platta ink bensub-Anatomica
75 UNIPLATE™
Unity™ Plating syst-Blackstone
76 Orthofix -Swemac
16 VarLock
129 VBR-L Zimmer
130 VBR-S Zimmer
31 VBR - Ulrich
77 Vectra
124 Vectra-T
78 Ventrofix
79 Venture halsryggsplatta
27 Vertebroplastik
80 Vertestack
132 VLIFT -Stryker
98 VueLock
84 Xia Anterior
138 XPand -Globus
85 X-tentzbur
101 Zero-P
Främre implantat/
diskprotes forts
Främre implantat/
diskprotes forts
Ver 4.1 160314/4S
Download