Välkommen till Malmö! - Council of European Municipalities and

SVENSKA
2 April
No 1 / 2
2009
EN
ö SWED
m
l
a
M
24th GENERAL ASSEMBLY OF CEMR • 24e ETATS GÉNéRaUX DU CCRE
CEMR:s 24:e GENERALFÖRSAMLING • APRIL 22-24 2009
Photo: Malmö stad
Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö
Välkommen till Malmö!
Jag och Malmö är stolta att stå som värdar för CEMR:s 24:e kongress. Vi är glada att vara mötesplatsen för det största lokala och
regionala evenemanget i Europa, i en tid där städer och regioner
står inför mycket svåra utmaningar.
Under tre dagar kommer tusen lokala
och regionala representanter vara
här för att diskutera – alla vill de ivrigt
dela med sig av sina erfarenheter och
tankar.
Under nittiotalet gick Malmö igenom
en djup industriell och ekonomisk
kris. Sedan dess har Malmö förvandlats från att vara en industristad till att
vara en hållbar stad, och vi har stått
som värd för många internationella
konferenser på det temat. På plats i
Vår kongress i Malmö heter ”Rustad för framtiden?” och fokuserar på hur Europas lokala och regionala myndigheter förbereder
sig för de många förändringar och utmaningar de står inför –
både demografiskt, tekniskt, klimatmässigt och juridiskt.
Fram till nyligen kunde dock ingen
förutse konsekvenserna av den ekonomiska och finansiella jordbävning
som nu skakar våra städer och regioner. Därför bestämde vi för några
veckor sedan att behandla ämnet
på kongressen: Hur hanteras krisen
i städer och regioner, och på vilket
sätt är städerna och regionerna viktiga för att övervinna den.
eras under flera dagar. Det är den
bästa platsen för lokala och regionala representanter att stråla samman med sina motsvarigheter från
hela Europa, för att utbyta idéer och
erfarenheter med medlemmar av
de europeiska institutionerna och
experter på lokal och regional ekonomi, miljöfrågor, sociala frågor och
mycket annat.
CEMR:s kongress hålls vart tredje
år. Det är fortfarande det största
europeiska forumet för lokala och
regionala myndigheter, och arrang-
Vi arbetar dagligen med ett brett
urval av frågor, såsom att stärka städernas och regionernas röst i den
Europeiska unionen, se till att EU:s
Nr 1, 22 april 2009 Kongressens sista plenarsammanträde heter ”Framtiden börjar nu!”. Så
passande… Framtiden för våra städer och regioner börjar den 24 april –
efter tre dagars debatt och diskussion
kommer vi alla att resa hem starkare
och bättre rustade för att möta framtiden.
Ilmar Reepalu
kommunalråd i Malmö
lagstiftning tar hänsyn till lokala och
regionala myndigheters tankar och
behov, hjälpa städer och regioner
att utvecklas på ett mer hållbart och
inkluderande sätt, hjälpa dem att
hantera chocken efter finanskrisen,
främja jämlikhet mellan könen, förbättra servicen gentemot medborgarna, modernisera sammanlänkandet av städer m.m.
När du tittar igenom kongressprogrammet kommer du att se att alla
frågorna är med. Jag välkomnar dig
till platsen där vi tar pulsen på Europas städer och regioner de kommande tre dagarna!
Photo: CEMR
Rustad för framtiden?
Malmö kommer ni att kunna besöka
Västra Hamnen som är en ny stadsdel
byggd med mycket höga ambitioner
när det gäller hållbarhet, och som
dessutom blivit en internationell turistattraktion. Men det finns också
många andra alternativ: ett exempel
är studiebesöket ”Integration över
regiongränserna” där deltagarna får
lära sig vikten av att samarbeta i stället för att konkurrera i en värld där
världsekonomin styr.
Michael Häupl, Borgmästare och guvernör
i Wien, CEMR:s ordförande
Michael Häupl
Borgmästare och guvernör i Wien
CEMR:s ordförande
Nyhetsbrev för CEMR:s 24:e kongress
SIDA 1
Sammansvetsade genom
en känsla av solidaritet
Photo: European Commission
ett förslag på en ekonomisk återhämtningsplan. Vi har enats om en
gemensam ram för samarbetet på
europanivå. Vi har åtgärder för de
första grupperingarna, och vi stärkte
genomförandet av dessa i Europeiska
rådet i mars. Samtidigt har EU tagit
initiativet och föreslagit att G20-länderna ska arbeta tillsammans för att
skapa en ny internationell ekonomisk
arkitektur.
Den här processen sänder en viktig
politisk signal: Europa har bestämt
sig för att vinna mot den ekonomiska krisen. Europa står också redo
att spela ut sitt trumfkort genom sin
ekonomiska solidaritet.
Meddelande från José Manuel
Barroso, Europeiska kommissionens ordförande
Jag kan tyvärr inte vara med på kongressen i Malmö, men jag skulle ändå
vilja framföra en hälsning till Europas
städer och regioner.
Vi har gett oss in i en avgörande politisk process som tar sikte på att ta
oss ur en kris som saknar motstycke.
Sedan november har vi arbetat med
att förebygga en kollaps av det ekonomiska systemet. Vi har lagt fram
För att lyckas måste vi agera på tre
fronter.
Första fronten innebär att vi måste
återupprätta förtroendet för ett mer
livskraftigt, transparent och bättre
reglerat ekonomiskt system. Vi gör
snabba framsteg. Kommissionen har
redan antagit ett antal konkreta initiativ som syftar till att reformera det
nuvarande systemet, och flera grepp
väntar. På global nivå mötte G20mötet stora utmaningar den 2 april i
London då man la grunden till en ny
global ram för ekonomisk styrning.
De politiska insatserna var enorma.
Som nummer två har Europa samlat
sina styrkor för slaget vid den realekonomiska fronten.
ED:s koordinerade återhämtningsplan kommer att mobilisera 3,3 % av
Europas BNP under 2009 och 2010.
Kommissionen har bland annat föreslagit att man ska öka hastigheten
på ED:s utgiftsprogram: medlemsstaterna och regionerna kommer under
2009 att få förskottsutbetalningar på
totalt 11,2 miljarder.
Planen kommer att stimulera aktiviteterna på kort sikt medan det
långsiktiga målet siktar på konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Vi får
inte tappa fokus på framtidens stora
utmaningar:
kunskapssamhället,
innovation, den gröna ekonomin och
energisäkerheten.
Jag vill uppmana lokala och regionala
myndigheter att fokusera på dessa
investeringar som ger ”hög avkastning”. Därför är jag tacksam över att
ED har godkänt kommissionens idé
att fördela fem miljarder euro för
investeringar i strategiska energiprojekt och bredbandssatsningar på
landsbygden. Det är ni som berörs
mest av det här beslutet.
Nummer tre utgör slaget vid den
sociala fronten – vår viktigaste prio-
ritering. Vi måste göra allt vi kan för
att minska konjunkturnedgångens
kostnader för de europeiska medborgarna.
Vi vill hitta lösningar för att hjälpa företag att behålla sin personal, hjälpa
arbetslösa att hitta arbete, och vi vill
investera i kunskap. Kommissionen
har startat en bred process för vägledning i dessa avgörande frågor.
Den europeiska nivån kan fungera
som en katalysator för ett tillvägagångssätt i samförstånd med de sociala parterna samt andra intressenter
som vill modernisera vår sysselsättningspolitik. Tillsammans med de sociala parterna och ordförandelandet
arrangerar vi för detta ändamål ett
toppmöte om sysselsättning i maj.
Avslutningsvis vill jag nämna att trots
svåra tider kliver européerna fram
enade och handlar som en enhet. När
vi svetsas samman av en känsla av
solidaritet och sammanhang har den
europeiska dimensionen – där den
enskilda marknaden och euron är två
fantastiska exempel – inte bara visat
att Europa är högeffektivt, utan också
bevisat dess förmåga att skydda oss
alla. Häri ligger våra största möjligheter att lyckas, och de europeiska regionerna kommer att vara en av de viktigaste aktörerna i vår återhämtning.
EIB-lån till hållbara
samhällen
Photo: European Commission
Europeiska städer och regioner står inför utmaningen att
hitta effektiva lösningar för
att uppfylla hållbara mål, särskilt när dagens finansiella
och ekonomiska förhållanden kommer att försämra inkomstnivåerna. För att kunna
nå målen lär således lånebehovet öka snabbt.
Europeiska investeringsbanken har
länge stöttat utvecklingen av europeiska städer och regioner. Banken
finansierar faktiskt det typiska globala urvalet av investeringsområden
i tätorterna. Boende, utbildningsoch hälsoresurser, energieffektivitet
i byggnader, hållbara mobilitetslös-
Nr 1, 22 april 2009 ningar och återanpassning av försämrade infrastrukturer i tätorten
(såsom fjärrvärme, avlopp och tunnelbanesystem) har blivit mer och
mer centrala i EIB:s verksamhet.
Inom det här ramverket är banken
övertygad om att: (i) hållbarhet är
nyckeln, (ii) det är viktigt att ha en
tydlig vision och integrerad planering, och (iii) det är avgörande att
säkra finansieringen genom tillförlitliga, innovativa och flexibla finansieringsalternativ.
Banken leder flera initiativ som delas
särskilt med Europeiska kommissionen i syfte att harmoniera och
öka hastigheten på nyskapandet i
tätorten. Samtidigt tar man hänsyn
till möjligheterna för privat finansiering vid sidan av offentliga medel.
Nyhetsbrev för CEMR:s 24:e kongress
Målet är att hjälpa myndigheterna
att identifiera och förbereda bra ansökningsunderlag som kan lösas in
av banken.
Eftersom EIB kan bidra till investeringar på många olika sätt bör intressenter som arbetar med hållbar
utveckling i tätorten och regionalt
se oss som en strategisk partner.
Bankens slutliga mål är att hjälpa
lokala myndigheter att öka medborgarnas livskvalitet, och är därför
öppen för de lokala behoven och
för att genom olika skräddarsydda
lösningar uppfylla ett brett urval av
finansiella behov.
Eva Srejber
Viceordförande Europeiska investeringsbanken (EIB)
SIDA 2
Photo: CEMR
Vi bygger Europa tillsammans!
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är en av Regionkommitténs viktigaste
partnerförbund.
Vi har utvecklat ett nära och effektivt
samarbete under åren, och sedan
2002 undertecknar Regionkommittén och CEMR handlingsplaner som
utgör grunden för ett strukturerat
samarbete. I många frågor har det
här samarbetet förvandlats till ett
strategiskt förbund som gjort att
CEMR och Regionkommittén har
lyckats placera lokala och regionala
myndigheter i hjärtat av den europeiska debatten, genom gemensamma
politiska handlingar i frågor som Europeiska konventet eller reformen av
regionalpolitiken.
Vi måste fortsätta samarbeta och
sträva efter att tillsammans möta utmaningarna som kommer under de
närmaste månaderna. Valet till Europaparlamentet blir den första. Det är
en möjlighet för oss att försöka förklara för de europeiska medborgarna
hur viktigt valet är och övertyga dem
om att rösta. Finanskrisen är den
andra utmaningen, eftersom det är
vårt gemensamma ansvar att skapa
konkreta lösningar för ekonomisk
återhämtning och skydda våra medborgare för krisens konsekvenser. Vår
tredje gemensamma utmaning är decentraliserat samarbete: Här måste vi
ha perspektiv nog att forma en värld
med mer rättvisa och solidaritet,
samtidigt som vi visar att lokala och
regionala myndigheter spelar en avgörande roll i viktiga frågor.
Jag hoppas verkligen att Regionkommittén och CEMR fortsätter att utveckla gemensamma strategier och
projekt för att föra Europa närmare
sina medborgare och hjälpa lokala
och regionala myndigheter över hela
Europa att hitta konkreta och effektiva lösningar på våra medborgares
bekymmer.
Luc Van den Brande, Ordförande för EU:s
Regionkommitté
Luc Van den Brande
Reykjavik i förändring
Den globala finanskrisen nådde den isländska ekonomin i
oktober förra året. Ekonomin
hade blomstrat under ett antal år och arbetslösheten var
nästan nere på noll och levnadsstandarderna ökade.
Även om krisen kom som en chock i
oktober var det tydligt att ekonomin
var på väg mot en konjunkturnedgång under 2008 och 2009. Redan
vid halvårsskiftet stod det klart att
skatteintäkterna för Reykjavik Stad
var mycket lägre än väntat.
Den här bakgrunden ledde till att
den nya majoriteten i kommunfullmäktige redan i augusti 2008 skapade en arbetsgrupp med ledare
från alla partier i syfte att ta fram en
strategisk plan för den ekonomiska
situationen. Planen antogs enhälligt
i kommunfullmäktige mitt under oktober månads dramatiska händelser.
Handlingsplanens syfte hade tre huvuddelar.
Nr 1, 22 april 2009 1. Säkra grundservicen för
medborgarna
2. Oförändrade brukaravgifter
3. Inga uppsägningar inom
Reykjavik Stad
De här principerna har varit vägledande i stadens politik och legat som
grund för förberedandet av 2009 års
budget. Tack vare arbetsgruppens
upprättande av samförståndspolitiken drevs de tidigare politiska konflikterna bort. I tider av ovisshet och
oro spelade politikernas enade front
en väldigt viktig roll.
2009 års budget spolierades av de
mörka utsikterna gällande skatteintäkterna och de ökade sociala utgifterna. Man nådde en bred enighet
inom arbetsgruppen för budgetens
viktigaste frågor. 2009 års budget
är oerhört stram med tanke på de
minskade skatteintäkterna och stadens önskan att säkra jobben. Utöver indragningar på alla avdelningar
skulle ett antal ofördelade indragningar göras i mars månad. För att nå
budgetmålen blev det nödvändigt
att dra ner på lönekostnaderna med
4 %, vilket främst påverkade övertidsarbetandet. Högavlönade statstjänstemän fick en lönesänkning på
10 % medan lönerna för personalen
med lägst lön förblev oförändrad.
Det här är tuffa åtgärder som genomfördes på ett rättvist och effektivt sätt. De flesta av våra anställda
visade stor förståelse för vikten av
att minska lönekostnaderna för att
kunna rädda jobben.
Det är av yttersta vikt att hålla ett vakande öga på samtliga medborgares
välfärd, särskilt barnens, i situationer
som den vi har i Reykjavik Stad. En
särskild arbetsgrupp har fått förtroendet att arbeta med detta, och den
rapporterar regelbundet till ordförande i kommunfullmäktige. Det har
också skapats en annan grupp som
ska arbeta fram en progressiv återhämtningsplan för staden.
Det här är en tid med nya utmaningar, för såväl Reykjavik som andra
städer i världen. Jag är, trots detta,
övertygad om att Island och Reykjavik snart kommer att återhämta sig
tack vare sin fantastiska infrastruktur, sina naturresurser och rikedom
av både human- och socialkapital.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, Ordförande i
kommunfullmäktige i Reykjavik
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Nyhetsbrev för CEMR:s 24:e kongress
SIDA 3
Photo: X-RAY/Leif Johansson
Malmö - mångfaldens och
möjligheternas stad
VAD HÄNDER iDAG:
09.30-14.30 Studiebesök
15.00 Invigning
15.30 Paus - "5 minuter för
eftertanke"
15.45 Rundabordssamtal:
Blomstrande framtid eller ren
överlevnad? – Är vi rustade för
de internationella och europeiska utmaningarna?
18.00 Mottagning på
MalmöMässan
Malmö, Sveriges tredje största stad, är ett kommersiellt centrum
och en internationell stad. Detta märker man inte minst av att stadens 280 000 invånare talar över hundra olika språk och har sitt
ursprung i över 170 nationaliteter.
Malmö, som då var danskt, omnämndes för första gången i skrift på
1170-talet. Från att inte vara större
än en by växte sedan staden under
de följande århundradena till en befäst stad som tog del i medeltidens
våldsamheter. Staden erövrades av
svenske kungen Magnus Eriksson
1332 bara för att 1360 åter bli dansk
under Valdemar Atterdag. Slutligen
stod dock Sverige som segrare då
Karl X Gustav 1658 såg till att såväl
Skåne som Halland och Blekinge
togs från den danska kungen.
Mycket av Malmös historiska bakgrund finns bevarad i arkitektur,
men staden av idag är allt annat än
gammal. En enorm förändring har
skett och sker på flera nivåer, där den
största är övergången från industristad till en stad av högre lärande,
teknologi och modernt boende.
Malmö högskola som slog upp portarna 1998, har redan hunnit bli ett
av landets största lärosäten för akademisk grundutbildning med över
21 000 studenter.
Men det är inte enbart Malmös befolkning som växer, det gör även
staden som nu funnit och utvecklar
sin position i den expanderande
Öresundsregionen. Nya stadsdelar
växer fram och nya bostadsområden byggs. Vackra Västra Hamnen
är ett underbart lapptäcke av olika
arkitektoniska stilar och en förebild i
ekologiskt bostadstänkande. Sundspromenad, nya badplatser och Sveriges näst högsta byggnad, arkitekten
Santiago Calatravas Turning Torso är
bara några exempel på mångfalden
du finner där. Sveriges allra högsta
byggnad kan du också se från Västra
Hamnen. Det är nämligen Öresundsbron.
Några nedslag i staden
Staden och havet, människorna och
lekfullheten - det finns så fantastiskt
mycket som Malmö har att erbjuda
alla, oavsett intresse och ålder.
Vill du höra storstadens brus eller vågornas? Välj själv- Malmö har nämligen Ribersborg, en två kilometer
lång sandstrand med miljöutmärkelsen blå flagg mitt inne i stan. På
sommaren solar man, badar, grillar
och motionerar längs stranden och
dess tillhörande grönområde. På vintern badar man också, fast först efter
ett besök i Kallbadhusets vedeldade
bastu.
len, Rooseum och mängder av andra
gallerier. För den designintresserade
finns allt från anrika Form Design
Center med shop och skiftande utställningar hela året, till spännande
David Design, Formargruppen och
många fler.
De många parkerna i Malmö är viktiga delar av staden. Kungsparken och
Slottsparken invid Malmös gamla
centrum präglas av kanaler, sällsynta
träd och spatserande människor,
ofta med medhavd picknick som avnjuts i gröngräset. Pildammsparkens
vidsträckta ytor och två stora dammar utnyttjas flitigt av de många
fågelarterna och är emellanåt skådeplats för ett fantastiskt ljusspel.
Möllevångstorget är platsen för
Malmös största och livligaste torghandel. Och runt torget och gatorna
omkring ligger affärer och restauranger med dofter och smaker från
hela världen.
För den konst och kulturintresserade
finns allt från Malmö Museers blandade och breda utbud, till Konsthal-
Utgiven av CEMR – Council of European Municipalities and Regions • Skribenter: Victoria Frelén, Agneta Nordin,
Pierre Vanderauwera • Layout and grafisk form: Idéfolket Leander Lindahl • Fotografier: CEMR, Malmö stad,
X-RAY/Leif Johansson, European Commission • Redaktör: Patrizio Fiorilli • ISO14001 certifierad tryckleverantör.
Tryckt på PEFC-certifierat papper.
Nr 1, 22 april 2009 Nyhetsbrev för CEMR:s 24:e kongress
SIDA 4