CEMR-deklarationen
Den europeiska deklarationen för
jämställdhet på lokal och regional nivå
The European Charter for Gender
Equality in Local Life
 CEMR – Council of European
Municipalities and Regions
 “As the spheres of governance
closest to the people, local and
regional authorities represent
the levels best placed to combat
the persistence and the
reproduction of inequalities,
and to promote a truly
egalitarian society.”
Del I: Grundläggande principer
1.
Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. Bekämpa flerfaldig diskriminering och missgynnanden
3. Representativ fördelning i beslutsfattande
4. Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön
5. Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter
6. Tillräcklig finansiering av handlingsplaner och program
Del II: Handlingsplanen
 Utarbeta handlingsplan inom två år
 Mål och prioriteringar, resurser, förslag till tidsplan
 Utarbetas efter brett samråd
 Sprida planen och regelbundna uppföljningar
 Revideras vid behov, alt. ny handlingsplan
 Utvärderingssystem – europeiskt kunskapsutbyte om effektiva
metoder
 Informera CEMR om handlingsplanen
Del III: Artiklarna
Demokratiskt ansvar
1. Rätten till jämställdhet
Den politiska rollen
2. Politisk representation
3. Deltagande i politik och
samhälle
4. Offentligt ställningstagande
för jämställdhet
5. Arbeta med
samarbetspartners
6. Bekämpa stereotyper
7. God förvaltning och samråd
Del III: Artiklarna
Allmän ram för jämställdhet
8.
Allmänt åtagande
9.
Jämställdhetsanalyser
10. Flerfaldig diskriminering
eller missgynnanden
Arbetsgivarrollen
11. Alla aspekter av anställning
Upphandling av varor och tjänster
12. Ansvar i alla led
Del III: Artiklarna
Rollen som tjänsteleverantör
13. Utbildning och livslångt lärande
14. Hälsa
15. Social omsorg och sociala
tjänster
16. Barnomsorg
17. Vård av andra anhöriga
18. Social integration
19. Bostäder
20. Kultur, idrott och fritid
21. Säkerhet och trygghet
22. Könsrelaterat våld
23. Människohandel
Del III: Artiklarna
Planering och hållbar utveckling
24. Hållbar utveckling
25. Stadsplanering och lokal
planering
26. Rörlighet och transport
27. Ekonomisk utveckling
28. Miljö
Rollen som reglerande instans
29. Regleringar och
konsumentskydd
Vänortssamarbete och internationellt
samarbete
30. Ömsesidigt lärande
Täcker 90 procent av befolkningen
 1 459 undertecknare i 33 länder
 17 landsting/regioner och 96
kommuner i Sverige = 90
procent av befolkningen
 Standing Committee for
Equality
 25 nationella koordinatörer
 Observatory: www.charterequality.eu
 Pilotprojekt för att utveckla
indikatorer
Art. 10 – Flerfaldig diskriminering
eller missgynnanden
Kön, ras, hudfärg,
etniskt eller socialt
ursprung, genetiska
särdrag, språk, religion
eller övertygelse,
politisk eller annan
åskådning, tillhörighet
till nationell minoritet,
egendom, börd,
funktionshinder, ålder,
sexuell läggning.
”…många kvinnor och män utsätts för
flerfaldig diskriminering eller
missgynnande, inklusive socioekonomiskt
missgynnande…”
”allt som rimligen kan göras…”
1.
Behandlas i handlingsplanen
2. Beaktas i tillämpningen av andra artiklar
3. Bekämpa stereotyper
4. Främja likabehandling
5. Invandrade kvinnors och mäns särskilda
behov
Hälsans bestämningsfaktorer i CEMR
Art.
26
Art.
13
Art.
12
Art.
24
Art.
28
Art.
19
Art.
27
Art.
17+
22
Art.
14
Art.
11
Art.
20
Art.
13
Art.
18
Art.
16
Vill du veta mer?
 CEMR-utbildning 13-14 april
 www.skl.se/kurserochkonfer
enser
 Anna Ulveson
 [email protected]
 08-452 74 67