Nätkoncessioner - Energimarknadsinspektionen

advertisement
Nätkoncessioner och vindkraft
Energimarknadsinspektionen 13 maj 2013
På uppdrag av regeringen
• Ei är en tillsynsmyndighet för el-, naturgas- och
fjärrvärmemarknaden
• Vi medverkar till att förverkliga regeringens
energimarknadspolitik
Vårt uppdrag är att
kontrollera energimarknaderna och se till
att de fungerar väl.
Tre energimarknader
• El
• Naturgas
• Fjärrvärme
Handeln med el och naturgas är
konkurrensutsatt
Nätverksamheten drivs som
monopol
Långsiktig energiförsörjning
Väl fungerande energimarknader är en
förutsättning för en effektiv, hållbar och långsiktigt
säker energiförsörjning i Sverige och Europa.
Vårt tillsynsuppdrag
• Vi kontrollerar att energiföretag
följer gällande regler.
• Vi föreslår lagändringar och andra
åtgärder för att energimarknaderna
ska fungera ännu bättre.
• Vi utfärdar koncessioner (tillstånd)
till elnätsföretag för att bygga och
driva elnät på allmän mark.
• Vi analyserar och följer
utvecklingen på
energimarknaderna.
Ei:s organisation
Vår värdegrund
• Öppenhet
• Integritet
• Kvalitet
En bakgrund
Elnät och nätkoncessioner
• Elnät är naturliga monopol: Samhällsekonomiskt
olönsamt med konkurrerande infrastrukturer
• Elnät är legala monopol som regleras av
nätkoncessioner: Tillstånd att bygga och använda
elektrisk starkströmsledning (inte ägande)
• Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar
(undantag i förordning)
Nätkoncession för område och linje
• Nätkoncession för område: ett generellt tillstånd upp till
en bestämd spänningsnivå inom ett angivet område
• Nätkoncession för linje: ett tillstånd som avser en
specifik sträcka, spänningsnivå och huvudsakligt
tekniskt utförande
• Nätkoncession ger innehavaren rättigheter och
skyldigheter gentemot enskilda och staten
Det svenska elnätet
• Lokalnät (0,4–vanligtvis 20 kV) drivs mestadels med
stöd av nätkoncessioner för område
• Regionnät (20/40–145 kV) och stamnät (220–400 kV)
drivs med stöd av nätkoncessioner för linje
• Ca 300 nätkoncessioner för område (fördelade på ca
160 företag) och ca 3000 nätkoncessioner för linje
Förutsättningar för nätkoncession
• Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen
är lämplig från allmän synpunkt
• En nätkoncession för linje får endast om det finns
särskilda skäl meddelas för en ledning vars spänning
inte överstiger områdeskoncessionens spänning
• Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän
synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet
Lämplig anläggning
• Prop. 1996/97:136 s 122 f: Förhindra samhällsekonomiskt onödiga ledningar av två slag:
– det finns redan tillräcklig överföringskapacitet
– syftet med ledningen är endast att ansluta en enskild anläggning
till en högre nätnivå
• I praktiken: Ledningen ska kunna motiveras vad avser
behov. Regelverket om nätkoncessioner är uppbyggt för
att främja en rationell och miljömässigt lämplig
utbyggnad av elnätet med beaktande av en trygg
elförsörjning.
• Om tillstånd för parken ges, torde ledningen få tillstånd
2 kap 5 § ellagen (förhandsmedgivande)
• Ei kan meddela förhandsmedgivande att börja bygga
innan koncession har meddelats
• Endast om det finns särskilda skäl
– Mycket restriktiv tolkning
– I princip krävs ett brådskande samhällsintresse
• Även förhandsmedgivanden kräver beslutsunderlag
• Även förhandsmedgivanden måste kommuniceras
• Tidsvinsten ofta ringa, inte sällan negativ
2 kap 8 a § 4 stycket ellagen
• Fråga som redan prövats enligt miljöbalken behöver inte
prövas igen i koncessionsärendet
– Frågor som INTE har prövats måste alltjämt prövas
• Sträckning, lokalt begränsade biotoper, etc
• Oftast endast övergripande frågor som kan anses redan prövade, t.ex.
naturreservat
– Måste framgå av tillståndet/domen att en konkret prövning har
gjorts
2 kap 8 a § 4 stycket ellagen
• Om finns MKB i tillståndsärende enligt MB, behövs ingen
särskild MKB i koncessionsärendet
– Innebär inte att ingen MKB behövs, bara att samma kan
användas i båda processerna
– Förutsätter att MKB från tillståndsärendet är fullgod för
koncessionsprocessen
• Ei:s erfarenhet: Mycket problem med otillräckliga
MKB:er, krav på kompletteringar, oöverskådligt material
– Ha ledningen färdigplanerad när MKB för parken görs, ELLER
– Skriv MKB separat för ledningen
17 § ledningsrättslagen
• Ei eller regeringen kan medge att
ledningsrättsförrättning påbörjas innan koncession
meddelats
• Förutsätter i princip att det är ganska klart att
koncession kommer att meddelas
– I dessa fall är koncessionsprocessen i regel snabb – tidsvinsten
ringa eller obefintlig
Koncessionshavarens skyldigheter
• På skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för
produktion och användning
• På skäliga villkor överföra el för annans räkning och
överföringen skall vara av god kvalitet
• Utföra mätning
• Tillämpa skäliga, objektiva och icke-diskriminerande
nättariffer
• Rapportera uppgifter till nätmyndigheten
Undantag från koncessionsplikt
• Förordning (2007:215) om undantag från kravet på
nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
• Förordningsmotiv (Fm 2007:1)
• Tre kriterier:
internt nät
begränsad utbredning
avgränsat område
• Bindande besked är inte en dispens, utan undantagen
gäller direkt
22 a § Produktionsanläggning el
• Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska
anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell
enhet, får byggas och användas utan nätkoncession.
• Övergångsbestämmelser saknas: Inte möjligt att
återkalla nätkoncession som meddelats för ledningar
inom vindkraftparker innan den 1 januari 2009.
30 § Överföring produktion av el
• På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får
överföring av el mellan anläggningarna äga rum även
om de anläggningar som ingår i den funktionella
enheten har olika innehavare. Detta gäller även om
nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för
överföring av el uteslutande för egen räkning.
Ei:s rutiner, m.m.
Nätkoncession för linje
• Ca 90 ärenden avseende nybyggnation per år
(30 st under första kvartalet 2013)
– Stamnätet
– Vindkraftsutbyggnad
– Allmän nätförstärkning
• Målsättning: klara nya ärenden inom sex månader från
att ansökan är komplett
• Förlängningar: ca 75 ärenden per år, försvinner troligtvis
till stor del med ny lagstiftning 1 juni 2013
• Ca 550 inneliggande ärenden avseende förlängning
Koncessionsprocessen
•
•
•
•
•
•
•
•
Samråd och upprätta MKB
Ansökan
Remittering – förseningar
Kommunicering
Beslut
(Regeringsprövning/prövning i mark- och miljödomstol)
Laga kraft
Byggnation och driftsättning
Ei:s handläggning
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrering och lottning (utse handläggare)
Granskning – ev. komplettering
Remiss till berörda (identifierade intressen)
Sammanställning av remissvar
Kommunicering med sökanden – ev. komplettering
Förslag till beslut bereds – ev. komplettering
Beslut
Laga kraft efter 3 veckor eller överklagas
Ansökan om ny nätkoncession för linje
Formell ansökan – var noggrann och tydlig
Överföringsbehov måste anges för lämplighetsbedömning
Teknisk beskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Alternativa ledningssträckningar om det krävs, se BMP
Samrådsredogörelse
Beslut om betydande miljöpåverkan från Lst enl. 6 kap. 4 §
miljöbalken
• Bestyrkt förteckning över markägare (samt överenskommelser)
• Registreringsbevis för bolaget samt beskrivning av organisation
• ”Nya” nätföretag – lämplighet
2 kap. ellagen, 5-6 §§ elförordningen samt Ei:s handbok
•
•
•
•
•
•
•
Ny koncessionslagstiftning 1 juni 2013
• Nätkoncessioner gäller som huvudregel tills vidare
• Förväntas minska antalet ansökningar om förlängning
av nätkoncessioner, vilket på sikt frigör resurser
• Ei har verkat för lagändringen i Energinätsutredningen
Effektivare rutiner och nytt handläggarstöd
•
•
•
•
Översyn över rutinerna kring koncessionshanteringen
Förenkling och ökat datastöd
Nytt handläggarstöd SMART
Frigör resurser, ger kortare ledtider och ökar kvaliteten
Remisshandlingar på webben
• Alla ser allt enkelt
• Förenklar för sökanden, remissinstanserna och Ei
• Sökanden – kan i längden skicka in mindre material per
post
• Instanser och berörda – kan på ett enkelt och modernt
sätt nå materialet och få en bättre överblick
• Ei – handläggningsprocessen blir smidigare, slipper
lägga arbete på att hantera större mängder
pappershandlingar (jmf 15 000 kuverteringar/år)
Samhällsekonomiska analyser
• När ska samhällsekonomiska analyser göras och av
vem?
• Ei utreder frågan under hösten 2013
Planerad översyn
• Under 2014 planerar Ei att se hur
koncessionslagstiftningen kan utvecklas ytterligare för
att förenkla och förbättra
Kan vi göra något mer för att underlätta?
• Vi vill inte i onödan göra det krångligare än det måste
vara men vi har svårt att veta vad som upplevs som
krångligt
• Vi vill veta vad vi kan göra som ni skulle uppleva som
förenklande för er – meddela oss
• Ei begränsas av lagstiftning och opartiskhet
Hur underlättar vi samarbetet?
Planera för kraftledningen samtidigt som
för vindkraftsparken
• Ha med ledningen från första början i planeringen
Grundligt samråd
• En grundligt samråd spar tid och kan t ex minska tiden
för utredning längre fram
• Erfarenheter från samrådsförfarande?
• Områden med renskötsel
– Ei har erfarenhet från att samråd förlagd till viss tid på året
försvårat för renskötarna att delta vilket lett till längre
utredningstid
Bra MKB
• En bra MKB ger möjlighet att remitteras ut direkt efter
granskning
• Komplettering av MKB kan t ex gälla att de åtgärder
som planeras för att skadliga verkningar ska
undvikas/avhjälpas är alltför generella
Planera in rimlig handläggningstid
• Ei kan inte utgå från sökandens deadlines
• Ei har rutiner som stödjer en handläggningstid på sex
månader från att en komplett och väl förberedd
ansökan kommer in
• Exempel på faktorer som medför längre
handläggningstid
– Komplettering av MKB
– Utredning i ärendet
• Svårt att prioritera vissa ärenden framför andra
• Förkortad remisstid oftast ringa betydelse på tiden
– slutat med en månads remisstid
Ansökan för rätt sträckning och rätt
utförande
• Annat tekniskt utförande eller ny sträckning kräver en
helt ny koncessionsansökan med samma förfarande
(ofta i samband med linje till vindkraftparker, ändringar
måste remitteras ut)
• Ellagen saknar ett förenklat förfarande för smärre
ändringar
Undvik om möjligt flera ärenden
• Undantag och dispenser spar ofta lite tid men ger
dubbel hantering hos Ei ( 17 § och förhandsbesked)
– Önskvärt om resurser kan läggas på koncessionsansökningarna
• Bindande besked om IKN behövs i regel inte
Kontakter med Ei
• Bra med en initial kontakt för planering (ring gärna
innan och ta hellre fler frågor där)
• Varje kontakt tar dock tid från handläggningen
• Handläggaren har många gånger liten möjlighet att
påverka handläggningstiden
• Handbok på Ei:s hemsida
Information om tariffregleringen
Rapportering till Ei
•
•
•
•
Förslag till intäktsram
Tariffrapport
Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
Årsrapport
Fastställande av intäktsram
• Ellagen (1997:857) 5 kap.
• Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram
enligt ellagen
• Föreskrifter
–
–
EI:s föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag
till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma
intäktsramens storlek, EIFS 2010:6
EI:s föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i
nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid
fastställande av intäktsram, EIFS 2011:1
Intäktsram
• Med intäktsram avses enligt ellagen de samlade
intäkter som en nätkoncessionshavare högst får
uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod
• En tillsynsperiod är fyra kalenderår om det inte finns
särskilda skäl för en annan tidsperiod. Den första
perioden avser åren 2012-2015
• En intäktsram ska fastställas i förväg för varje
tillsynsperiod
Beräkning av intäktsramens storlek
• Täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet
under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på
det kapital som krävs för att bedriva verksamheten
(kapitalbas)
• Hänsyn ska tas till kvaliteten i nätkoncessionshavarens
sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning
kan medföra en ökning eller minskning av vad som
anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen
Intäktsramens uppbyggnad
Intäktsram för nya redovisningsenheter
Opåverkbara kostnader
• Prognostiseras av företaget för respektive år i tillsynsperioden
Påverkbara kostnader
• Prognostiseras av företaget för respektive år i tillsynsperioden
Kvalitetsreglering
• Ei fastställer en normnivå för god leveranskvalitet
Kapitalbas
• Anläggningar som används i nätverksamheten
• Fyra olika värderingsmetoder för att beräkna ett NUAK
värde
- Normvärde
- Anskaffningsvärde
- Bokfört värde
- Annat skäligt värde
• Prognostiserade investeringar och utrangeringar
• Kalkylränta 5,2 procent
Avstämning efter tillsynsperioden
• Om de samlade intäkterna har avvikit från intäktsramen
ska det belopp med vilket intäkterna överstigit eller
understigit intäktsramen minska respektive öka ramen
för den påföljande perioden
• För det fall intäkterna har överstigit intäktsramen med
mer än fem procent ska ett överdebiteringstillägg
minska intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden
Inlämning av förslag till intäktsram
• ”Obligatoriska uppgifter” - framgår av EI:s föreskrifter
och allmänna råd
• ”Övriga uppgifter” – kompletterande uppgifter som
behövs för att förslaget ska kunna prövas
• Ei ska fatta beslut om intäktsram senast två månader
innan tillsynsperioden börjar
• Skicka in ansökan i god tid!
Information på Ei:s hemsida
• Vår webbplats :
http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/forhandsregleringav-elnatstariffer/viktiga-dokument/
• FAQ:
http://www.ei.se/sv/el/Elnat-och-natprisreglering/forhandsregleringav-elnatstariffer/fragor-och-svar-for-elnatsforetag/
• Funktionsbrevlådans e-postadress:
[email protected]
Tariffrapport
• Nätföretagen ska varje år rapportera tarifferna som
gäller den 1 januari
• Tarifftryck ska skickas till Ei
• Inrapportering sker under januari
• Startbrev skickas ut till samtliga företag
Årlig rapport om åtgärder enligt
övervakningsplan
• Sedan 1 juli 2005 är det fastställt att den som har en
nätkoncession ska upprätta en övervakningsplan
• Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder
som ska vidtas för att motverka diskriminering
gentemot övriga aktörer på elmarknaden
Forts.
• Det ska även upprättas en årlig rapport
• I rapporten ska det framgå vilka åtgärder som företaget
har vidtagit i enlighet med övervakningsplanen
• Den årliga rapporten ska offentliggöras samt lämnas in
till Ei senast den 15 mars varje år
• Mall för inrapportering finns på www.ei.se
• Startbrev med information skickas till företagen
Årsrapport
• Elnätsverksamhet ska redovisas skilt från annan
verksamhet
• Särredovisningen sker genom att upprätta en årsrapport
• Årsrapporten ska lämnas in senast sju månader efter
räkenskapsårets utgång
• Samtliga behöriga ställföreträdare ska skriva under
årsrapporten
• Revisorsintyg
Forts.
• Inför inrapporteringen skickar Ei ut startbrev med
inloggningsuppgifter (årsrapport)
• Rapporten öppnas i Neon systemet
• Rapporten ska skickas in via systemet samt i original
• Handböcker finns på www.ei.se
• Kontakt vid frågor: [email protected] eller direkt via systemet
Download