Varför ett nytt åtgärdsprogram?

Varför ett nytt åtgärdsprogram?
Länsstyrelsens instruktion § 5a:
Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med
bred förankring i länet för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen,
3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet
och miljökvalitetsmålen, och
4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i
den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i
det regionala tillväxtarbetet.
Miljömålen som paraply
• Samlar pågående planer & åtgärdsprogram med syfte att nå
miljömålen
• Skapar helhet och underlättar för aktörer
• Undviker dubbelarbete
• Kompletterar med 46 ytterligare åtgärder på regional och
lokal nivå
• De flesta är pågående i någon form - men behöver
intensifieras och genomföras av fler
Utmaningar för Västra Götaland
Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
http://www.globalamalen.se
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
Genomförande
• Åtgärdsprogram för vatten- och havsmiljö ska genomföras
• Övriga åtgärder är frivilliga (vissa har dock lagkrav i grunden)
• Åtaganden av åtgärder
• Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och VGR har en viktig roll att vara
stöd och drivkraft
• Huvudaktör och medaktörer
• Stärker kommunikationen - positiv fokus
• Prioritering hjälper aktörer
Var finns pengarna?
För att underlätta för länets aktörer har vi tagit
fram:
”Var finns pengarna? -sammanställning av stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser
för att nå miljömålen”.
Uppdateras minst två gånger per år.
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/
miljo-och-klimat/miljomal/Pages/stod-ochbidrag.aspx
Uppföljning
• Efterfrågas av aktörerna
• Ger goda exempel och stöd för regionala aktörer
• Stödjer aktörernas egen kommunikation
• Hjälper det årliga bedömningsarbetet
• Nationell åtgärdswebb håller på att tas fram under 2017
Åtgärdsprogrammet föreslås bestå av tre delar:
1. Själva åtgärdsprogrammet
med inledning/kappa samt åtgärderna i de fyra utmaningarna
(föreslås att tryckas samt som pdf)
2. Stöd för genomförande och uppföljning
med detaljerad beskrivning av åtgärderna som bilaga (föreslås
endast finnas som pdf)
3. Åtgärder per aktör
där t. ex kommunernas åtgärder finns i en särskild tabell
- tas fram efter beslut (föreslås endast finnas som pdf)
Remiss
1. Tider för remiss (6 april – 15 september)
2. pdf-enkät för yttranden
3. Beslut november (Lst+SKS)