Ärendets väg genom NFC - Nationellt forensiskt centrum

Ärendets väg genom
Nationellt forensiskt
centrum (NFC)
Ett brott har begåtts
Spår säkras på brottsplatsen av exempelvis kriminaltekniker,
it-forensiker eller någon annan medarbetare inom polisen.
Vid den regionala forensiska sektionen görs en bedömning
av insamlat material och det bestäms vilka material som ska
skickas direkt till NFC för undersökning och analys, vilka material som kan sparas för att eventuellt, vid behov, undersökas senare, och vilka material som kan undersökas lokalt
av sektionens egna medarbetare.
I komplexa ärenden kontaktas NFC inledningsvis eller under
den pågående brottsplatsundersökning för att klarlägga vilka
spår och material som ska säkras, i vilken ordning detta ska
göras och vilka metoder som bör användas. I vissa fall kan
forensiker och andra medarbetare från NFC även delta i
brottsplatsundersökningen.
Materialet anländer till NFC.
Det registreras i Forum och
paras ihop med den digitala
begäran som kommit in vid en
tidigare tidspunkt.
Den digitala begäran skrivs ut
och läggs i en mapp som sedan
följer med ärendet under hela
ärendehandläggningsprocessen.
NFC kan vid behov remittera undersökningar och analyser till exerna konsulter. NFC bibehåller
dock ansvaret för ärendet och
gör forensiska bedömningar av
de erhållna resultaten. Resultaten från de externa undersökningarna inkluderas i ärendets sakkunnigutlåtande.
Begäran om undersökning
skickas till berörda sektioner.
En ärendeansvarig handläggare utses för det aktuella ärendet.
Materialet dokumenteras
genom att man fotograferar,
ritar av eller kopierar det.
En digital begäran om forensisk
undersökning skickas till NFC.
Denna begäran registreras i NFC:s
digitala ärendehanteringssystem
Forum och och förses automatiskt
med ett diarienummer för det aktuella
ärendet. Ett automatgenererat svarsmail med NFC:s diarienummer skickas till uppdragsgivaren som bekräftelse på att NFC mottagit begäran.
Systemet anger också hur lång tid
NFC uppskattar att det kommer att ta
att slutföra ärendet.
Den ärendeansvarige handläggaren svarar för att undersökningsmaterialet distribueras till
alla berörda grupper och sektioner inom NFC.
Undersöknings- och analysmetoder väljs utifrån de aktuella
frågeställningarna och med
hänsyn till respektive metoders
begränsningar och fördelar.
Under 2016 utförde NFC fler än 120 000 forensiska undersökningar
och analyser. Här beskriver vi förenkelt och schematiskt hur handläggningsprocessen ser ut från att spår och material säkras och
tillvaratas till NFC redovisar sina undersökningar i form av ett sakkunnigutlåtande.
Ärendeansvarig handläggare, forensiska medarbetare vid NFC och uppdragsgivaren kommer i dialog överens om hur spåren och materialen
ska hanteras. Ibland är det nödvändigt att utföra flera olika analyser av ett enskilt material (exempelvis dna, fingeravtryck och fibrer) och
det är viktigt att dessa genomförs i
den ordning som ger bäst resultat.
Spåren och materialen undersöks och analyseras.
Uppdragsgivaren bidrar i dialogen med relevanta frågeställningar så att NFC kan formulera
rätt hypoteser inför de kommande undersökningarna. Dialogen
med uppdragsgivaren gör
också att man kan diskutera
prioriteringar och förslag på
ytterligare eller kompletterande
analyser.
Två forensiska experter/handläggare utvärdererar – oberoende av varandra – undersökningsresultaten. Utvärderingsprocessen dokumenteras i ett
arbetsblad som biläggs och
sparas i ärendets mapp.
I vissa fall kan spaningsinformation förmedlas till uppdragsgivaren för att ytterligare underlätta förundersökningsarbetet.
Spaningsinformationen lämnas
i form av så kallade forensiska
uppslag.
I vissa ärenden kan det bli nödvändigt för NFC att ordna referensmaterial från andra instanser för att kunna genomföra undersökningar och analyser.
De erhållna resultaten kan
medföra utökade eller förnyade
undersökningar. Ibland indikerar resultaten att tidigare planerade undersökningar inte
längre är nödvändiga och att
dessa därmed kan återkallas.
Den slutliga resultatvärderingen
genomförs i regel av två forensiska experter/handläggare
oberoende av varandra.
NFC redovisar undersökningsresultaten i olika former av
Ovan beskrivna handläggningsprocess gäller för relativt enkla ärenden. I mer komplicerade fall, där det
förekommer många olika undersökningsmaterial och/eller flera brottsplatser, krävs flera parallella processer. I komplicerade fall utser NFC även en forensisk generalist som koordinerar undersökningarna
inom NFC. Den forensiska generalisten är också kontaktperson gentemot uppdragsgivaren.
De kunskaper, förmågor och erfarenheter som krävs för att kunna genomföra en forensisk undersökning,
värdera undersökningsresultat och skriva ett sakkunnigutlåtande är noga specificerade för varje forensiskt ämnesområde. NFC:s utbildningsprogram för kompetenssäkring består av teoretiska delar, praktisk
internutbildning, workshops och examinationer (återkommande var sjätte år), vilket säkerställer att alla
medarbetare besitter och upprätthåller den kompetens som verksamheten kräver.
utlåtanden
beroende på frågeställningar och typ av resultat. NFC:s sakkunnigutlåtande innehåller material-/spårbeskrivning, resultat, resultatvärdering (när detta är lämpligt) med avgiven slutsats, och kan användas i den rättsliga processen. Resultatvärderingen redovisas
enligt NFC:s niogradiga utlåtandeskala. Analysbesked (exempelvis
identifiering av en klassificerad drog) är korta redovisningar av analysresultat och innehåller ingen resultatvärdering. Det finns även beskrivande sakkunnigutlåtanden (exempelvis angående innehållet på en
hårddisk, spaningsinformation som forensiska uppslag m.m.). De flesta
utlåtanden signeras och skickas till uppdragsgivaren både digitalt och
i pappersformat. Träffrapporter dna och redovisning dna skickas dock
endast digitalt. Undersökt material återsänds till uppdragsgivaren om
man inte kommit överens om annat.