Så undviker du ekonomisk kris

Så undviker du
ekonomisk kris
– om det värsta händer
Att en nära anhörig avlider eller blir svårt sjuk är ett stort
trauma. Dessutom riskerar den efterlevande att befinna sig
i ett vakuum när det gäller privatekonomin. Med enkla
AV MARIE FLODIN
åtgärder går det att undvika stora problem.
O
m en make/sambo står
för bankkonton finns det
två situationer som kan
uppstå där den efterlevande kan
få problem med att få ut pengar till hushållet. Det är när följande händer:
● Maken dör.
● Maken tappar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre agera.
Inom tre månader från ett
dödsfall ska en bouppteckning
upprättas. Därefter har man en
månad på sig att lämna in den
till Skatteverket för registrering.
En inregistrerad bouppteckning
fungerar som en legitimationshandling. Utan fullmakt kan en
efterlevande make inte få ut
pengar från den avlidnes konto
förrän bouppteckningen är
registrerad.
– Orsaken är att banken inte
vet vem som har rätt till pengarna innan bouppteckningen är
registrerad. Om det handlar om
ett gift par utan barn eller med
gemensamma barn är det maken
som ärver, men eventuella särkullbarn är en osäkerhet. Dessutom kan den avlidne ha skrivit
ett testamente, säger Gunilla
Nyström, SEB:s privatekonom.
Särkullbarn ärver alltid före
efterlevande make.
Om allt står i den döde makens namn och den efterlevande maken inte har någon full48
makt och inga egna pengar
råder Gunilla Nyström att
hon/han tar med sig räkningarna och går till banken.
– Räkningarna hör ihop med
dödsboet och banken kan betala dem med stöd i lagen. Men
om den efterlevande maken
däremot behöver extra pengar
för egen försörjning kan det bli
problem, säger hon.
Om ett konto står i den ena
makens namn och den efterlevande maken har fullmakt kan
han/hon med hjälp av fullmakten ta ut pengar från den döde
makens konto. Fullmakten gäller till dess att boet är skiftat om
inte dödsbodelägarna återkallar
den, det vill säga bestämmer
att den inte längre ska gälla.
Många är övertygade om att
en fullmakt automatiskt slutar
att gälla när fullmaktsgivaren
dör. Men huvudregeln är att
fullmakt gäller enligt lag även
efter dödsfall.
– Det kan hända att det står
på bankens fullmaktsblanketter
att den upphör att gälla vid död,
men om inget står gäller huvudregeln. Om banken säger att
fullmakten inte gäller bör man
fråga vad de har för stöd för att
säga det, råder Gunilla Nyström.
Hon betonar att det faktum
att fullmakten gäller efter att
fullmaktsgivaren har dött inte
är samma sak som att den som
har fullmakten kan göra vilka
transaktioner som helst. Banken
ska sätta sig in i vad fullmaktsgivaren skulle ha velat genom
att bedöma vilka ekonomiska
transaktioner som är rimliga.
– När det gäller saker som att
betala räkningar eller omdisponera i värdepappersportföljen
är det förmodligen inga problem. Däremot är det naturligt
för banken att vägra om den
efterlevande vill sälja allt och
flytta till en annan bank, säger
Gunilla Nyström.
Anta att en efterlevande make
vill sälja en aktiepost och sätta
in pengarna på ett konto. Hon
ger sedan pengarna vidare till
barn som inte är gemensamma.
Senare visar det sig att den
avlidne hade särkullbarn, som
skulle ha hälften av pengarna.
Om den efterlevande maken då
inte har pengarna kvar riskerar
Viktigt att tänka på
vid dödsfall
● Kolla upp med försäkringsbolag –
vilka livförsäkringar faller ut?
● Det är inte säkert att försäkringsbolagen betalar ut till exempel
medlemsförsäkringar och gruppförsäkringar automatiskt, eftersom försäkringarna inte står i allas namn.
Det är något man måste bevaka.
banken att få betala skadestånd.
Autogiro slutar automatiskt
att gälla då någon avlider. Det
kan finnas företag där man har
autogiro, som inte automatiskt
skickar ut information till efterlevande. Därför är det bra att ha
en uppställning hemma över
vilka leverantörer man har
autogiro med.
En fullmakt löser en del av de
ekonomiska problem som kan
Så får du ekonomin
att fungera
● Ha tillgångarna jämnt fördelade,
det är inget problem nu när arvsoch gåvoskatten är avskaffad.
● Ha ett gemensamt och/eller
konto.
● Ha fullmakt.
● Prata med banken så att det inte
finns några klausuler om att fullmakten slutar gälla vid dödsfall.
● Kontrollera att banken inte lever i
tron att alla fullmakter automatiskt
upphör att gälla efter dödsfall.
J U L I – A U G U S T I 2007 P R I VATA A F F Ä R E R
uppstå vid dödsfall. Däremot
löser den inte de problem man
riskerar att stå inför om en person tappar sin rättshandlingsBouppteckning
behövs fortfarande
En bouppteckning är en genomgång
av den avlidnes tillgångar och skulder, tillsammans med den handling
som upprättas vid genomgången.
Bouppteckningen ska normalt förrättas senast tre månader efter
dödsfallet. Inom en månad efter det
att den upprättats ska den ges in till
Skatteverket för registrering. Även
om arvsskatten är avskaffad måste
en bouppteckning göras. Den ska:
● Vara grund för kommande arvskifte.
● Förebygga onödiga arvsprocesser.
● Vara legitimationshandling för
dödsboet.
● Vara skydd för arvtagare och
legater.
● Underlätta för fordringsägare att
bevaka sina fordringar.
P R I VATA A F F Ä R E R J U L I – A U G U S T I 2007
förmåga och inte kommer att
kunna agera i fortsättningen, till
exempel efter en stroke, av senildemens eller för att han/hon
hamnar i koma. Då gäller nämligen inte fullmakten, eftersom
förutsättningen för att den ska
gälla är att den kan återkallas.
– Fullmakten gäller tills den
är återkallad. Det kan verka oloBanken måste
värna om arvingar
Banken måste värna om arvingar
och eventuella okända arvingar.
Två typfall:
1) Efterlevande make vill med stöd
av fullmakten betala räkningar och
ta ut lite pengar – banken godkänner detta.
2) En utomstående person har
fullmakt och huvudmannen avlider. Personen med fullmakt kommer in och vill sälja allt och ta
pengarna själv. Man vet att det är
någon annan som ska ärva pengarna – banken vägrar.
giskt att den fortsätter att gälla
efter ett dödsfall, förklarar
Gunilla Nyström.
– Men när en person avlider
är dödsboet en förlängning av
den döde, och den dödes rättsinnehavare, det vill säga dödsboet, kan återkalla fullmakten.
Om någon däremot till exempel
är i koma finns det ingen som
kan göra det. Personen kan det
inte själv och arvingarna har
ingen rätt, eftersom han/hon
inte är död.
Den som har fått en fullmakt
kan aldrig göra mer än den person som utfärdat fullmakten
själv skulle kunna göra. Eftersom en person i koma eller en
senildement person inte kan
återkalla fullmakten gäller den
inte. Men är makarna gifta kan
den andre maken med stöd av
äktenskapsbalken få ut pengar
för familjens försörjning även i
det här fallet.
Om sjukdomen blir långvarig
eller om man inte kan räkna
FOTO: GETTYIMAGES
Om du planerar för det
oundvikliga undviker
du stora problem.
med något tillfrisknande kan
den andre maken behöva göra
större uttag av pengar, kanske
till och med sälja det gemensamma hemmet. I så fall, eller
om man är sambo, kan man
vända sig till Överförmyndarnämnden och be att få ett god
mans-förordnande.
Ett sätt att förbereda sig om
något skulle hända är att båda
makarna står för mer saker själva. Se till att inte alla konton står
på den ena personen.
– Makarna kan öppna ett
och/eller konto. De har kontot
tillsammans, men kan använda
pengarna var för sig utan begränsningar. Om man har ett
och/eller konto och den ene kontohavaren dör kan den andra
fortsätta att använda pengarna
på kontot, säger Gunilla Nyström.
– Det finns banker som säger
att man bara får använda hälften
av pengarna, men jag kan inte se
att det finns något stöd för ett
sådant synsätt.
■
49