Titta på presentationen (ppt-2007)

TRE SAMFUND
PÅ GEMENSAM RESA
På resa mot framtiden …
Det vi är
gemensamt
SB
SMK
MK
Det vi kan bli
tillsammans
Vi bär med oss…
Baptistsamfundet
kommer med en god princip
Frihet
och
det egna valet
Metodistkyrkan
kommer med en god teori
Helhet
och
helgelse
Missionskyrkan
kommer med god praktik
Varje läsare
sin egen
teolog
En kyrka utmanad av Jesus och samtiden
 med djup och identitet i Jesus Kristus
 öppen och varm
 i gemenskap och mångfald
 genom bön och tjänst för världen
Processen 2006 – januari 2012
 Konferens 2010 (Utmanad)
 Remisstid 15 maj – 15 oktober 2010
 Beslut formuleras och förbereds
 2011 års konferens – slutgiltigt beslut, val av kyrkoledare mm
 2012: Ny kyrka!
 Metodistkyrkan kommer med senare
5 arbetsgrupper
 Församlings- och kyrkoordning
 Stadgar/struktur
 Relationer/nätverk
 Ägandefrågor
 Ekonomi (fastigheter, stiftelser, kapital)
samt
 RUT – teologverkstad – reflektion, utmaning, teologi
1: Församlings- och kyrkoordning
 Trons grund
 Uppdraget
 Ordet
 Sakrament
 Församlingen
 Medlemskap och tillhörighet
 Församlingsmöte
 Församlingsföreståndare
 GF-kyrkan ; kyrkokonferens, ledning, kyrkoföreståndare
 Tjänst
 Förändring av kyrkoordningen
1: Församlings- och kyrkoordning
Kyrkan är gemenskapen av människor
där Jesus Kristus är Herre.
Denna gemenskap tar sig konkreta uttryck
i den värld som Gud skapat, älskar och räddar.
Under den heliga Andens ledning formas kyrkan,
genom Ordets förkunnelse och
sakramentens förvaltning,
och inbjuder
alla människor
att bli Jesu lärjungar.
1: Församlings- och kyrkoordning
 Vår tro har sin grund i Bibeln
och uttrycks i de apostoliska och nicenska
trosbekännelserna.
 Barn och unga har i GF-kyrkan en särskild plats.
 Bibeln är Guds ord
 Dopet är en helig handling,
ett till sitt innehåll men kan ske på olika sätt.
 Församlingen är självständig
och samtidigt insatt i ett ömsesidigt beroende
med ömsesidig tillsyn.
1: Församlings- och kyrkoordning
 Församlingen välkomnar som medlem
var och en som är döpt
och bekänner sin tro på Jesus Kristus.
 Församlingen välkomnar som tillhörig
den som döps som barn, barnvälsignas,
eller på egen önskan vill finnas med
i församlingens gemenskap och omsorg.
 Kyrkokonferensen är kyrkans högsta beslutande organ.
 Kyrkans leds av kyrkostyrelsen och kyrkoföreståndaren
samt ett antal biträdande kyrkoföreståndare.
2: Stadgar/struktur
 Församlingar i GF-kyrkan
 Internationella och ekumeniska relationer
 Frågor kring kyrkokonferensen och kyrkostyrelsen
 Kyrkoföreståndaren
 Regional närvaro
 Ansvarsnämnd
 Valberedning, revision
2: Stadgar/struktur
Strukturgruppen har:
Lämnat förslag till stadgar för GF-kyrkan
Lämnat förslag till normalstadgar för församling
inom GF-kyrkan
Utvecklat förslaget om GF-kyrkans regionala närvaro
Gett allmänna synpunkter på kanslilokalisering
och kansliorganisation
Ansvarat för att namnfrågan bereds
2: Stadgar/struktur
 Kyrkokonferens är högsta beslutande organ
Kyrkokonferensen hålls årligen
 Kyrkostyrelsen väljs av kyrkokonferensen
10 ledamöter, som väljs för 2 år
 Kyrkan leds av en kyrkoföreståndare
Väljs vid kyrkokonferensen för fyra år
Kan omväljas för ytterligare två perioder
 Ett antal biträdande kyrkoföreståndare
Förestår kyrkans närvaro i 8-10 regioner
2: Stadgar/struktur
 Ett nationellt kansli leder det löpande arbetet
Kansliet placeras i Stockholm
 Ansvarsnämnd
Behandlar ärenden av disciplinär art
gällande person i ordinerad tjänst
 Ledamöter i valberedning väljs på tre år
 GF-kyrkans barn- och ungdomsarbete
är anförtrott equmenia
2: Stadgar/struktur
 Inträde i GF-kyrkan kan beviljas församling efter ansökan.
Beslut (på förslag av KS) fattas av kyrkokonferensen,
som också kan besluta om att skilja församling
från GF-kyrkan.
 Medlemskap i GF-församling baseras på dop och
personlig tro på Jesus som Herre och Frälsare.
 Tillhörig församling, är personer som vill uttrycka sin
samhörighet med församlingen och är föremål för
församlingens omsorg.
Även barn som döps eller välsignas blir tillhöriga.
Tillhörig ska senast vid 18 års ålder
erbjudas medlemskap.
3: Relationer och nätverk
Metodistkyrkan i Sverige - internationella relationer
3: Relationer och nätverk
Svenska Baptistsamfundet - relationer
MK
OSSE
SAM
Diakonia
EBF
IBTS
Forum
Syd
NFU
SMK
EFK
GFL
Predikantkören
SKR
SMR
FSR
EBWU
RPG
SST
SB
BWA
Personalvårdsgruppen
Sida
Arbetsgivaralliansen
SKTF
CEC
SEK
SBKF
Samarbetsländer
Lokal nivå
equmenia
Samarbetsländer
Riks
Vitryssland
Burma
SBS
SKY
Programländer
SBP
Hela Människan
Sv. Bibelsällskapet
Kongo
Japan
Litauen
LM
Thailand
Azerbajdzjan
Turkmenistan
Ljus i Öster
Folk och språk
3: Relationer och nätverk
Svenska Missionskyrkan - internationellt missionssamarbete
Ryssland
Litauen
International
Federation of
Free Evangelical
Churches
World
Alliance of
Reformed
Churches
Kyrkornas
Världsråd
Asudh
European
Christian
Mission
Estland
Kongo
Kinshasa
Kongo
Brazzaville
Conference
on European
Churches
Indien
Japan
Svenska
Missionskyrkan
Kina
Spanien
THS
Nicaragua
USA
Ecuador
SIRA,
Betlehem/
Jeriko
Syrien/
Libanon
Svenska
Pakistankommittén
(MUL och praktikanter)
FACE
Equmenia
Palestina
Diakonia
Folkhögskolorna
- Lidingö
Svenska
Missionsrådet
& SIM
-Karlskoga
Pakistan
(Våga Tro och Apg29)
- Jönköping
(praktikanter)
3: Relationer och nätverk
Gemensam Framtid - nätverk och relationer
KV
KEK
SKR
FSR
Diakonia
OSSE
BWA
NFU
Hela Människan
EBF
Sv. Bibelsällskapet
UMC
GF
WMC
THS
Folkhögskolorna
Bilda
ECOM
IFFEC
SEK
equmenia
SMR
WCRC
GFL
Kvinnoförbundet
Sångar-och
musikförbund
Personalförbundet
Azerbajdzjan, Burma, Ecuador, Estland, Indien, Japan, Kina, Kongo Brazzaville, Kongo
Kinshasa, Libanon, Liberia, Litauen, Moçambique, Nicaragua, Pakistan, Palestina,
Ryssland, Spanien , Syrien, Thailand, Turkmenistan, USA
3: Relationer och nätverk
 SKR, FSR och SMR
 Diakonia
 Samfundsrelationer – med särskild betydelse:

Svenska kyrkan
Samarbetsavtal finns med MK o SMK – SB på väg mot avtal

EFK
SB har drygt 30 samarbetsförsamlingar med EFK
EFK är huvudman i Diakonia och ”Ge för livet”

Svenska Alliansmissionen
Har ett 25-tal gemensamma församlingar med SMK
3: Relationer och nätverk
 Kvinnoförbund

Nytt kvinnoförbund bildas i GF-kyrkan

Genderkommitté föreslås bildas i GF-kyrkan
 Diakonia

Huvudmannaskapet behöver utredas vidare
Diakonia är viktigt och gör en stor insats
 Insamlingarna i GF-kyrkan behöver en tydlig strategi
Individualisering i givandet är en tydlig trend idag
4: Ägande och delaktighet
De frågor gruppen behandlat rör verksamheter och ägande
som innebär betydande investeringar, resurser
och tunga historiska traditioner.
Gruppen har ringat in tre huvudområden:
kommunikation.
utbildning, mötesplatser och kommunikation
Hur ska dessa verksamheter, detta ägande,
kunna integreras, utvecklas, avvecklas,
göras relevant för en ny kyrka?
4: Ägande och delaktighet
Utbildning
4: Ägande och delaktighet
Utbildning
 Skolorna ska driva ett arbete inåt
samt svara mot ett behov i samhället
 Fem folkhögskolor, Överås samt Teologiska Högskolan
är resurser i den nya kyrkan.
Samverkan för att uppnå nationell täckning.
 Kan skolorna bli stödpunkter
i den nya kyrkans regionala organisation?
 Tillsättande av ett utbildningsråd
bör vara klart hösten 2011
4: Ägande och delaktighet
Mötesplatser
 Den nya kyrkan kommer att äga fastigheter och gårdar
- möjliga bildnings- och utvecklingsmiljöer.
 Kyrkan ska säkerställa att samhällspåverkande möten sker
och att det finns platser med utbud för andlig tillväxt.
 Kyrkan ska också möjliggöra kommunitetsliv.
4: Ägande och delaktighet
Kommunikation
 Strategi för intern och extern kommunikation
 Betydande resurser anslås till identitetsskapande och
opinionsbildande arbete
 Tillsätt snarast en kommunikationsstrategigrupp av
befintliga och eventuellt externa kommunikatörer.
 Prioritera ett identitetsskapande arbete på bred front
 Sändaren/Sändebudet blir medlemstidning?
5: Fastigheter och förvaltning
Tillgångar
 GF-kyrkan kommer att få en mycket stor
tillgångsmassa att förvalta
 Fastigheter
Lidingö, Överås, THS, Tegnérgatan mm
 Stiftelser
flyttas över till GF
 Eget kapital
idag sammanlagt 180 miljoner
5: Fastigheter och förvaltning
Äga och förvalta
 Äga fastigheter som garanti för pensioner?
 Äga fastigheter kräver kunskap och aktivt underhåll.
 Vi skall äga och förvalta utifrån vår etik.
5: Fastigheter och förvaltning
Möjliga vägar
 Alla tillgångar går upp i den nya kyrkan.
 GF-kyrkan säljer vissa fastigheter
och placerar i fonder/aktier etc.
 GF-kyrkan säljer alla fastigheter
och satsar enbart på kapitalförvaltning.
5: Fastigheter och förvaltning
Riktlinjer för kapitalförvaltning
 Etiskt försvarbara placeringar
 Jämn avkastning
 Tydliga riktlinjer
5: Fastigheter och förvaltning
Slutsatser
 Fokusera på kärnverksamheten
 Verksamheten skall ha kontroll över kapitalets
utnyttjande.
 Demokratiskt beslutsfattande samt affärsmässigt och
ideologiskt handlande skall alla inrymmas
 Fortsatt utredning är nödvändigt!