(Adartrel och generika), rotigotin (Neupro) vid restless legs

Plats i terapin
Fastställd av landstingets läkemedelskommitté 2010-01-28
Dopaminagonister vid restless legs syndrome (RLS)
Senast reviderad mars 2014
Pramipexol (Sifrol och generika), ropinirol (Adartrel och generika), rotigotin (Neupro)
Läkemedelskommitténs bedömning
 Vid mild RLS bör i första hand icke-farmakologisk behandling övervägas (undvik
koffein, alkohol och rökning, stretching, massage, kyla eller värme i form av
bad/dusch mm). I andra hand intermittent behandling med levodopa till kvällen.
 Vid måttlig–svår RLS ges i första hand intermittent eller regelbunden behandling
med pramipexol till kvällen. Ropinirol kan övervägas som alternativ men är för
närvarande betydligt dyrare. Rotigotin är andrahandsval på grund av svårvärderade
studiedata.
 Behandlingen bör omprövas regelbundet.
Läkemedelskostnad i mars 2014
Pris för 3 månaders behandling med
Levodopa + dekarboxylashämmare
(Madopark/Sinemet eller generika)
Generiskt pramipexol
Generiskt ropinirol
Neupro (rotigotin)
100/25 mg/dag
149 kr
0,54 mg/dag
4 mg/dag
2 mg/24 h
96 kr
627 kr
2610 kr
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting
Fakta om dopaminagonister vid restless legs syndrome (RLS)
1) Restless legs syndrom drabbbar 5–15 % av den vuxna befolkningen. Cirka hälften har en primär (idiopatisk) form
och hälften en sekundär. Vid sekundära former behandlas i första hand den bakomliggande orsaken innan
ställningstagande till specifik läkemedelsbehandling.
2) Godkända för symtomatisk behandling av måttligt till svårt idiopatiskt RLS hos vuxna. Effekten vid mild RLS är ej
studerad.
3) Pramipexol och ropinirol lindrar symtom hos upp mot cirka 70% av behandlade jämfört med cirka 50% för
placebo. Behandling >3 månader har inte utvärderats adekvat. Behandlingen bör omprövas regelbundet.
4) Rotigotin har i studier lindrat symtom hos upp mot cirka 60% av behandlade jämfört med cirka 30% för placebo. I
de två studier som föregick godkännandet av rotigotinid RLS var ett inklusionskriterium att de som deltog måste ha
uppvisat svar på tidigare behandling med dopaminerga läkemedel (72% av studiepopulationen i den ena studien
och 36% i den andra). En sådan design riskerar att överskatta effekten av aktiv behandling.
5) Biverkningsprofilen för pramipexol, ropinirol och rotigotin hos patienter med RLS är likartad och liknar den som
beskrivits vid Parkinsons sjukdom. De vanligaste biverkningarna är illamående, huvudvärk/yrsel och trötthet, och
för rotigotin även lokala reaktioner på applikationsstället (plåsterberedning).
6) Jämförande studier mellan pramipexol, ropinirol och rotigotin saknas.
7) Läkemedelsverket rekommenderar i första hand icke-farmakologisk behandling* vid mild RLS. Där farmakologisk
behandling är nödvändig rekommenderas vid mild RLS intermittent behandling med levodopa 50–100 mg till
kvällen, baserat på klinisk erfarenhet. Vid måttlig till svår RLS rekommenderas i första hand intermittent eller
regelbunden behandling med pramipexol, ropinirol eller rotigotin till kvällen.
8) Risk för augmentation* föreligger för levodopa, varför kontinuerlig behandling bör undvikas. Risken för
augmentation för dopaminagonister är ej tillräckligt undersökt men förefaller vara vanligt förekommande.
* Ökade sjukdomssymtom med dosökning som följd.
Referenser
Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation restless legs-syndrom, 2009.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Dopaminerga medel vid restless legs syndrome, 2009.
Läkemedelsverket. Monografi Sifrol (pramipexol) – ny indikation, 2006.
European Medicines Agency. European Public Assessment Report (Neupro), senast reviderad 2009.
European Medicines Agency. European Public Assessment Report (Sifrol), senast reviderad 2009.
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting