Handlingsplan Projekt Läkemedelsgenomgångar LmC

advertisement
Modell Västerbotten
Läkemedelsgenomgång – enkel och fördjupad
Metoddokument
Version 5.1 (2014-01-20)
Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten
med representanter från landsting och kommuner
Revideras senast 2015-12-01
Innehållsförteckning
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Modell Västerbotten .................................................................................................. 2
Metodbeskrivning – enkel läkemedelsgenomgång ................................................... 3
Metodbeskrivning – fördjupad läkemedelsgenomgång ............................................ 5
Patient i öppen vård utan hemsjukvård ..................................................................... 5
Patient i öppen vård med hemsjukvård ..................................................................... 7
Patient på särskilt boende .......................................................................................... 8
Utbildning ................................................................................................................. 11
Kontakter vid Läkemedelscentrum .......................................................................... 11
Uppstart av fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten ...... 12
Vad gör jag? .............................................................................................................. 12
Sammanställning ...................................................................................................... 14
Bilagor....................................................................................................................... 14
1
1. Modell Västerbotten
Läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten bygger på ett långsiktigt samarbete
mellan landsting och kommun där vardera parten bidrar med sina viktiga resurser och
kunskaper. Modellen baseras på kontinuerlig läkemedelsutbildning och två olika nivåer av
läkemedelsgenomgångar, enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång i enlighet med
SOSFS 2012:9 (se figur 1).
Läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten
Patient ≥ 75 år med ≥ 5 läkemedel samt andra patienter med behov vid

besök hos läkare i öppen vård

inskrivning i sluten vård

påbörjad hemsjukvård

inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas
av 18 § hälso- och sjukvårdslagen, exempelvis särskilt boende

förekomst av eller misstanke om läkemedelsrelaterade
problem
Enkel läkemedelsgenomgång

Kartläggning av
aktuella
läkemedel

Lösa uppenbara
läkemedelsrelaterade
problem
Läkemedelsrelaterade problem finns
kvar
För alla patienter på särskilt boende
årligen
Inga läkemedelsrelaterade problem
kvar




Information till patient
Uppdaterad läkemedelslista
Dokumentation
Uppföljning
Fördjupad
läkemedelsgenomgång
(bör ske i
team)




Information till patient
Uppdaterad läkemedelslista
Dokumentation
Uppföljning
Figur 1. Flödesschema läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten
2
2. Metodbeskrivning – enkel läkemedelsgenomgång
En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas patienter som är 75 år och äldre som har minst 5
läkemedel samt andra patienter vid behov vid;

Besök hos läkare i öppen vård

Inskrivning i sluten vård

Påbörjad hemsjukvård

Inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 § hälso- och
sjukvårdslagen, exempelvis särskilt boende

Förekomst av eller misstanke om läkemedelsrelaterade problem
Patienter som är under pågående hemsjukvård eller som bor i boendeform som omfattas av 18
§ hälso- och sjukvårdslagen ska dessutom erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en
gång per år.
Steg 1
* Läkemedelsavstämning
Steg 2
* Bedömning
och ev. åtgärd
Steg 3
* Uppdatering
läkemedelslista
Steg 4
* Information
Steg 5
* Dokumentation
* Uppföljning
Figur 2. Arbetsflöde - Enkel läkemedelsgenomgång
Steg 1. Läkemedelsavstämning
Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska det med utgångspunkt i tillgänglig dokumentation
och patientens egna uppgifter så långt som möjligt kartläggas;
- vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför
- vilka av dessa läkemedel som patienten använder
- vilka övriga läkemedel patienten använder (t.ex. receptfria läkemedel och
naturläkemedel)
Förslag på källor som kan användas vid kartläggningen;
- Patient eller anhörig
- Öppenvårdslista i landstingets journalsystem1
- Aktuellt dosrecept
- ”Mina sparade recept på Apoteket” 2
- Uppgifter från annan vårdgivare
- Läkemedelsförteckningen3
Läkemedelslista som kan skrivas ut från landstingets journalsystem.
Apotekets sammanställning över alla elektroniskt sparade recept
3
Information om alla receptförskrivna läkemedel som hämtats ut på apotek de senaste 15 månaderna
1
2
3
Steg 2. Bedömning och eventuell åtgärd av patientens läkemedelsbehandling
Bedöm och åtgärda uppenbara läkemedelsrelaterade problem, till exempel olämpliga
läkemedel till äldre, hanteringsproblem, dubbelmedicinering med likvärdiga läkemedel eller
inaktuella läkemedel (se bilaga 4 för preparat som bör undvikas till äldre).
Ta ställning till vilka läkemedelsrelaterade problem som kan åtgärdas direkt och vilka som kräver
en fördjupad läkemedelsgenomgång.
Steg 3. Uppdatering av läkemedelslista
En aktuell öppenvårdslista i landstingets journalsystem upprättas och ges till patient eller
anhörig. Även receptfria läkemedel och naturläkemedel bör skrivas in i öppenvårdslistan.
Steg 4. Information till patient eller anhörig
Individuellt anpassad information ges till patient eller anhörig om identifierade
läkemedelsrelaterade problem, vilka åtgärder som vidtagits samt orsakerna till dessa.
Steg 5. Dokumentation och uppföljning
Dokumentation av läkemedelsgenomgångarna bör innefatta;
- identifierade läkemedelsrelaterade problem
- orsaker till de åtgärder som vidtagits
- om, när och av vem uppföljning ska göras
I landstingets journalsystem sker dokumentationen i öppenvården med termen ”enkel
läkemedelsgenomgång” under anteckningstyper ”besök”, ”telefon” och ”konferens”. För
anteckningstypen ”besök” kan dokumentationen ske under kontakttyperna
”mottagningsbesök”, ”hembesök”, ”videokontakt”, ”demensmottagning” och ”rond särskilt
boende” (bilaga 6). I slutenvården och i kommunen sker denna dokumentation enligt lokala
anvisningar.
4
3. Metodbeskrivning – fördjupad läkemedelsgenomgång
Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade
problem eller där det finns en misstanke om sådana problem, ska erbjudas en fördjupad
läkemedelsgenomgång. Patienter i slutenvården omfattas inte av metodbeskrivningen för
fördjupade läkemedelsgenomgångar i detta dokument, men försök med fördjupade
läkemedelsgenomgångar tillsammans med apotekare pågår på utvalda kliniker i länet.
Fördjupade läkemedelsgenomgångar görs gärna i team, som förutom huvudansvarig läkare
kan bestå av sjuksköterska, undersköterska/vårdbiträde, hemtjänstpersonal, apotekare samt
den äldre själv och/eller nära anhörig. Om apotekarstöd önskas kontaktas Läkemedelscentrum
minst en vecka innan läkemedelsrond (se punkt 5 för kontaktuppgifter). I de fall
läkemedelsgenomgångar enligt fördjupad modell görs utan apotekarmedverkan används
Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång (bilaga 4) och Socialstyrelsens Indikatorer för
god läkemedelsterapi hos äldre som stöd. Om så önskas finns även Underlag – fördjupad
läkemedelsgenomgång att tillgå (bilaga 5).
Dokumentation av läkemedelsgenomgångarna bör innefatta;
- vilka yrkesutövare som medverkat
- orsaker till vidtagna åtgärder
- målen med läkemedelsbehandlingen
- när och av vem uppföljning ska göras
I landstingets journalsystem sker dokumentationen i öppenvården med termen ”fördjupad
läkemedelsgenomgång” under anteckningstyper ”besök” och ”konferens”. För
anteckningstypen ”besök” kan dokumentationen ske under kontakttyperna
”mottagningsbesök”, ”hembesök”, ”videokontakt”, ”demensmottagning” och ”rond särskilt
boende” (bilaga 6). I kommunen sker denna dokumentation enligt lokala anvisningar
3.1. Patient i öppen vård utan hemsjukvård
Steg 1
* Phase-20
* Läkemedelsavstämning
Steg 2
* Läkemedelsgenomgång
Steg 3
* Information
* Uppdatering
läkemedelslista
* Dokumentation
Steg 4
* Uppföljning
Figur 3. Arbetsflöde – Fördjupad läkemedelsgenomgång för patient i öppenvård utan
hemsjukvård.
5
Steg 1. Symtomskattning och läkemedelsavstämning
Ett symtomskattningsformulär (Phase-20) lämnas till patienten att fylla i (bilaga 2). Så långt
som det är möjligt skattar och fyller patienten, med eventuell hjälp av sjuksköterska eller
anhörig, i sitt aktuella hälsotillstånd och möjliga läkemedelsrelaterade problem utifrån den
validerade symtomskattningsskalan, Phase-20 med tillägg av ett antal parametrar (t ex
krossade tabletter, receptfria läkemedel, naturläkemedel, fallrisk och demensuppföljning).
Symtomskattningen skickas därefter tillbaka till sjuksköterska eller läkare. På blanketten
efterfrågas också aktuell vikt, längd, kreatinin, beräknat kreatininclearance samt blodtryck
som sjuksköterska eller läkare fyller i. Om inte en enkel läkemedelsgenomgång redan har
gjorts, görs en avstämning av läkemedelslistan tillsammans med patienten för att säkerställa
att denna är aktuell och korrekt.
Steg 2. Läkemedelsgenomgång
Det aktuella teamet alternativt patienten och läkaren träffas och går igenom den enskilda
patientens läkemedelsbehandling utifrån Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång
(bilaga 4) och symtomskattningsformuläret Phase-20 (bilaga 2) tillsammans med andra
aktuella uppgifter från journalen. Om så önskas kan även Underlag – läkemedelsgenomgång
(bilaga 5) användas som stöd vid läkemedelsgenomgången.
Steg 3. Information, uppdatering av läkemedelslista samt dokumentation
Efter läkemedelsgenomgången ges individuellt anpassad information till patienten om vilka
åtgärder som vidtagits, orsakerna till dessa, samt en uppdaterad läkemedelslista.
Dokumentation av läkemedelsgenomgångarna bör innefatta vilka yrkesutövare som
medverkat, orsaker till de åtgärder som vidtagits, målen med läkemedelsbehandlingen samt
när och av vem uppföljning ska göras. I landstingets journalsystem sker dokumentationen i
öppenvården med termen ”fördjupad läkemedelsgenomgång” under anteckningstyper
”besök” och ”konferens”. För anteckningstypen ”besök” kan dokumentationen ske under
kontakttyperna ”mottagningsbesök”, ”hembesök”, ”videokontakt”, ”demensmottagning” och
”rond särskilt boende” (bilaga 6). I kommunen sker denna dokumentation enligt lokala
anvisningar.
Åtgärder kan vara:
 Utsättning/insättning/byte av läkemedel
 Ändring av dos eller doseringsregim
 Klinisk uppföljning/undersökning
 Icke-farmakologisk åtgärd
 Information till vårdpersonal/patient/anhörig
Steg 4. Uppföljning
Uppföljning ska göras efter läkemedelsgenomgången. Det aktuella hälsotillståndet för den
äldre diskuteras och effekterna av åtgärder som utförts vid läkemedelsgenomgången
utvärderas. Beslut om uppföljande eller nya åtgärder tas. Diskussioner och ändringar
dokumenteras som vid läkemedelsgenomgången.
6
3.2. Patient i öppen vård med hemsjukvård
Steg 1
* Phase-20
* Läkemedelsavstämning
Steg 2
(kan uteslutas)
* Analys
* Diskussionsunderlag
Steg 3
* Läkemedelsgenomgång
i team
Steg 4
* Information
* Uppdatering
läkemedelslista
* Dokumentation
Steg 5
* Uppföljning
Figur 3. Arbetsflöde – Fördjupad läkemedelsgenomgång för patient i öppen vård med
hemsjukvård.
Steg 1. Symtomskattning och läkemedelsavstämning
Ett symtomskattningsformulär (Phase-20) lämnas till patienten att fylla i (bilaga 2). Så långt
som det är möjligt skattar och fyller patienten, med hjälp av sjuksköterska, anhörig och ev.
kontaktperson (om sådan finns), i sitt aktuella hälsotillstånd och möjliga läkemedelsrelaterade
problem utifrån den validerade symtomskattningsskalan, Phase-20 med tillägg av ett antal
parametrar (t ex krossade tabletter, receptfria läkemedel, naturläkemedel, fallrisk och
demensuppföljning). Symtomskattningen skickas därefter tillbaka till sjuksköterska eller
läkare. På blanketten efterfrågas också aktuell vikt, längd, kreatinin, beräknat
kreatininclearance samt blodtryck som sjuksköterska eller läkare fyller i. Om apotekare från
Läkemedelscentrum ska medverka vid läkemedelsgenomgången skickas den ifyllda
symtomskattningsskalan till Läkemedelscentrum senast en vecka före planerad
läkemedelsgenomgång. I de fall en enkel läkemedelsgenomgång inte redan har gjorts, görs en
avstämning av läkemedelslistan tillsammans med patienten för att säkerställa att denna är
aktuell och korrekt.
Steg 2. Analys och diskussionsunderlag (detta steg kan uteslutas)
Om apotekare från Läkemedelscentrum ska delta i läkemedelsgenomgången gör denna en
analys av den äldres läkemedelsbehandling utifrån patientjournal, läkemedelslista och
symtomskattning och frågeställningar i behandlingen belyses. Analysen sammanställs till ett
kodat diskussionsunderlag som tas med till läkemedelsgenomgången.
Steg 3. Läkemedelsgenomgång
Det aktuella teamet träffas och går igenom den enskilda patientens läkemedelsbehandling. I
de fall apotekare från Läkemedelscentrum deltar används det på förhand framtagna
diskussionsunderlaget som delas ut till samtliga i teamet. I annat fall görs
läkemedelsgenomgången utifrån Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång (bilaga 4) och
symtomskattningsskalan Phase-20 (bilaga 2) tillsammans med andra aktuella uppgifter från
journalen. Om så önskas kan även Underlag – fördjupad läkemedelsgenomgång (bilaga 5)
användas som stöd vid läkemedelsgenomgången.
7
Steg 4. Information, uppdatering av läkemedelslista samt dokumentation
Efter läkemedelsgenomgången ges individuellt anpassad information till patienten om vilka
åtgärder som vidtagits, orsakerna till dessa, samt en uppdaterad läkemedelslista.
Dokumentation av läkemedelsgenomgångarna bör innefatta orsaker till de åtgärder som
vidtagits, målen med läkemedelsbehandlingen, när och av vem uppföljning ska göras samt
vilka yrkesutövare som deltagit. I landstingets journalsystem sker dokumentationen i
öppenvården med termen ”fördjupad läkemedelsgenomgång” under anteckningstyper
”besök” och ”konferens”. För anteckningstypen ”besök” kan dokumentationen ske under
kontakttyperna ”mottagningsbesök”, ”hembesök”, ”videokontakt”, ”demensmottagning” och
”rond särskilt boende” (bilaga 6). I kommunen sker denna dokumentation enligt lokala
anvisningar.
Åtgärder kan vara:
 Utsättning/insättning/byte av läkemedel
 Ändring av dos eller doseringsregim
 Klinisk uppföljning/undersökning
 Icke-farmakologisk åtgärd
 Information till vårdpersonal/patient/anhörig
Steg 5. Uppföljning
Uppföljning ska göras efter läkemedelsgenomgången. Om behov och önskemål finns kan
apotekare delta vid uppföljning. Det aktuella hälsotillståndet för den äldre diskuteras och
effekterna av åtgärder som utförts vid läkemedelsgenomgången utvärderas. Beslut om
uppföljande eller nya åtgärder tas. Diskussioner och ändringar dokumenteras som vid
läkemedelsgenomgången.
3.3. Patient på särskilt boende
Steg 1
* Phase-20
* Läkemedelsavstämning
Steg 2
(kan uteslutas)
* Analys
* Diskussionsunderlag
Steg 3
* Läkemedelsgenomgång
i team
Steg 4
* Information
* Uppdatering
läkemedelslista
* Dokumentation
Steg 5
* Uppföljning
Figur 4. Arbetsflöde – Fördjupad läkemedelsgenomgång för patient på särskilt boende.
Steg 1. Symtomskattning och läkemedelsavstämning
Den äldres aktuella hälsotillstånd och möjliga läkemedelsrelaterade problem skattas utifrån en
validerad symtomskattningsskala (Phase-20) med tillägg av ett antal parametrar (bilaga 2).
Tillägget innefattar krossade tabletter, receptfria läkemedel, naturläkemedel, fallrisk samt
uppföljning vid Alzheimers demens enligt FAST-skalan (bilaga 3). Så långt som det är
möjligt gör den äldre själv skattningen med hjälp av sjuksköterska, omvårdnadspersonal
8
och/eller anhöriga. På symtomskattningsformuläret anges även vissa fysiologiska uppgifter,
och denna del fylls i av ansvarig sjuksköterska. Symtomskattningsformulären är känsliga
dokument med sekretessbelagd information och skall behandlas därefter. Om apotekare från
Läkemedelscentrum ska medverka vid läkemedelsgenomgången skickas den ifyllda
symtomskattningsskalan till Läkemedelscentrum senast en vecka före planerad
läkemedelsgenomgång.
Steg 2. Analys och diskussionsunderlag (detta steg kan uteslutas)
I de fall apotekare från Läkemedelscentrum ska delta i läkemedelsgenomgången görs en
analys utifrån patientjournal, läkemedelslista och symtomskattning av den äldres
hälsotillstånd och frågeställningar i behandlingen belyses. Analysen sammanställs till ett
kodat diskussionsunderlag som medtages till läkemedelsgenomgången.
Diskussionsunderlagen innehåller förslag på punkter att diskutera under
läkemedelsgenomgången, och dessa är skrivna i syfte att samtidigt öka kunskapen hos teamet
kring vanliga läkemedelsrelaterade problem. Diskussionsunderlagen är kodade med en kod
för kommun och särskilt boende samt en kod för patienten.
Steg 3. Läkemedelsgenomgång
För respektive enhet träffas teamet och diskuterar varje äldres läkemedelsbehandling utifrån
Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång (bilaga 4) och symtomskattningsskalan Phase20 (bilaga 2) tillsammans med andra aktuella uppgifter från journalen. Om så önskas kan även
Underlag – fördjupad läkemedelsgenomgång (bilaga 5) användas som stöd vid
läkemedelsgenomgången. I de fall apotekare från Läkemedelscentrum deltar används de på
förhand framtagna diskussionsunderlagen som stöd under läkemedelsgenomgångarna. Dessa
underlag delas ut till samtliga i teamet.
Steg 4. Information, uppdatering av läkemedelslista samt dokumentation
Efter läkemedelsgenomgången ges individuellt anpassad information till patienten om vilka
åtgärder som vidtagits, orsakerna till dessa, samt en uppdaterad läkemedelslista.
Dokumentation av läkemedelsgenomgångarna bör innefatta orsaker till de åtgärder som
vidtagits, målen med läkemedelsbehandlingen, när och av vem uppföljning ska göras samt
vilka yrkesutövare som deltagit. I landstingets journalsystem sker dokumentationen i
öppenvården med termen ”fördjupad läkemedelsgenomgång” under anteckningstyper
”besök” och ”konferens”. För anteckningstypen ”besök” kan dokumentationen ske under
kontakttyperna ”mottagningsbesök”, ”hembesök”, ”videokontakt”, ”demensmottagning” och
”rond särskilt boende” (bilaga 6). I kommunen sker denna dokumentation enligt lokala
anvisningar.
Åtgärder kan vara:
 Utsättning/insättning/byte av läkemedel
 Ändring av dos eller doseringsregim
 Klinisk uppföljning/undersökning
 Icke-farmakologisk åtgärd
 Information till vårdpersonal/patient/anhörig
9
10
Steg 5. Uppföljning
Uppföljning ska göras efter läkemedelsgenomgången. Om behov och önskemål finns kan
apotekare delta i uppföljning. Det aktuella hälsotillståndet för den äldre diskuteras och
effekterna av åtgärder som utförts vid läkemedelsgenomgången utvärderas. Beslut om
uppföljande eller nya åtgärder tas. Diskussioner och ändringar dokumenteras som vid
läkemedelsgenomgången.
4. Utbildning
Modell Västerbotten är utformad för att ge ett kontinuerligt lärande inom Äldre och läkemedel
för all involverad personal. Regelbundet ges utbildningar anpassade till sjuksköterskor och
läkare och för dessa samt för omvårdnadspersonal finns två olika nätbaserade utbildningar på
www.larandelandsting.se (se nedan). Vid fördjupade läkemedelsgenomgångar som genomförs
med apotekare förbereds ett diskussionsunderlag för varje patient innan
läkemedelsgenomgången. Diskussionsunderlagen som delas ut till alla i teamet vid
läkemedelsgenomgången, är speciellt utformade med en bakgrund till varje frågeställning
inkluderande bland annat läkemedlens indikation och effekter, eventuella biverkningar samt
särskilda beaktanden. Detta underlag tillsammans med det kunskapsutbyte som sker mellan de
olika professionerna bidrar till ett lärande för alla inblandade.
Utbildning för undersköterskor och vårdbiträden
Basutbildning om läkemedel och äldre är en nätbaserad utbildning innefattande bland annat
läkemedelshantering och läkemedel i den äldre kroppen. Utbildningen är uppdelad i flera
avsnitt med fördelen att personalen kan ta del av denna vid separata (och upprepade) tillfällen
samt att de finns tillgängliga för nyanställd eller tillfällig personal. Ett kort test efter varje
utbildningsfilm finns så att personalen kan styrka att de tillgodogjort sig innehållet. Frågor
angående utbildningen kan ställas till Läkemedelscentrum antingen via mail direkt eller vid
fysiskt möte.
Utbildning för sjuksköterskor och läkare
Läkare och sjuksköterskor inom ett geografiskt område samlas första året till en mer
specialiserad utbildning och diskussion angående äldre och läkemedel innefattande t ex
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, FAS-UT, behandlingsrekommendationer, SBUrapporter, patientfall. Efterföljande år anpassas utbildningen efter behov. Det finns även en
nätbaserad utbildning som heter God läkemedelsterapi till äldre som riktar sig till denna
målgrupp.
5. Kontakter vid Läkemedelscentrum
Mail:
Tel Umeå:
Tel Skellefteå:
[email protected]
090-785 31 95
0910-71 62 07
11
6. Uppstart av fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt Modell
Västerbotten
Vid uppstart av fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt Modell Västerbotten kan
Läkemedelscentrum kontaktas för ett introduktionsmöte. Mötet tar ca en timme och
inkluderar presentation av aktuell modell, introduktion av de framtagna verktygen samt
eventuell inplanering av tider för läkemedelsgenomgångar med apotekarstöd. Vid mötet deltar
flest möjliga av läkare, sjuksköterskor, distriktsköterskor, enhetschef och verksamhetschef.
7. Vad gör jag?
I huvudsak är ansvarfördelningen enligt nedanstående, lokalt kan dock vissa ansvar delegeras.
Enkel läkemedelsgenomgång
Chef på hälsocentral/sjukstuga
• Ansvarar för att rutiner finns så att kraven i författning SOSFS 2012:9 efterlevs.
Läkare
• Har huvudansvaret för läkemedelsgenomgångarna.
• Ansvarar för att genomföra läkemedelsgenomgångar enligt författning SOSFS 2012:9.
• Dokumenterar vidtagna åtgärder vid läkemedelsgenomgång och uppföljning i
patientjournalen.
Fördjupad läkemedelsgenomgång
Chef på hälsocentral/sjukstuga
 Ansvarar för att rutiner finns så att kraven i författning SOSFS 2012:9 efterlevs.
 Vid läkemedelsgenomgångar i kommunal hemsjukvård har MAS i kommunen och
chef på hälsocentral/sjukstuga kontakt med varandra för samordning och planering.
 Ansvarar för att ta kontakt med Läkemedelscentrum om apotekarstöd önskas.
 Ansvarar för att eventuella ändringar i inbokade aktiviteter meddelas
Läkemedelscentrum.
12
MAS i kommunen
 Ansvarar för att rutiner finns så att kraven i författning SOSFS 2012:9 efterlevs.
 Vid läkemedelsgenomgångar i kommunal hemsjukvård har MAS i kommunen och
chef på hälsocentral/sjukstuga kontakt med varandra för samordning och planering.
 Ansvarar för att ta kontakt med Läkemedelscentrum om apotekarstöd önskas.
 Ansvarar för att eventuella ändringar i inbokade aktiviteter meddelas
Läkemedelscentrum.
Läkare
 Har huvudansvaret för läkemedelsgenomgångarna.
 Ansvarar för att vid behov ordinera provtagning innan läkemedelsgenomgång.
 Har tillgång till aktuell läkemedelslista inför läkemedelsgenomgång och uppföljning.
 Dokumenterar vidtagna åtgärder vid läkemedelsgenomgång och uppföljning i
patientjournalen.
Sjuksköterska/distriktssköterska
 Tar nytt blodtryck, puls, längd och vikt samt ordinerade prover på alla äldre om inte
aktuella värden redan finns.
 Ansvarar för att symtomskattningen är fullständigt ifylld med aktuella diagnoser och
fysiologiska värden och att denna finns tillgänglig för apotekaren senast en vecka
innan läkemedelsgenomgången.
 Har tillgång till aktuell läkemedelslista inför läkemedelsgenomgång och uppföljning.
 Diskuterar i mån av tid den äldres hälsoläge med kollegor inför läkemedelsgenomgång
och uppföljning.
 Kommunal sjuksköterska ansvarar för att läkemedelsgenomgång och uppföljning
dokumenteras i kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.
 Observerar och meddelar förändringar i den äldres hälsoläge efter
läkemedelsgenomgång.
Undersköterska/vårdbiträde
 Fyller tillsammans med brukare/patient och sjuksköterska i symtomskattningen.
 Diskuterar i mån av tid den äldres hälsoläge med kollegor inför läkemedelsgenomgång
och uppföljning.
 Observerar och meddelar förändringar i den äldres hälsoläge efter
läkemedelsgenomgång.
Apotekare
 Analyserar läkemedelsbehandlingen och sammanställer diskussionsunderlag inför
läkemedelsgenomgång.
 Ansvarar för att det finns aktuella utbildningar inom läkemedel och äldre till
medverkande personal.
 Ansvarar för att bokföra utförda läkemedelsgenomgångar.
13
8. Sammanställning
Läkemedelscentrum sammanställer om behov och tid finns årligen data från de fördjupade
läkemedelsgenomgångar där Läkemedelscentrum varit delaktiga. Ett antal effektmått
sammanställs som huvudsakligen grundar sig på Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och
dessa kan rapporteras t ex områdesvis eller kommunvis. För dessa sammanställningar krävs i
vissa fall att apotekaren går in i landstingets journalsystem för att se vilka
ordinationsändringar som blivit gjorda. Detta kan även ske vid uppföljningar.
9. Bilagor
1. Handlingsplan Modell Västerbotten
2. Symtomskattningsskala Phase-20
3. FAST-skalan
4. Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång
5. Underlag läkemedelsgenomgång
6. Anvisning dokumentation av läkemedelsgenomgångar i landstingets journalsystem
7. Följeblad för skickning av symtomskattningsskala från särskilt boende
14
Bilaga 1
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
1
Bilaga 2
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
1
1
Bilaga 4
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
1
Bilaga 5
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
1
Bilaga 6
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR: ANVISNING FRÅN SYSTEAM CROSS
SYSTEMÄGARE OCH LÄKEMEDELSCENTRUM
Datum: 2014-01-01
Revision: 2015-01-01
Till: Verksamhetschefer, lokalt systemansvariga SYSteam Cross
Från: Systemägare Göran Algers samt Bo Sundqvist och Bertil Ekstedt,
Läkemedelskommittén
Ärende: Dokumentation av läkemedelsgenomgång inom hälsocentraler och sjukstugor
Termerna (sökorden) "Enkel läkemedelsgenomgång" och ”Fördjupad läkemedelsgenomgång”
är inlagda i SYSteam Cross i primärvården och sjukstugor under anteckningstyper
”Konferens” och "Besök” och där kontakttyper ”Mottagningsbesök”, ”Hembesök”,
”Videokontakt”, ”Demensmottagning” och ”Rond särskilt boende”.
Under anteckningstyp ”Telefon” finns bara inlagt termen ”Enkel läkemedelsgenomgång”.
Termen ”Läkemedelsgenomgång” expanderas till "Enkel läkemedelsgenomgång" eller
”Fördjupad läkemedelsgenomgång”. Dessa kan i sin tur expanderas till följande sökord:
”Närvarande”: Här namnger man vilka som är med vid läkemedelsgenomgången. Man kan
också ange vem som gjort symtomskattningen (Phase 20), ifall den personen inte är
närvarande.
”Läkemedelsavstämning”: Kartläggning och dokumentation av
- vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför
- vilka av dessa läkemedel som patienten använder
- eventuella receptfria läkemedel och naturläkemedel
”PHASE-20”: Vid fördjupad läkemedelsgenomgång. Sammanfatta de skattade symtomen.
”Bedömning”: Finns läkemedelsrelaterade problem? Vid enkel läkemedelsgenomgång bedöm
vilka som kan åtgärdas direkt och vilka som kräver en fördjupad läkemedelsgenomgång. Vid
fördjupad läkemedelsgenomgång dokumenteras de överväganden man har gjort bl.a. mot
bakgrund av patientens status, symtom, lab, njurfunktion samt Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Mål med behandlingen anges.
”Åtgärd”: Dokumentera åtgärder av läkemedelsrelaterade problem.
”Uppdatering läkemedelslista”: Dokumenteras att uppdatering är gjord. Lista ges till patient
eller anhörig.
”Uppföljning”: Om, när och av vem uppföljning ska ske.
Ersättning för läkemedelsgenomgång förutsätter dokumentationen med termen ”Fördjupad
läkemedelsgenomgång”. Stickprovskontroller kommer att göras ang. dok. kvalitet.
Länk till metoddokument Läkemedelsgenomgångar
Göran Algers, Systemägare
Bertil Ekstedt, Ordf. Läkemedelskommittén
Bo Sundqvist, Informationsläkare
1
Bilaga 6
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
2
Bilaga 7
Dubbelklicka på sidan för åtkomst till hela bilagan
1
Download