1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget - Accu

Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Utfärdat den:
Senast reviderat den:
Sidan 1 av 4
2012-01-09
2012-01-09
ACCU-LUBE LB-8000
1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Handelsnamn:
Tillverkare/leverantör:
ACCU-LUBE LB-8000
ACCU-LUBE Manufacturing GmbH
Glaitstr. 29
D-75433 Maulbronn-Schmie, Tyskland
Tfn: 07043/5612
Fax: 07043 / 907098
Informationslämnare:
Informationslämnare i
nödsituation:
2. Farliga egenskaper
Allvarlig risk:
Ingen betydande risk
3. Sammansättning/klassificering av ingående ämnen
Kemisk beskrivning:
Produkt baserad på vegetabiliska oljor
Farliga komponenter
CAS-nr:
125643-61-0
Benämning:
alkylfenolderivat
EINECS: 406-040-9
[-]R53
Viktandel
0-1%
68411-46-1
aminfenylderivat
EINECS: 270-128-1
[N]R51 53
0-l%
Klassificering
4. Första hjälpen
Symtom
Hudkontakt:
Lätt irritation kan förekomma på kontaktstället.
Ögonkontakt:
Irritation och rodnad kan uppkomma.
Förtäring:
Irritation i svalget kan uppkomma.
Inhalation:
Hosta och halsont kan uppkomma.
Åtgärd
Hudkontakt:
Tvätta huden omedelbart med tvål och stora mängder vatten.
Ögonkontakt:
Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Sök läkare.
Förtäring:
Skölj ur munnen med vatten.
Inhalation:
Avlägsna den drabbade från exponeringsplatsen, utan att därvid utsätta någon annan för fara.
Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Utfärdat den:
Senast reviderat den:
Sidan 2 av 4
2012-01-09
2012-01-09
ACCU-LUBE LB-8000
5. Åtgärder vid brand
Släckmedel:
Använd vattenspray för att kyla behållare som utsätts för brand. Använd lämpligt släckmedel för den omgivande
branden.
Exponeringsrisker:
Vid förbränning avges giftiga gaser av koldioxid och kolmonoxid.
Skydd för brandbekämpningspersonalen:
Använd bärbar andningsapparat. Använd skyddskläder som förhindrar kontakt med hud och ögon.
6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personskyddsåtgärder:
Se punkt 8 i detta säkerhetsdatablad beträffande anvisningar om personlig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder:
Låt inte produkten hamna i avlopp eller vattendrag.
Saneringsåtgärder:
Samla upp produkten på lämpligt sätt och överför till en förslutbar märkt behållare för omhändertagande.
7. Hantering och lagring
Hanteringsanvisningar:
Undvik direkt kontakt med produkten.
Lagringsanvisningar:
Förvaras på sval och väl ventilerad plats.
Lämplig förpackning:
Ska förvaras i originalförpackningen.
8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder
Skydd mot inandning:
Andningsskydd krävs normalt inte.
Handskydd:
Skyddshandskar.
Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd.
Hudskydd:
Skyddskläder.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Aggregationstillstånd
vätska
Färg
gul
Lukt
karakteristisk
Avdunstningshastighet
försumbar
Oxidationsegenskaper
inte oxiderande (enligt EU-föreskrifterna)
Löslighet i vatten
olösligt
Viskositet kinematisk (40°C)
36 cSt
Flampunkt
> 100°C
Självantändning
> 200°C
Relativ densitet
0,92 g/cm³
Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Utfärdat den:
Senast reviderat den:
Sidan 3 av 4
2012-01-09
2012-01-09
ACCU-LUBE LB-8000
10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Stabilt vid normala förhållanden.
Förhållanden som skall undvikas:
Värme
Ämnen som skall undvikas:
Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel.
Farliga nedbrytningsprodukter:
Vid förbränning avges giftiga gaser av koldioxid och kolmonoxid.
11. Toxikologisk information
Exponeringsväg:
Se punkt 4 i detta säkerhetsdatablad beträffande information om exponeringsvägar och tilhörande symtom.
12. Ekotoxikologisk information
Rörlighet:
Inte flyktigt. Sugs endast långsamt upp i marken.
Persistens och nedbrytbarhet:
Biologiskt nedbrytbart.
Bioackumuleringsförmåga:
Uppgifter saknas.
13. Avfallshantering
Avfallskod:
12-01-19
Omhändertagande av förpackningen:
Deponeras i deponi eller omhändertas enligt reglerna för farligt/giftigt avfall.
Obs!
Följ i förekommande fall lokala avfallsbestämmelser.
14. Transportinformation
Närmare anvisningar vid transport:
ADR/RID UN-nr.
IMO/IMDG UN-nr.
ICAO/IATA UN-nr.
Inte klassificerad
Inte klassificerad
Inte klassificerad
15. Gällande föreskrifter
Risksymboler:
Ingen betydande risk.
Vattenfaroklass: 1
OBS!
Den information som lämnats ovan avser bara övergripande bestämmelser som är tillämpliga för den produkt
som beskrivs i databladet. Följ i förekommande fall ytterligare bestämmelser som kompletterar dessa. Följ
tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter.
Säkerhetsdatablad enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Utfärdat den:
Senast reviderat den:
Sidan 4 av 4
2012-01-09
2012-01-09
ACCU-LUBE LB-8000
16. Annan information
Annan information
Se direktiv 1999/45/EG beträffande klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.
Se direktiv 91/155/EEG beträffande informationsregler om farliga ämnen.
Riskfraser som förekommer i punkt 3:
R53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.
R51/53: Giftigt för vattenlefvande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.
Friskrivning:
Ovanstående information är korrekt så vitt vi vet, men den ska inte uppfattas som uttömmande och är bara
avsedd som en guide. Vårt företag tar inget ansvar för eventuella skador som uppstär vid hantering av eller
kontakt med ovan angivna produkt.