Avkalkningsmedel Kahls

advertisement
SÄKERHETSDATABLAD
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn
Avkalkningsmedel Kahls 0,5 L koncentrat
Producent
DUOEX CHEMICAL AB
Leverantör
Kahls Kaffe AB
Beatrice Lesslies gata 18
421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-7557600 Fax: 031-7557699
Användning
Kalkborttagningsmedel
2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämnen:
CAS-nr/EG-nr:
Halt %:
Fosforsyra (85%)
7664-38-2/231-633-2
<25
Citronsyra
5949-29-1/201-069-1
<1
Symbol:
C
Xi
Riskfraser:
R34
R36
3. FARLIGA EGENSKAPER
Xi – Irriterande
Irriterande för ögon och hud.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inhalation
Frisk luft, värme och vila
Ögon
Skölj med mycket vatten under 15 minuter. Håll ögat öppet hela tiden och avlägsna
eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare.
Hud
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Till sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
Information till läkare: Beakta risken för sekundär njurskada efter förtäring.
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Kan släckas med pulver, koldioxid, skum eller vatten i spridd stråle.
6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP
Förhindra utsläpp i avlopp. Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Vid större spill
kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill
som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen.
7. HANTERING OCH LAGRING
Förvaras torrt och i väl försluten förpackning. Undvik direktkontakt med produkten.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Förebyggande åtgärder:
Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation och punktutsug kan
behövas. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att
direktkontakt med produkten förhindras.
Version nr: 2008-1
Giltig fr.o.m.: 2008-05-19
Sida 1 av 3
SÄKERHETSDATABLAD
Personlig skyddsutrustning:
Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd eller
ansiktsskydd och skyddshandskar användas. Skyddskläder efter
behov.
Hygieniskt gränsvärde:
(enl. AFS 2000:3) Fosforsyra: Hygieniskt gränsvärde för dimma: 1
mg/m3 (nivågränsvärde)
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende
Röd lösning
Relativ densitet
1.130 g/m3
Löslighet i vatten
100%
pH
0,9 (koncentrat), 1,9 (lösning)
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Material och kemiska produkter som bör undvikas:
Förhållanden som bör undvikas:
Farliga omvandlingsprodukter:
Reagerar häftigt med alkali. Angriper
metaller, trä, läder och textil. Undvik kontakt
med: stentrappor, marmor och aluminium.
-
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning:
Inandning av ångor och dimma kan ge sveda i näsa och svalg.
Hudkontakt:
Hudkontakt orsakar sveda och irritation.
Ögonkontakt:
Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
Förtäring:
Ger sveda i mun och svalg samt magsmärtor.
Toxikologiska data: 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Fosforsyra, citronsyra: Ej miljöfarliga ämnen.
13. AVFALLSHANTERING
Utgör farligt avfall (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) EWC-kod: 06 01 04
Tömningsanvisning: - Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning. – Samla upp
restinnehållet och tillsätt den process där produkten ingår alternativt skicka för särskilt omhändertagande.
– Vänta tills flaskan är dropptorr. – Sortera förpackningen som hård plastförpackning.
14. TRANSPORTINFORMATION
Inget riskgods enligt transportföreskrifter.
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3
Xi – Irriterande
R-fraser
R36/38 -
Version nr: 2008-1
Giltig fr.o.m.: 2008-05-19
Irriterar ögonen och huden
Sida 2 av 3
SÄKERHETSDATABLAD
S-fraser
S2-26-37
Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta läkare.
Använd lämpliga skyddshandskar.
16. ÖVRIG INFORMATION
All information i detta säkerhetsdatablad är hämtat från producentens säkerhetsdatablad.
Version nr: 2008-1
Giltig fr.o.m.: 2008-05-19
Sida 3 av 3
Download