Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Kemikalietillsyn med inriktning på
säkerhetsdatablad och egenkontroll
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
Västerås
Malin Urby, miljö- och hälsoskyddsförvaltning Västerås, 090609
Syftet med projektet
• Uppföljning av kartläggning av farliga kemikalier
2008
• Öka verksamheternas förståelse för användning av
säkerhetsdatablad
• Förbättra egenkontroll inom kemikalieområdet
genom att öka vetskapen hos
verksamhetsutövaren om de kemiska ämnen som
hanteras i verksamheten
• Initiera utfasning och riskminskning
Tidsplan – omfattning 2009
• Kick-off i januari – introduktion
• Inspektioner februari - november
• Rapport/sammanställning i nov – dec
• Ca 8-9 inspektörer, yttre enheten
Genomförande
• Tillsynsobjekt, 80 st i
tillsynsplanen
• Ca 60 i projektet i Ecos
• Inspektioner
• Inspektionsrapport
• Ev, föreläggande
• Ev uppföljande inspektion
Avgränsningar - Vilka inspekterar vi?
1. Verksamheter som redovisat farliga och/eller
miljöfarliga kemikalier i kartläggningen 2009
2. Verksamheter som inte deltog i kartläggningen
3. Verksamheter som deltog men som inte
redovisade farliga eller miljöfarliga kemikalier
B- och C-verksamheter
Material
•
•
•
•
•
Checklista
Hjälpreda
Brevmall för bokning av inspektion
Information om de 33 vattendirektivämnena
Handledning och slutrapport från tillsynskampanj i
Västra Götaland – Säkerhetsdatablad
• KemI´s faktablad om klassificering och märkning,
samt säkerhetsdatablad
Rapporter
•
•
•
•
•
Rapport från Kemikalieinspektionen, Att arbeta
med produktval i praktiken, nr 2/08
Rapport från Kemikalieinspektionen, Miljöledning
och giftfri miljö, nr 4/07
Handbok för mer hållbart kemikaliearbete inom
miljöfarlig verksamhet, nr 2008:01 Länsstyrelsen i
Jönköpings län
Kemikaliehandboken, Östergötland
Bedömningsgrunder, tidigare projekt i länet
- Verkstadsindustriprojektet 2003
- Egenkontrollprojektet 2004
Så här långt?
• Färre verksamheter än vi tänkt oss
• Olika nivåer, stor skillnad mellan C- och Bverksamheter
• Nästan alltid något att följa upp
• Kemikalieförteckning på ämnesnivå för Bverksamheter
• Artikel 36, tolkat så att man ska spara
kemikalieförteckningen 10 år
Artikel 36
Skyldighet att spara information
Alla tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och
distributörer ska sammanställa information som de
behöver för att fullgöra sin skyldigheter enligt
denna förordning och hålla den tillgänglig under
minst 10 år efter att de senast tillverkade,
importerade, levererade eller använde ämnet eller
beredningen
Kontakt
Malin Urby
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
[email protected]
Tel: 021-39 27 72
www.vasteras.se