Mall för utredning av § 38-produkter - LiU

advertisement
2016-01-14
Dnr LiU-2015-00263
version 3
1(2)
Blankett för utredning av CMR-produkter
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Kemiska arbetsmiljörisker” så får CMR
(cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande) klassade kemiska
produkter endast hanteras efter att en dokumenterad utredning gjorts som visar att det är
tekniskt omöjligt att ersätta produkten med ett mindre hälsofarligt alternativ.
Blanketten förvaras hos ansvarig chef* efter påskrift.
1. Arbetsplats
Institution/avdelning/enhet:
Utredare (Titel/profession):
Telefon:
E-post:
2. Kemisk produkt som utreds
Produktnamn:
Användningsområde:
Typ av produkt (ex. lösningsmedel, färgämne):
Ingående CMR-ämne(n):
CAS-nr:
Halt:
3. Produktens märkning och klassificering
Aktuellt säkerhetsdatablad bifogas.
Produktens märkning enligt säkerhetsdatablad:
H 350 Kan orsaka cancer
H 340 Kan orsaka genetiska defekter
H 360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
R 45 Kan ge cancer
R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador
R 49 Kan ge cancer vid inandning
R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R 61 Kan ge fosterskador.
4. Hantering av produkten
Kort hanteringsbeskrivning:
Förbrukad mängd per användningstillfälle:
Uppskattad årsförbrukning:
Risk för exponering via:
Inandning. Beskrivning av risk:
Hudkontakt. Beskrivning av risk:
Annat. Beskrivning av risk:
Användning av skyddsutrustning, dragbänk, punktutsug:
5. Eftersökning av alternativ
LINKÖPINGS UNIVERSITET
KRISITNA ORSELIUS, KOORDINATOR KEMIKALIEFRÅGOR
UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN, MILJÖ- OCH SÄKERHETSENHETEN
2016-01-04
Dnr LiU-2015-00263
version 3
2(2)
Alternativ har eftersökts via:
Kontakter med andra leverantörer inom branschen.
Ev kommentar:
Kontakter med kollegor i andra organisationer
Ev kommentar:
Kontroll i NSGs utbyteslista (www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg)
Ev kommentar:
Sökning i SubsPorts databaser (www.subsport.eu)
Ev kommentar:
Sökning via Google. (Sök på t ex följande ord: substitution, utbyte, avveckling, farliga
kemikalier, hazardous chemicals i kombination med aktuellt kemikalienamn)
Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se/)
Ev kommentar:
Sökning på andra hemsidor.
Ev kommentar:
6. Resultat av eftersökning och bedömning av alternativ
Alternativ som kan ersätta befintlig produkt har hittats:
Ja
Namn ersättningsprodukt:
Faroangivelser/riskfraser för
ersättningsprodukt enligt säkerhetsdatablad:
Nej, inga alternativ har hittats
Kommentar/motivering:
7. Beslut (fylls i av ansvarig chef*)
Befintlig produkt
Kommer att ersättas.
Kommer inte att ersättas.
Motivering:
Datum för upprepad utredning (t ex vid projektets slut):
8. Underskrift ansvarig chef*
Datum:
Signatur:
OBS! Om beslut fattas att en CMR-produkt ska användas så ställs särskilda krav:

Dokumenterad riskbedömning - inklusive angivna åtgärder för att minimera
exponering

Register över medarbetare/student som utsatts för hög exponering
* = Chef med delegerade arbetsmiljöuppgifter.
Se mer information i ”Laboratoriesäkerhetshandboken” under A-Ö på www.liu.se och Arbetsmiljöverkets
föreskrift, ”Kemiska arbetsmiljörisker”, på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
LINKÖPINGS UNIVERSITET
KRISITNA ORSELIUS, KOORDINATOR KEMIKALIEFRÅGOR
UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN, MILJÖ- OCH SÄKERHETSENHETEN
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards