SAHLGRENSKA AKADEMIN Blankett för utredning av CMR

advertisement
CMR-UTREDNING
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Blankett för utredning av CMR-produkter
Enligt § 38 i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker” så får
CMR (cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande) klassade kemiska
produkter endast hanteras efter att en dokumenterad utredning gjorts som visar att det är
tekniskt omöjligt att ersätta produkten med ett mindre hälsofarligt alternativ.
Arbetsplats
Institution:
Avdelning/enhet/grupp:
Utredare:
Titel/profession:
Telefon:
E-post:
Kemisk produkt som utreds
Produktnamn:
Användningsområde:
Ex. labbkemikalie, forskningskemikalie
Typ av produkt:
Ex. lösningsmedel, färgämne
Namn på ingående CMR-ämne(n):
CAS-nummer för ingående CMR-ämne(n):
Halt(er) ingående CMR-ämne(n):
Produktens märkning och klassificering
Ange faroangivelser och/eller riskfraser enligt produktens säkerhetsdatablad:
H 350 Kan orsaka cancer
H 340 Kan orsaka genetiska defekter
H 360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
R 45 Kan ge cancer
R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador
R 49 Kan ge cancer vid inandning
R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R 61 Kan ge fosterskador.
1(3)
Upprättad 2014/Rita Grandér
Reviderad 2015- 06-02/Rita Grandér
CMR-UTREDNING
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Hantering av produkten
Kort hanteringsbeskrivning:
Förbrukningsmängd per hantering:
Uppskattad årsförbrukning:
Risk för exponering via:
Inandning. Beskrivning av risk:
Hudkontakt. Beskrivning av risk:
Annat. Beskrivning av risk:
Eftersökning av alternativ
Alternativ har eftersökts via:
Kontakter med leverantörer inom branschen.
Ev kommentar:
Kontakter med kollegor andra organisationer.
Ev kommentar:
Kontroll i NSGs utbyteslista (www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg)
Ev kommentar:
Sökning i SubsPorts databaser (www.subsport.eu)
Ev kommentar:
Sökning i Catsubs databas (www.catsub.dk)
Ev kommentar:
Sökning via Google. (Sök på t ex följande ord: substitution, utbyte, avveckling, farliga
kemikalier, hazardous chemicals i kombination med aktuellt kemikalienamn)
Ev kommentar:
Kemikalieinspektionens hemsida (http://www.kemi.se/)
Ev kommentar:
Sökning på andra hemsidor.
Ev kommentar:
2(3)
Upprättad 2014/Rita Grandér
Reviderad 2015- 06-02/Rita Grandér
CMR-UTREDNING
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Resultat av eftersökning och bedömning av alternativ
Alternativ som kan ersätta befintlig produkt har hittats:
Ja
Namn ersättningsprodukt:
Faroangivelser/riskfraser för
ersättningsprodukt enligt säkerhetsdatablad:
Nej, inga alternativ har hittats
Kommentar/motivering :
Beslut
Befintlig produkt
kommer att ersättas.
kommer inte att ersättas.
Motivering:
Underskrift av ansvarig chef
Datum:
Signatur:
OBS!
Om beslut fattas att en CMR-produkt ska användas så ställs särskilda krav:
• Dokumenterad riskbedömning
• Register över medarbetare om exponering föreligger
• Åtgärder för att minimera exponering
Se mer information i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, på Arbetsmiljöverkets hemsida
under www.av.se/Lag och Rätt/Föreskrifter (AFS).
3(3)
Upprättad 2014/Rita Grandér
Reviderad 2015- 06-02/Rita Grandér
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards